Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy si uvědomuje, že dosahovat cílů stanovených vizí školy se dá pouze přes lidský potenciál, proto chceme rozvíjet leadership – vedení lidí a týmů jako jeden z hlavních faktorů kvalitního managementu školy.

Zde si můžete přečíst stručnou náplň práce vedení školy:


Ředitel školy 

rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se Školským zákonem a Školním vzdělávacím programem, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu.

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu 

vyřizuje v případě nepřítomnosti ředitele některé neodkladné záležitosti v jeho kompetenci, vede pedagogický sbor k naplňování vize školy, podílí se na zpracování termínového kalendáře na školní rok a organizačně tyto akce zajišťuje, zpracovává a zveřejňuje týdenní plán práce, zajišťuje suplování učitelů a vychovatelů.

Zástupce ředitele pro rozvoj pedagogického procesu

vyřizuje v případě nepřítomnosti ředitele některé neodkladné záležitosti v jeho kompetenci, vede pedagogický sbor k naplňování vize školy, zpracovává plán pro další vzdělávání pedagogů a podílí se na jeho zajištění, navrhuje přidělení úkolů a funkcí pedagogickým pracovníkům zabezpečuje uvádění pedagogických pracovníků do praxe, provádí evaluaci výchovně vzdělávacího procesu včetně jeho výsledků, vede a sleduje činnost metodických a předmětových skupin, podporuje suportivní klima školy (náplň třídnických hodin, koordinace), sleduje průběh a účast školy v olympiádách či soutěžích.

Zástupce ředitele pro obsah vzdělávání

koordinuje proces tvorby školního vzdělávacího programu a kontroluje jeho naplňování, vede pedagogický sbor k naplňování vize školy, navrhuje úvazky učitelů, sestavuje rozvrh školy, řídí a sleduje průběh realizace absolventských prací.

 

Sekretariát ředitele školy