Projekty a grantová podpora

Projekty a grantová podpora

Pro dosažení hlavních cílů školy využíváme dotační projekty a programy, kterých se účastníme jako partneři, nebo jsme samotnými příjemci dotací.
Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější, vedle nich existuje celá řada menších dotací sloužících na podporu primární prevence, klimatu školy, DVPP atd.

 

Probíhající projekty

Personální podpora a rozvoj inovativního vzdělávání na Květňáku 8/2022 – 12/2024

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Šablony OP JAK 9/2022-12/2024

Hlavní cíle a aktivity: školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, vzdělávání a spolupráce učitelů

Rozvoj demokratické kultury ve školách 6/2020 – 6/2023

Hlavní cíl: podpora činnosti žákovského parlamentu

Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family Foundation) 9/2020-6/2023

Hlavní cíle: plánování učení, sdílení a párová výuka, vytváření kultury školy příznivé pro vzdělávání

 

 

Ukončené projekty

Zkoumavé čtení (Nová škola o.p.s) 9/2020-12/2022

Hlavní cíl: rozvoj individuálního čtenářství díky vícesložkové proměně výuky ke čtenářství na II. stupni

Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák (OP PPR, výzva 49) 7/2019-6/2021
Hlavní aktivity: Učitel ČDJ, Dvojjazyčný asistent, Interkulturní pracovník 

Šablony III (OPVVV) 2/2021-6/2022
Hlavní aktivity: školní psycholog, speciální pedagog, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Ředitel naživo (Učitel naživo z.ú.) 8/2020-6/2022
Hlavní cíl: rozvoj pedagogického leadershipu, dvouletý akreditovaný vzdělávací program pro ředitele základních škol a jejich zástupce, kteří mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí a chtějí své zkušenosti sdílet

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III (OPPPR_48. výzva SC 4.1)
Předmětem projektu je modernizace přírodovědné učebny, která bude disponovat IT vybavením, novým nábytkem a moderními výukovými pomůckami pro výuku přírodních věd.

 

Projekt Podpora integrace žáků s OMJ II

Název projektu:               Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák II

Registrační číslo:             CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002045

Datum realizace:             1. 3. 2021 až 31. 12. 2022 

Cíle projektu: 
Cílem projektu je poskytování podpory pro žáky ZŠ Květnového vítězství s odlišným mateřským jazykem za účelem jejich plné integrace a prevence jejich školního neúspěchu. 

Aktivity projektu:

  • Žáci budou podpořeni působením dvojjazyčných asistentů a interkulturního pracovníka a dále prostřednictvím doučování a prázdninových kurzů češtiny jako druhého jazyka. Díky tomu bude lépe dosahováno překonávání jazykové bariéry, která žáky s OMJ brzdí napříč předměty.
  • Pedagogové budou rozvíjeni v oblasti projektové výuky se zaměřením na multikulturní výchovu za účasti externího odborníka.
  • Projekt cílí také na rozvoj spolupráce s rodiči formou komunitně osvětových a odborně tematických setkání v oblasti komunitních aktivit školy. 

Aktivity projektu v konečném důsledku přispějí k tvorbě proinkluzivního prostředí nezbytného pro začlenění žáků s OMJ do vzdělávání. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Květnového vítězství

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Květnového vítězství

Registrační číslo: 1190700346

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výchovu žáků ve venkovním prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila krom funkce výukové a relaxační funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto bude v zahradě vysazen 1 listnatý strom a 5 keřů (včetně zajištění následné péče). Záměrem projektu je poskytnout žákům praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – jezírko, expozice vodních a bahenních rostlin, geoexpozice, expozice léčivých a aromatických bylin, zahradní pozorovací centrum a pozorovací kompostovací centrum.