Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

  Organizace šk. roku - KALENDÁŘ - Časový plán hodin - Schůzky - Svátky

Organizační systém

 1. stupeň 28 tříd
 2. stupeň 17 tříd

Přípravná třída 2 třídy

Školní družina 16 oddělení

Školní klub 2 oddělení

Počet žáků: 1125

 

Organizace školního roku

vyučování začne 4. září 2023

první pololetí skončí 31. ledna 2024 (vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí)

druhé pololetí skončí 28. června 2024 (vydávání vysvědčení za šk. rok 2023/2024)

26. a 27. října 2023 – podzimní prázdniny

23. prosince 2023 – 2. ledna 2024 – vánoční prázdniny, vyučování začne ve středu 3. ledna

2. února 2024 – pololetní prázdniny

5. února – 11. února 2024 – jarní prázdniny

28. března 2024 – velikonoční prázdniny (29. 3. Velký pátek, 1. 4. Velikonoční pondělí)

29. června – 1. srpna 2024 – hlavní prázdniny (vyučování ve šk. roce 24/25 začne 2. září)


Provoz ŠD: 
6:30 – 8:00, 11:40 – 18:00


Kroužky – mimoškolní činnost:

18. 9. 2023 – 14. 6. 2024

 

 

 

Školní kalendář

 

Srpen

28. 8. zahájení přípravného týdne 9:00 jídelna K1

1. 9. vzdělávání učitelů

 

Září

4. 9. zahájení školního roku, vítání prvňáků 8:00 K1, 8:30 K2

7. 9. třídní schůzky, burza kroužků, schůze výboru KPŠ,

29. 9. ředitelské volno

 

Listopad

20. 11. PDGR I. stupeň 13:00 K1 čtvrtletní hodnocení

22. 11. PDGR II. stupeň 13:00 K1 čtvrtletní hodnocení

13. - 24. 11. tripartitní schůzky 1. - 3. ročník

23. 11. 17:00 schůze výboru KPŠ, 18:00 třídní schůzky 4. - 9. ročníku

 

Leden

22. 1. PDGR I. stupeň 13:00 K2 pololetní hodnocení

24. 1. PDGR II. stupeň 13:00 K2 pololetní hodnocení

31. 1. vydávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

 

Duben

10. 4. a 11. 4. zápis do 1.tříd

22. 4. PDGR I. stupeň 13:00 K1 čtvrtletní hodnocení

24. 4. PDGR II. stupeň 13:00 K1 čtvrtletní hodnocení

25. 4. 17:00 schůze výboru KPŠ, třídní schůzky 4. - 9. ročníku 18:00

15. - 26. 4. tripartitní schůzky 1. - 3. ročníku

 

Červen

17. 6. PDGR I. stupeň 13:00 K2 závěrečné hodnocení

19. 6. PDGR II. stupeň 13:00 K2 závěrečné hodnocení

28. 6. vydávání vysvědčení za školní rok 2022/2023

 

 

Časový plán vyučovacích hodin

Délky vyučovacích hodin a přestávek platné od 1. 9. 2023.

Začátek a konec vyučování, časové rozvržení výuky

Hodina

Od do

Přestávka

Od do

0

6:55 – 7:40

            0. – 20‘

7:40 – 8:00

1.

8.00 8.45

            1. – 10‘

8.45 8.55

2.

8.55 9.40

2. – 20‘ svačinová

9.40 10.00

3.

10.00 10.45

3. – 20‘ pohybová

10.45 11.05

4.

11.05 11.50

           4. – 10‘

11.50 12.00

5.

12.00 12.45

           5. – 10‘

12.45 12.55

6.

12.55 – 13.40

           6. – 5‘

13.40 – 13.45

7.

13.45 14.30

           7. – 5‘

14.30 14.35

8.

14.35 15.20

 

 

a) Ve škole se vyučuje podle schváleného rozvrhu hodin. Budova školy se otevírá pro školní družinu v 6.30 hodin, pro školní vyučování v 7.40 hodin, v případě nulté vyučovací hodiny jsou žáci vpuštěni do budovy školy v 6:55 a ze šaten je odvádí příslušný vyučující. Škola se zavírá v 7:55, žáci, kteří přijdou později, jsou vpuštěni do budovy pověřeným zaměstnancem školy.

b) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování vyučovací hodiny není povoleno. Každá hodina začíná a končí zvukovým signálem, případně pokynem vyučujícího.

c) Po skončení výuky se žáci nesmí zdržovat ve škole bez dohledu. Volnou hodinu před začátkem odpoledního vyučování tráví ve školním klubu, školní družině, nebo mimo školní budovu.

 

Pravidla vnitřního režimu školy pro žáky Montessori skupin

Žák přichází do školy tak, aby byl v 7.55 ve třídě připraven na výuku. Vyučování začíná v 8 hodin a probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:

 • 1. a 2. hodina 8:00 – 9:30
 • přestávka 9:30 – 10:00
 • 3. a 4. hodina 10:00 – 11:30
 • přestávka 11:30 – 11:45
 • 5. hodina 11:45 – 12:30

Vstup zákonných zástupců a jiných osob do budovy školy

a) Osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy mohou do budovy školy vstupovat pouze se souhlasem zaměstnance školy, který si je osobně vyzvedne.

b) Osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy mohou do budovy školy vstupovat pouze:

 • v době konání akcí organizovaných školou, při nichž se předpokládá účast veřejnosti.
 • v době konání akcí organizovaných jinou právnickou či fyzickou osobou, která využívá prostor školy na základě smlouvy o pronájmu.

c) Zákonní zástupci žáků mohou po ohlášení ve vrátnicí školy vstupovat do školní jídelny na dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí stravy v první den nepřítomnosti žáka ve škole a do budovy školy v době konání třídních schůzek resp. konzultačních hodin.

d) Zákonný zástupce žáka, popř. jiná osoba, se může účastnit vyučování pouze po předchozím souhlasu ředitele školy nebo jím pověřené osoby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ředitelem školy nebo jím pověřeným pracovníkem.

 

Informační schůzky s rodiči žáků

7. září 2023 třídní schůzky

 • Burza kroužků od 17 hodin – v obou budovách
 • TS: K1 + K2 18:00 - 19:00 – ve třídách (informace o organizaci školního roku, volba výboru KPŠ)
 • schůze výboru KPŠ 19:00, sborovna K2

13. - 24. listopadu tripartitní schůzky 1. - 3. ročníku

23. listopadu 2023 třídní schůzky 4. - 9. ročníku

 • schůzka rodičů žáků 9. tříd 17:00 – v multifunkční učebně pavilon A K1 (informace o dalším studiu)
 • schůze zástupců tříd KPŠ 17:00, sborovna K2
 • TS: K1 + K2  18:00 - 19:00 – ve třídách

15. - 26. dubna tripartitní schůzky 1.-3. ročníku

25. dubna 2024  třídní schůzky 4.-9. ročníku

 • schůze zástupců tříd KPŠ 17:00, sborovna K2
 • TS: K1 + K2  18:00 - 19:00 – ve třídách

Individuální konzultace ke vzdělávání se konají podle potřeby po dohodě učitelů, žáků a rodičů.

 

Státní svátky a významné dny


Státní svátky 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu

8. květen - Den vítězství

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

28. září - Den české státnosti

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky           

1. leden - Nový rok

15. duben - Velký pátek

18. duben - Velikonoční pondělí

1. květen - Svátek práce

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden - Den památky Jana Palacha

27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen - Mezinárodní den žen

9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben - Den vzdělanosti

5. květen - Květnové povstání českého lidu

15. květen - Den rodin

10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen - Den hrdinů druhého odboje

27. červen - Den památky obětí komunistického režimu

21. srpna - Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. října - Památný den sokolstva

11. listopad - Den válečných veteránů