Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy si uvědomuje, že dosahovat cílů stanovených vizí školy se dá pouze přes lidský potenciál, proto chceme rozvíjet leadership – vedení lidí a týmů jako jeden z hlavních faktorů kvalitního managementu školy. 

 

Zde si můžete přečíst stručnou náplň práce vedení školy:
 

Ředitel školy 
rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se Školským zákonem a Školním vzdělávacím programem, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu.
 

Zástupce ředitele pro organizaci pedagogického procesu 
vyřizuje v případě nepřítomnosti ředitele některé neodkladné záležitosti v jeho kompetenci, sestavuje rozvrh školy podle úvazku učitelů, navrhuje přidělení úkolů a funkcí pedagogickým pracovníkům, řídí a kontroluje vzdělávací a výchovnou činnost učitelů a vychovatelů, podílí se na zpracování termínového kalendáře na školní rok a organizačně tyto akce zajišťuje, zpracovává a zveřejňuje týdenní plán práce, zajišťuje suplování učitelů a vychovatelů.
 

Zástupce ředitele pro rozvoj pedagogického procesu
vyřizuje v případě nepřítomnosti ředitele některé neodkladné záležitosti v jeho kompetenci, řídí a kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost učitelů, zpracovává plán pro další vzdělávání pedagogů a podílí se na jeho zajištění, zabezpečuje uvádění pedagogických pracovníků do praxe, provádí evaluaci výchovně vzdělávacího procesu včetně jeho výsledků, vede a sleduje činnost metodických a předmětových skupin, podporuje suportivní klima školy (náplň třídnických hodin, koordinace žákovského parlamentu), sleduje průběh realizace absolventských prací a účast školy v olympiádách či soutěžích.

 

 

Sekretariát ředitele školy