Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

  Organizace šk. roku - KALENDÁŘ - Časový plán hodin - Schůzky - Svátky

Organizační systém

 1. stupeň 27 tříd
 2. stupeň 16 tříd

Přípravná třída 2 třídy

Školní družina 16 oddělení

Školní klub 2 oddělení

Počet žáků: 1090

 

Organizace školního roku

 

vyučování začne 1. září 2022

první pololetí skončí 31. ledna 2023 (vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí skončí 30. června 2023 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2022/2023)

26. a 27. října 2022 – podzimní prázdniny

23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 – vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3. ledna

3. února 2023 – pololetní prázdniny

13. března – 19. března 2023 – jarní prázdniny

6. dubna 2023 – velikonoční prázdniny (7. 4. Velký pátek, 10. 4. Velikonoční pondělí)

1. července – 3. září 2023 – hlavní prázdniny (vyučování ve šk. roce 23/24 začne 4. září)

Provoz ŠD: 
6:30 – 8:00, 11:40 – 18:00

Kroužky – mimoškolní činnost:
19. 9. 2022 – 16. 6. 2023

 

 

 

Školní kalendář

 

Září 

1. 9. zahájení školního roku, vítání žáků 1. ročníku 8:00 K1, 8:30 K2

6. 9. burza kroužků, třídní schůzky, schůze výboru KPŠ, volby rodičů do ŠR

13. 9. zahradní slavnost Prvňáci na Květňáku 16 -18 h.

29. 9. setkání Školské rady 18:00 K2 

Říjen

 1. –⁠ 27. 10. podzimní prázdniny

Listopad

21. 11. PDGR, budova K1, 13:00, čtvrtletní hodnocení

23. 11. PDGR, budova K2 13:00, čtvrtletní hodnocení

14. –⁠ 25. 11. tripartitní schůzky 1. –⁠ 3. ročník

24. 11.  18:00 třídní schůzky 4. –⁠ 9. ročníku, 19:00 schůze výboru KPŠ

Prosinec

23. 12 –⁠ 2. 1. vánoční prázdniny

Leden

11. 1. odevzdání absolventských prací - word

23. 1. PDGR, budova K2, 13:00, pololetní hodnocení

25. 1. PDGR, budova K1, 13:00, pololetní hodnocení

31. 1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

Únor

3. 2. pololetní prázdniny

13. 2. Den otevřených dveří

26. 2. –⁠ 1. 3. LVVZ 

Březen 

13. –⁠ 19. 3. jarní prázdniny

22. 3. Den otevřených dveří

Duben

12. a 13. 4. zápis do 1.tříd

6. 4. velikonoční prázdniny

24. 4. PDGR, budova K1, 13:00, čtvrtletní hodnocení

25. 4. Čarodějnice na Květňáku 16  18  h.

26. 4. PDGR, budova K2, 13:00, čtvrtletní hodnocení

27. 4. třídní schůzky 4,-9. ročníku 18:00, schůze výboru KPŠ 19:00

17. –⁠ 28. 4. tripartitní schůzky 1. 3. ročníku 

Květen

17. 5. Okénko předškoláka 15 16 h. v budově K1

Červen

2. 6. odevzdání absolventských prací - powerpoint

6. 6. obhajoby absolventských prací

12. 6. PDGR, budova K2, 13:00, závěrečné hodnocení

14. 6. PDGR, budova K1, 13:00, závěrečné hodnocení

14. 6. Okénko předškoláka 15 16 h. v budově K2

29. 6. 9:00 poslední zvonění

30. 6. vydávání vysvědčení za školní rok 2022/2023

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

Délky vyučovacích hodin a přestávek platné od 1. 1. 2023. Délky se budou měnit vždy na začátku týdne okolo 1. listopadu a 1. dubna viz tabulky.  
Změny byly schváleny školskou radou.

Začátek a konec vyučování, časové rozvržení výuky

Období 1. 9. 30. 10. a 1. 4. 30. 6.

Hodina

Od do

Přestávka

Od do

0

6:55 – 7:40

            0. – 20‘

7:40 – 8:00

1.

8.00 8.45

            1. – 10‘

8.45 8.55

2.

8.55 9.40

2. – 20‘ svačinová

9.40 10.00

3.

10.00 10.45

3. – 20‘ pohybová

10.45 11.05

4.

11.05 11.50

           4. – 10‘

11.50 12.00

5.

12.00 12.45

           5. – 10‘

12.45 12.55

6.

12.55 – 13.40

           6. – 5‘

13.40 – 13.45

7.

13.45 14.30

           7. – 5‘

14.30 14.35

8.

14.35 15.20

 

 

 

Období 1.11.- 31.3.

Hodina

Od do

Přestávka

Od do

0

6:55 – 7:40

            0. – 20‘

7:40 – 8:00

1.

8.00 8.45

            1. – 10‘

8.45 8.55

2.

8.55 9.40

2. – 20‘ svačinová

9.40 10.00

3.

10.00 10.45

           3. – 10‘

10.45 10.55

4.

10.55 11.40

           4. – 10‘

11.40 11.50

5.

11.50 12.35

           5. – 10‘

12.35 12.45

6.

12.45 – 13.30

           6. – 10‘

13.30 – 13.40

7.

13.40 14.25

           7. – 5‘

14.25 14.30

8.

14.30 15.15

 

 

 

 

a) Ve škole se vyučuje podle schváleného rozvrhu hodin. Budova školy se otevírá pro školní družinu v 6.30 hodin, pro školní vyučování v 7.40 hodin, v případě nulté vyučovací hodiny jsou žáci vpuštěni do budovy školy v 6:55 a ze šaten je odvádí příslušný vyučující. Škola se zavírá v 7:55, žáci, kteří přijdou později, jsou vpuštěni do budovy pověřeným zaměstnancem školy.

b) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování vyučovací hodiny není povoleno. Každá hodina začíná a končí zvukovým signálem, případně pokynem vyučujícího.

c) Po skončení výuky se žáci nesmí zdržovat ve škole bez dohledu. Volnou hodinu před začátkem odpoledního vyučování tráví ve školním klubu, školní družině, nebo mimo školní budovu.

 

Pravidla vnitřního režimu školy pro žáky Montessori skupin

a) Žák přichází do školy tak, aby byl v 7.55 ve třídě připraven na výuku. Vyučování začíná v 8 hodin a probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:

 • 1. a 2. hodina 8:00 – 9:30
 • přestávka 9:30  10:00
 • 3. a 4. hodina 10:00 – 11:30
 • přestávka 11:30 11:45
 • 5. hodina 11:45  12:30

b) Žák třídu opouští po skončení vyučování pod dozorem posledního vyučujícího pedagoga.

c) Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí třídního učitele (resp. náhradního třídního učitele) opustit budovu školy. Během vyučování může být uvolněn pouze při osobním vyzvednutí zákonným zástupcem nebo na písemnou žádost zákonného zástupce, opatřenou datem a hodinou odchodu žáka z vyučování.

d) Žák vstupuje do tělocvičny a odborných pracoven jen za přítomnosti pedagoga. Řídí se řády učeben a bez svolení učitele nemanipuluje s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Při odborné výuce zachovává vždy příslušné bezpečnostní předpisy.

f) Do sborovny vstupuje žák pouze za přítomnosti učitele.

g) Do šaten může žák po poslední vyučovací hodině odcházet pouze v doprovodu učitele.

h) Do školní jídelny odchází žák ukázněně, stoluje kulturně, zanechává po sobě pořádek a dbá pokynů dozorujícího učitele.

Vstup zákonných zástupců a jiných osob do budovy školy

a) Osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy mohou do budovy školy vstupovat pouze se souhlasem zaměstnance školy, který si je osobně vyzvedne.

b) Osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy mohou do budovy školy vstupovat pouze:

 • v době konání akcí organizovaných školou, při nichž se předpokládá účast veřejnosti.
 • v době konání akcí organizovaných jinou právnickou či fyzickou osobou, která využívá prostor školy na základě smlouvy o pronájmu.

c) Zákonní zástupci žáků mohou po ohlášení ve vrátnicí školy vstupovat do školní jídelny na dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí stravy v první den nepřítomnosti žáka ve škole a do budovy školy v době konání třídních schůzek resp. konzultačních hodin.

d) Zákonný zástupce žáka, popř. jiná osoba, se může účastnit vyučování pouze po předchozím souhlasu ředitele školy nebo jím pověřené osoby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ředitelem školy nebo jím pověřeným pracovníkem.

 

Informační schůzky s rodiči žáků

 

6. 9. 2022 třídní schůzky

 • Burza kroužků od 17 hodin – v obou budovách
 • Volby rodičů do ŠR od 17 hodin ve vrátnici K1 a K2
 • TS: KI + KII  18:00 19:00 – ve třídách

 (informace o organizaci školního roku, volba výboru KPŠ)

 • schůze výboru KPŠ 19:00, sborovna K2

14. –⁠ 25. 11. 2022 tripartitní schůzky 1. –⁠ 3. ročníku

24. 11. 2022 třídní schůzky 4. –⁠ 9. ročníku

 • schůzka rodičů žáků 9. tříd 17:00 – v multifunkční učebně pav. A K1 (informace o dalším studiu)                                     
 • TS: KI + KII  18:00 19:00 – ve třídách
 • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00, sborovna K1

17. –⁠ 28. 4. 2023 tripartitní schůzky 1. – ⁠3. ročníku 

20. 4. 2023 třídní schůzky 4. –⁠ 9. ročníku

 • TS: KI + KII  18:00 –⁠ 19:00 – ve třídách
 • schůze zástupců tříd KPŠ 19:00, sborovna K2

 

 

Státní svátky a významné dny


Státní svátky 

1. leden   Den obnovy samostatného českého státu

8. květen Den vítězství

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa

28. září Den české státnosti

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky           

1. leden Nový rok

15. duben Velký pátek

18. duben Velikonoční pondělí

1. květen Svátek práce

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1. svátek vánoční

26. prosinec 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden Den památky Jana Palacha

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen Mezinárodní den žen

9. březen Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben Den vzdělanosti

5. květen  Květnové povstání českého lidu

15. květen Den rodin

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen Den hrdinů druhého odboje

27. červen Den památky obětí komunistického režimu

21. srpna  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. října  Památný den sokolstva

11. listopad Den válečných veteránů