PROJEKTY

Partnerství v projektech

 

Projekty a grantová podpora

Pro dosažení hlavních cílů školy využíváme dotační projekty a programy, kterých se účastníme jako partneři, nebo jsme samotnými příjemci dotací.
Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější, vedle nich existuje celá řada menších dotací sloužících na podporu primární prevence, klimatu školy, DVPP atd.

Projekty realizované v současném období

 

Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák (OP PPR, výzva 49) 7/2019-6/2021
Hlavní aktivity: Učitel ČDJ, Dvojjazyčný asistent, Interkulturní pracovník 

Šablony III (OPVVV) 2/2021-6/2022
Hlavní aktivity: školní psycholog, speciální pedagog, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family Foundation) 9/2020-6/2023
Hlavní cíle: plánování učení, sdílení a párová výuka, vytváření kultury školy příznivé pro vzdělávání 

Zkoumavé čtení (Nová škola o.p.s) 9/2020-6/2022
Hlavní cíl: rozvoj individuálního čtenářství díky vícesložkové proměně výuky ke čtenářství na II. stupni 

Ředitel naživo (Učitel naživo z.ú.) 8/2020-6/2022
Hlavní cíl: rozvoj pedagogického leadershipu, dvouletý akreditovaný vzdělávací program pro ředitele základních škol a jejich zástupce, kteří mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí a chtějí své zkušenosti sdílet

          

 

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Květnového vítězství

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Květnového vítězství

Registrační číslo: 1190700346

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výchovu žáků ve venkovním prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila krom funkce výukové a relaxační funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto bude v zahradě vysazen 1 listnatý strom a 5 keřů (včetně zajištění následné péče). Záměrem projektu je poskytnout žákům praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – jezírko, expozice vodních a bahenních rostlin, geoexpozice, expozice léčivých a aromatických bylin, zahradní pozorovací centrum a pozorovací kompostovací centrum.