Činnosti školní družiny

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Akce a aktuality školní družiny

Ve středu 15. 5. 2024 jsme si vyzkoušeli svou paměť a postřeh v družinovém turnaji v Pexesu.

V pondělí 22.4.2024 zavítal do ŠD + ŠK  kouzelník pan Kravata, mistr ČR.

Děti si užily odpoledne plné kouzel a nezapomenutelných zážitků.

Součástí programu pana Kravaty byly i interaktivní prvky, díky kterým se z dětí stávaly zkušení mágové.

 

Den Země je každoroční akce, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí.

I děti ve školní družině si připomněly tento den, dozvěděly se mnoho zajímavých informací spojených s touto akcí, vytvářely tematické výrobky a nechyběl ani vědomostní kvíz.

V dubnu k nám zavítalo loutkové divadlo Kozlík s pohádkou O pyšné čarodějnici.

Dětem se představení moc líbilo. Herce i krásné loutky ocenily potleskem.

...a opět přišlo jaro a s ním tolik očekávané Velikonoce...


Všichni jsme se s chutí pustili do jarního tvoření.

Pro děti byl vytvořen program ve formě povídání o Velikonocích a pletení pomlázek.

Ve středu 28. února 2024 si celý kolektiv ŠD a ŠK společně užil pravé masopustní veselí se spoustou karnevalových masek a převleků. 

Některé děti se vydaly v masopustním průvodu do přilehlého okolí školy. Zavítaly i do budovy K1, kde pohostily připravenými masopustními pochoutkami část pedagogického sboru. Skupina starších dětí zavítala ve svých převlecích do lesoparku. V průběhu celého odpoledne se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací z historie masopustních oslav.

Na závěr si všichni společně zatančili. Děti odcházely nejen s dobrou náladou, ale i se zaslouženou odměnou.

 

Masopustní veselice

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici

medvěda i medvědici.

Tancuj, tancuj, medvěde,

karneval se povede.

 

Z okna zimu pozoruji,
něco o ní namaluji.
Sněhuláka, bílý sníh
nebo děti na saních...

Stejně jako v předchozích dvou letech jsme i v letošním roce s dětmi přispěli naší výtvarnou tvorbou k akci "TULIPÁNOVÝ MĚSÍC".
Tuto akci organizuje spolek AMELIE, který poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jejích blízké.
Vzájemnou spoluprací s organizací AMELIE a díky pestrobarevným obrázkům tulipánů se nám podařilo rozzářit prostory onkologických pracovišť v nemocnicích po celé ČR. A věříme, že naše tulipány pomohou rozjasnit dny strávené na onkologických odděleních nejen pacientům, ale také všem zdravotníkům, kteří s pochopením a láskou pečují o svěřené pacienty.

Ve čtvrtek 22. února bylo u nás ve škole živo a veselo! Děti se převlékly do kostýmů a masek zpodobňující všechny možné reálné i nereálné bytosti ze světa filmu, fantazie, pohádek, bájí a legend.

Děti i paní vychovatelky tančily, soutěžily a to vše v režii ŠK, který si soutěže pro děti perfektně připravil.

V den svátku svatého Valentýna jsme rozveselovali srdce svých nejbližších. Užili jsme si tvoření, vyrábění, zábavné aktivity i hry. 

Děti ze 3. oddělení ŠD/K2 se v zimním mrazivém dnu s chutí pustily do tvorby zimních koníků.

Všichni si tvoření velmi užívali. Nejoblíbenější činností byla práce s vlnou.

Koníčci se povedli.

V pondělí 8.1.2024 se ve 3.oddělení ŠD/K2 uskutečnila Tvořidílna s hostem, panem Tiborem Bednárem.

Cílem dílničky bylo seznámit děti se řemeslem práce s kůží. Děti se dozvěděly, jakým způsobem se dá s kůží pracovat a jaké nástroje se k tomu po staletí používaly a používají i dnes. Samy si také mohly vyzkoušet ražbu na kožené medailonky.

 

Svátek Tří králů oslavily děti ze ŠD a ŠK plněním zábavných úkolů v rámci Tříkrálové stezky.

Za úspěšné zdolání stezky a splnění všech úkolů si účastníci odnesli malou odměnu.

V prosinci nás potěšilo Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které zavítalo i k nám do školní družiny. Pohádka byla moc hezká a vše v ní dobře dopadlo.

První sníh si děti vážně užily. Bylo to skoro jako na horách.

Ve středu 6.12.2023 proběhla v tělocvičně mikulášská oslava. 

Děti si užily spoustu zábavy, soutěžily, plnily pekelné úkoly a tančily za doprovodu hudby. 

V závěru příjemně stráveného odpoledne si každý odnesl zaslouženou odměnu

Ve středu 1. 11. 2023 proběhla v tělocvičně K2 oslava svátku HALLOWEEN. Děti si užily spoustu legrace, tančily ve strašidelných kostýmech za doprovodu hudby, soutěžily a sbíraly body za plnění tajemných úkolů. V závěru odpoledne byli vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěžních kategorií a také vítěz s nejstrašidelnějším kostýmem. Nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou, každý si odnesl zaslouženou odměnu.

Zábavné odpoledne bylo zakončeno průvodem masek po budově školy.

V úterý 17. 10. 2023 a ve středu 18. 10. 2023 proběhlo na K2 interaktivní odpoledne pod názvem "Francouzská kultura".  Všichni zúčastnění se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě ve Francii. Žáky velice zajímala část přednášky, která se týkala  francouzských tradic a kultury v této zemi.

V druhé části interaktivního odpoledne si všichni vyrobili ozdobný květináč s použitím ubrouskové techniky - "DÉCOUPAGE". Z akce odcházeli všichni spokojeni a obohaceni o spoustu nových poznatků a informací.

V pátek 20. října proběhla akce s názvem "Drakiáda".

září           

Zahradní slavnost

říjen

Drakiáda

listopad

Halloween

prosinec

7. 12. divadlo Kozlík

leden

Braillovo písmo

únor

Karneval

březen

Měsíc knihy

duben

Rej čarodějnic

květen

Turnaj v pexesu

červen

Den dětí

Ve středu 27. 09. 2023 proběhla ve ŠD interaktivní přednáška na téma "Jíme zdravě". Program se konal pod záštitou Ministerstva zemědělství a organizace Spolek My a děti, z. s. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a rad o tom, jak se správně a hlavně zdravě stravovat. V závěru odpoledně všichni zúčastnění obdrželi zajímavé pracovní sešity a drobné reklamní předměty.

Školní družina začíná provoz v pondělí 4. září v 6.30 hodin a je otevřena do 18.00 hodin.

30. 6. je provoz školní družiny 6.30 - 8.00 hod. a 8.45 - 16.00 hod.

 

V průběhu 2. pololetí školního roku 2022/2023 probíhaly ve ŠD běžné výchovně vzdělávací činnosti, jejichž cílem je napomáhat dětem osvojovat si klíčové kompetence, podporovat rozvíjení individuálního talentu každého jedince, uspokojovat osobní zájmy a všestranně rozvíjet schopnosti a dovednosti, které mají význam pro praktický život.

Mezi běžné aktivity patřilo např.:

 • fixace pravidel pobytu ve ŠD, komunitní kruh včetně her zaměřených na stmelování kolektivu,

 • výtvarné a kreativní aktivity s použitím různých technik a materiálů – výtvarné práce, koláže, malba na kamínky, ornamentální zdobení s použitím barev na textil,

 • oslavy státních svátků a doprovodné programy k těmto svátkům,

 • masopustní období – uspořádání karnevalu s přehlídkou masek (převleků), tradice spojené s masopustním obdobím, zorganizování zábavného fotokoutku,

 • oslava Velikonoc – význam, původ, tradice, základní znaky, tvoření s velikonoční tematikou, batikování vajíček, pletení pomlázek,

 • Den matek – význam, způsob oslavy v rodině každého z nás, výroba přáníček a drobných dárků, básničky pro maminky,

 • MDD – zábavné odpoledne na školní zahradě zaměřené na poznávání zvyklostí a kulturního života v jiných zemích,

 • čarodějnický rej na školním prostranství – soutěže, hry, odměny, hudba, tanec,

 • nácvik tanečních sestav a jejich prezentace,

 • společná četba z knih a časopisů,

 • poslech a zpěv lidových písniček,

 • beseda na téma „prevence v dopravě“ – jak předcházet úrazům a nebezpečí na vozovce.

Další aktivity:

 • charitativní projekt „Tulipánový měsíc“ – dobročinná akce na podporu onkologicky nemocných lidí – výroba obrázků tulipánů s použitím libovolné techniky – obrázky byly předány organizaci „Amelie“ a následně použity na výzdobu onkologických pracovišť po celé ČR,

 • výroba dekoračních předmětů pro slavnostní tabuli (společné posezení zaměstnanců školy),

 • „Čarodějnická stezka“ – zábavná hra s plněním úkolů zaměřených na logické myšlení (uspořádána na školní zahradě),

 • výroba malých Moran z dostupného materiálu,

 • návštěva školní knihovny – program spojený s četbou a následnou prezentací některých knih, program zakončen výpůjčkou knih a časopisů,

 • sportovní odpoledne ve Squashpointu pod vedením zkušeného lektora,

 • divadelní představení pod názvem „Kde přespávají pohádky“ (proběhlo ve velké tělocvičně),

 • zdobení „Velikonočního stromu“ a velikonoční výzdoba nejbližšího okolí školní budovy,

 • pravidelná sportovní odpoledne v tělocvičně školy,

 • historická akce – přednáška pod názvem „Život vojáka v období třicetileté války“ s ukázkou různých dobových předmětů denní potřeby,

 • rozloučení se školním rokem – návštěva cukrárny spojená se zakoupením zmrzliny,

 • rozloučením se školním rokem – zábava, občerstvení, rozdávání dárků, diplomů,

 • Velikonoční projektové dny pletení pomlázky a pečení perníčků,
 • divadlo Kukadlo – Velikonoční radovánky,
 • Papoušci a jejich život v zábavném a poučném vystoupení se děti seznámily s různými druhy papoušků, kteří předvedli svoje dovednosti.

Přihlašování do ŠD

 • žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného přihlašovacího lístku- prosíme odevzdat do 16. 6. 2023
 • rodiče si vyzvednou ( odevzdají vyplněný) přihlašovací lístek na vrátnicích jednotlivých budov nebo si mohou stáhnout z webu školy (kvetnak.cz/cz/ke-stazeni)

Další důležité informace

 • činnost školní družiny je určena pro žáky 1. - 3. ročníku a přípravné třídy
 • provoz ŠD od 6.30- 18.00 hodin
 • v elektronickém systému Bell hop je zaznamenáván příchod a odchod žáka ze ŠD
 • Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání), výši tohoto poplatku stanoví ředitel školy do 30.6.
 • Platbu na nový školní rok je možno zasílat nejdříve 1. srpna 2023
 • Poplatek je splatný ve dvou splátkách - platba na účet školy,  č. účtu 72582329/0800                                               
 • splátka  (září - leden) - splatná nejpozději do 1. září 2023
 • splátka (únor - červen) - splatná nejpozději do 31. ledna 2024
  Variabilní symbol začíná 1 a pokračuje částí rodného čísla před lomítkem,   tj. 1 - - - - - - .
 • Do školní družiny budou zařazeni pouze žáci, za které bude uhrazen poplatek do 1.9.2023

Věra Štokrová
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Květnového vítězství 1554

tel. 773 196 493

 

Čas vycházky jsme dnes prožili na školní zahradě. Vybaveni zásobou ruliček od toaletního papíru, lepidel, papírů a pastelek jsme se pustili do vyrábění nejrůznějších koláží, zvířátek a pohádkových momentek.
Při pobytu na zahradě měly děti možnost projít si stezku a prokázat tak své čarodějné schopnosti. V průběhu plnění čarodějných zkoušek si procvičily nejen létání na koštěti, ale i znalost zaklínadel, kouzelných bytostí nebo přísad do lektvarů. Po vyluštění tajemných symbolů a kouzelné šifry dostaly sladkou odměnu.
Ve středu 26.4. nás ve škole navštívil divadelní spolek Anima Candida se svým představením Kde přespávají pohádky. Divadelní představení se všem velmi líbilo, deti se pobavily a dozvěděly spousty nových informací o divadle.
Ve čtvrtek 20. dubna se na školní zahradě uskutečnil program Život vojáka v období třicetileté války. Jednalo se o povídání doplněné ukázkami oděvů, výzbroje a vybavení. Program vedli Tibor Bednár a Lucie Bednárová spolu s hosty z historizujícího spolku. Děti měly možnost samy si řadu vystavených předmětů vyzkoušet, kladly spoustu zvídavých dotazů. Všichni si odpoledne užili podle svých představ a odcházeli nadšení.

Děti ze školního klubu uspořádaly dne 5. dubna 2023 pro spolužáky 1. a 2. třídy velikonoční stezku odvahy s plněním různých úkolů. Moc děkujeme za příjemné zpestření odpoledne.

Ve středu 29.3. uspořádal školní klub v tělocvičně pro 3. a 6. oddělení družiny veselé sportovní odpoledne s velikonoční tematikou. Všichni si akci užili podle svých představ a do třídy se vraceli s drobnými sladkými odměnami. Děkujeme školnímu klubu za krásné odpoledne a těšíme se zase příště.

Děti ze školního klubu uspořádaly 7. 3. 2023  pro kamarády z třídy 1.D  dobrodružnou cestu za pirátským pokladem.
Stejně tak jako v předchozím roce jsme s dětmi přispěli naší výtvarnou tvorbou  k akci "TULIPÁNOVÝ MĚSÍC".
Tuto akci organizuje spolek AMELIE, který poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jejích blízké.
Vzájemnou spoluprací s organizací AMELIE a díky pestrobarevným  obrázkům tulipánů se nám podařilo rozzářit  prostory onkologických pracovišť v nemocnicích po celé ČR. A věříme,  že naše tulipány pomohou rozjasnit dny strávené na onkologických odděleních nejen pacientům, ale i personálu  jednotlivých nemocnic.
Ve středu 22. 02. 2023 proběhl  MAŠKARNÍ KARNEVAL - REJ MASEK. Užili jsme si promenádu v maskách, tančili jsme za doprovodu hudby, soutěžili jsme a sbírali body. V závěru jsme všichni obdrželi nejen sladké odměny. Odpoledne jsme si užili podle svých představ. Domů jsme odcházeli všichni spokojeni.

Na Popeleční středu jsme v družině uspořádali Karneval. Průvod masek prošel celou školou a po návratu do tříd byly pro děti připraveny soutěže. Každý si odnesl malou odměnu.

Ve středu 15.2.2023 jsme navštívili Městskou knihovnu Opatov, kde byl pro děti připraven program Dobrodružná knihovna. Děti si prošly celou knihovnu, byly seznámeny s tím, co vše je možné si v knihovně půjčit. Po prohlídce následovala aktivní část programu, kde si děti zahrály ve Westernu, Krimi a Hororu.

Ve dnech 18. a 25. ledna 2023 proběhla ve ŠD interaktivní akce se zástupci Městské policie hl. m. Prahy. Aktivita byla zaměřena na prevenci rizikového chování dětí.

Děti byly seznámeny s možnými rizikovými a nebezpečnými situacemi, se kterými se mohou setkat v běžném každodenním životě.

Všichni společně shlédli poučná videa. V závěru akce si děti ověřily získané znalosti vyplněním zábavných pracovních listů.

Za snahu a aktivitu si všechny děti odnesly drobné dárky a reklamní předměty.

V adventní čas se školní družina věnovala mezigeneračnímu projektu pod názvem "Děti seniorům".

Společně jsme vyráběli a tvořili dárečky pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10.

Všechny dárečky byly předány dne 21.12.2022 do Domova pro seniory, Zvonková 2902/6, Praha10.

Obdarované seniory dárečky potěšily a přispěly k příjemné vánoční atmosféře.

 „Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce."

Ve středu dne 23. 11. 2022 se uskutečnila v tělocvičně školy K2 beseda s projekcí a ukázkou živých zvířat, čtyřletého kajmana a čtrnáctileté krajty. Pan chovatel velmi poutavě vyprávěl dětem o životě krokodýlů, hadů a ostatních zvířat, které chová Krokodýlí ZOO. 
Krokodýlí ZOO Praha sídlí v pražských Holešovicích a najdeme tam kajmany, krokodýly, aligátory, želvy, hady a leguány. Mimo jiné se tato ZOO může pyšnit největší druhovou kolekcí suchozemských želv na světě.
Tímto děkujeme panu chovateli a Krokodýlí ZOO Praha za příjemně strávené odpoledne.

 

Kolektiv dětí a vychovatelek ze ŠD/K2

Listopade, listopade,
už ti mlha slunce krade,
poslední list plachtí k zemi,
mráz přijíždí se sáněmi.

KRIEBEL, Zdeněk. Koulej se sluníčko, kutálej. Praha:Albatros,1983.

Dne 30. 11. 2022 jsme s družinou vyrazili na výlet do Toulcova dvora. Pro děti byla připravená dobrodružná cesta za pokladem s výkladem vánočních tradic o sv. Barboře, o sv. Lucii a sv. Ambroži. V druhé části děti vyráběly vánoční dekorace na stromeček a svíčky ze včelího vosku.

V pondělí 24. 10. 2022 proběhlo v družině Halloweenské dlabání dýní. Děti si navrhly, jak strašidelné dýně budou a pustily se do práce. Za asistence paní vychovatelek se střídaly u dlabání. Po dokončení se děti zúčastnily diskotéky v maskách a každý si odnesl jednu dušičku domů.

V pátek 7. října 2022 se uskutečnilo odpoledne zaměřené na kreativní tvoření s FIMO hmotou. Akce proběhla pod vedením paní Evy Souralové.

Děti se s novým materiálem (FIMO hmotou) rychle seznámily a pod jejich rukama vznikaly nádherné pestrobarevné výrobky (podložky, šperky, přívěsky). Po ukončení akce si paní lektorka Eva Souralová všechny výrobky odnesla k jejich dokončení - tepelné úpravě. 

Konečné výrobky určitě udělají radost nejen dětem, které je vyrobily, ale hlavně obdarovaným, pro které je děti s pečlivostí a láskou tvořily.

V pondělí 26. září 2022 se na školní zahradě uskutečnila dílnička zaměřená na práci s kůží, vedená hostem, panem Tiborem Bednárem.

Děti se dozvěděly o historii zpracování kůže a o používaných nástrojích, prohlédly si ukázky výrobků (náramky, pouzdro na nůž.)  Děti velmi pozorně sledovaly, jak se z kůže vysekávají kolečka – medailonky a samy si pak do připravených medailonků vyrazily raznicí ozdobný vzor podle vlastního výběru.

Všichni zúčastnění si odpoledne užili podle svých představ.

Dne 10.06.2022 se uskutečnila na školní zahradě K2 beseda se zástupci neziskové organizace HELPPES s ukázkou výcviku asistenčního psa.
HELPPES je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je  registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - sociální rehabilitace. HELPPES pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.
Děkujeme zástupkyním společnosti HELPPES i přítomné psí slečně za velmi příjemně strávené odpoledne.
Kolektiv dětí a vychovatelek K2

Den s vozíčkáři

Projekt Anety Abrhámové ze 3.C, který se uskutečnil v pátek 10. 6. 2022

Aneta se rozhodla vyzkoušet si, jaké to je, pohybovat se jeden den po škole pouze na vozíčku (během vyučování, při obědě, v odpolední družině.) Zároveň si pro své spolužáky v družině připravila poutavou prezentaci s množstvím doplňujících fotografií, aby dětem ukázala, že i lidé na vozíčku mohou sportovat, potápět se, tančit a dělat spoustu jiných aktivit jako lidé bez handicapu.

Projekt děti zaujal. Všichni kladli Anetě spoustu dotazů a byli velmi nápomocní i při realizaci projektu – upozorňovali například ostatní děti, že Aneta projíždí po chodbě a potřebuje tedy manévrovací prostor a sami vymýšleli, co by mohla Aneta podnikat při odpolední vycházce, aby to pro ni bylo bezpečné ale i zábavné a jakým místům by se naopak měla s vozíčkem vyhnout. Aneta si pak při pobytu venku vyzkoušela projet na čas slalomovou dráhu mezi kuželkami nebo jízdu po vymezených „kolejích“ nakreslených křídou na chodníku, zatímco ostatní děti jí fandily od startovní čáry a pak si dráhu samy zkusily projít a proběhnout.

Děkuji Anetě za strhující povídání a nadšení, s jakým se svého projektu zhostila a jsem ráda, že i ona má ze své práce dobrý pocit.

Za 5. oddělení ŠD vychovatelka Lucie Bednárová

2.6. jsme s naším oddělením školního klubu navštívili v rámci jarního projektu “Co žije a roste na zahradě” Toulcův dvůr.
Měli jsme štěstí na výstavu o životě veverek. Přečetli a zopakovali jsme si pár zajímavostí o životě včel a jiného hmyzu. Navštívili jsme mokřad, který je nejcennějším biotopem v TD. A mohli jsme obdivovat i záhonky s bylinkami a rozmanitými květinami.
Celý náš prima výlet jsme zakončili zmrzlinou, protože 1.6. byl Den dětí a to je třeba řádně oslavit :-)

1. června se proměnila školní zahrada v pohádkový les, ve kterém se skrývala spousta dobrodružství, zajímavých úkolů a také se zde děti setkaly s mnoha pohádkovými bytostmi, např. s Červenou Karkulkou, s Popelkou, s princeznou, s Budulínkem a také s loupežníky. Na konci pohádkového putování na všechny děti čekala velká truhla s pohádkovým pokladem - odměnami.
1. června děti prožily na školní zahradě opravdové pohádkové odpoledne. Všichni odcházeli spokojeni se zaslouženou odměnou. 
Kolektiv ŠD

Velké poděkování za krásný Den dětí v lesoparku patří také studentkám Střední pedagogické školy, Evropská 33, Praha 6.

Děti si odpoledne opravdu užily , pohyb, poznávačky , pohádka a ve škole sladká odměna pro všechny.

Den dětí jsme v družině oslavili sportovně a soutěžně. Třeťáci a čtvrťáci pomohli s vymýšlením a organizací stanovišť pro mladší děti. Soutěžilo se v řadě disciplín, například v napodobování předcvičované taneční sestavy, skákání přes švihadlo, přenášení míčku na pingpongové pálce, točení obručí kolem pasu, skládání velkého puzzle. Děti soutěžení velmi bavilo a na konci odpoledne na všechny čekala drobná sladká odměna.

Má milá maminko, 

nejhezčí z maminek,

ty jsi mě balila

z peřinek do plínek.

Ty jsi mě obula

do prvních střevíčků,

z lásky a vděčnosti

nesu Ti dnes kytičku.

Našim nejdražším maminkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku a posíláme kytičku.

Kolektiv ŠD

Dne 12.4.2022 proběhla prezentace agentury Berukroužky - příměstský tábor Lovci pokladů

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem.

Vaše ŠD

V rámci dlouhodobého projektu věnovaného přírodě  se 5., 7. a 9. oddělení zaměřilo na berušky. Využili jsme slunečného počasí a vybaveni křídami jsme vyrazili ven, vstříc společné soutěži v kresbě té nejpovedenější berušky.  V průběhu soutěže jsme si zároveň povídali o zajímavostech ze života berušek, zjistili jsme, jak je to s těmi sedmi tečkami nebo kolik mšic za život zbaští.

Na závěr čekala na všechny soutěžící děti drobná sladká odměna.

 

Za 5., 7. a 9. oddělení vychovatelky Lucie Bednárová, Jana Fuchsová a Ivana Bachorová

Malování na dřevo

5. oddělení získalo zásobu čerstvě uříznutých dřevěných placek různých velikostí. Rozložili jsme si je ve třídě na okno aby vyschly, a děti mohly dřívka po libosti zkoumat, seznamovat se s jejich vůní, strukturou, letokruhy. Povídali jsme si o druzích stromů, o možnostech využití dřeva nebo třeba o tom, jak se podle lišejníku na stromech orientovat v terénu. Jednoho slunečného odpoledne jsme si vzali dřívka spolu se zásobou vodových barev ven a pustili se do tvoření. Malování na dřevo děti nadchlo, vymýšlely spoustu zajímavých obrázků, zkoumaly, jak různé barvy reagují na dřevěném povrchu.

Těšíme se, že si toto tvoření v budoucnu ještě zopakujeme.

Lucie Bednárová, vychovatelka 5. oddělení

V předchozích měsících jsme se rozhodli přispět naší výtvarnou tvorbou  k akci "TULIPÁNOVÝ MĚSÍC".

Tuto akci organizuje spolek AMELIE, který poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jejích blízké.

Vzájemnou spoluprací s organizací AMELIE a díky pestrobarevným  obrázkům tulipánů se nám podařilo rozzářit  prostory onkologických pracovišť v nemocnicích po celé ČR. A věříme,  že naše tulipány pomohou rozjasnit dny strávené na onkologických odděleních nejen pacientům, ale i personálu  jednotlivých nemocnic.

Vaše ŠD

Venku fouká, mrzne, sněží, ale nám to nevadí.

O to víc nás v teple baví družinové tvoření.

Vaše ŠD

Masky, radost, smích, tanec, hudba  a zábava... Tak by se dal popsat karneval, který si v pátek 18. února užily děti v naší školní družině. Originalita, nápaditost masek, radost z tance a pohybu, zajímavé soutěže - to všechno zde bylo k vidění.

Na závěr všichni dostali sladkou odměnu. Karneval se letos opravdu vydařil.

 

KARNEVAL

Karnevalová veselice

povedla se převelice.

Všechny naše převleky

měly úspěch veliký.

Užívali jsme si spolu

a těšili se na odměnu.

Vaše ŠD

Dne 9. 2. 2022 jsme s družinou navštívili Městskou knihovnu na Opatově. Pro děti bylo připraveno pohádkové vyprávění - Putování, děti plnily úkoly od pohádkových bytostí. Po vyřešení úkolů byl v zámku uložen sladký poklad.

Děti dětem pro radost

Vánoční dárečky od dětí ze ŠD již byly rozdány

Vaše ŠD 

Ve středu 8. 12. 2021 jsme s družinou navštívili Toulcův dvůr na akci Vánoce na statku. Pro děti byla v zahradě připravena výprava za vánočními zvyky, pověstmi například o svaté Barboře, svaté Lucii a také pokladem. Děti viděly domácí zvířata, jak se o ně v zimně pečuje. Po zahřátí si ve vnitřních prostorech děti vyrobily svíčky ze včelího vosku a řetězy na vánoční stromeček ze slámy.

Už nadešel vánoční čas a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.


"Největší dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas, protože když někomu daruješ svůj čas, daruješ mu kousek svého života, který už nikdy nevrátíš..."

... a my jsme s potěšením svůj čas věnovali výrobě dárků, které darujeme do Thomayerovy nemocnice na oddělení Dětské chirurgie a traumatologie.

Dárky jsou určeny jak dětem, které musí trávit Vánoce v nemocničním prostředí, tak i lékařům, zdravotním sestrám a všem ostatním, kteří s empatií a láskou pečují o nemocné děti.


Krásné a klidné Vánoce přeje kolektiv ŠD

Přejeme krásný barevný podzim.

Vaše ŠD

Oddělení školní družiny paní vychovatelky Kordové se  zúčastnilo divadelního představení Skřítkové Mak a Ťuk v Živé knihovně pod vedením paní učitelky Hrbkové.

Dětem se představení velmi líbilo a těší se na další návštěvu.

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
a) Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.
b) Činnosti rozvíjejí komunikativní kompetence – dítě:
    - ovládá řeč i mimoslovní komunikaci,
    - umí vyjádřit vlastní názor,
    - účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty,
    - naslouchá spolužákům a respektuje jejich názor,
    - komunikuje kultivovaně.

2. Rekreační činnosti
a) V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, kreslení, montážní hry se stavebnicemi, stolní (deskové) hry – např. Šachy, Dáma, Dostihy a sázky.
    Venku: vycházky po okolí, pobyt na veřejném dětském hřišti, pobyt na školní zahradě – péče o květiny, individuální činnosti dle potřeb každého dítěte. Vycházky do lesoparku – pozorování přírody.
b) Rekreační činnost je minimálně organizována a vychovatelkou je především usměrňována.
c) Činnosti rozvíjejí sociální a interpersonální kompetence – dítě:
    - se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,
    - přistupuje zodpovědně k úkolům a povinnostem,
    - projevuje citlivost a ohleduplnost,
    - rozpozná vhodné a nevhodné chování,
    - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu,
    - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit,
    - přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.

3. Příprava na vyučování
a) Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, knihy apod.
b) Činnosti rozvíjejí kompetence k učení – dítě:
    - se učí s chutí, započatou práci dokončí,
    - kriticky hodnotí své výkony,
    - samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů,
    - zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení.

4. Zájmové činnosti
a) Zájmové činnosti rozvíjejí kompetence k trávení volného času – dítě:
    - účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití,
    - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých potřeb a dispozic,
    - rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech,
    - rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času.

 

K nejoblíbenějším zájmovým činnostem patří tvoření z různých materiálů.

Děti se při této činnosti kreativně rozvíjejí, zpětnou vazbu jim poskytuje vytvořený předmět, dárek. V čase před Vánocemi či Velikonocemi jsou organizovány ve ŠD tzv. „Dílničky“, při kterých si děti vyrábějí nejrůznější předměty, které jsou v souladu s daným obdobím.

Ve dnech 6. a 7. října 2021 proběhlo ve ŠD projektové odpoledne pod názvem:

Road Show – Bezpečné družiny s VZP

Akce byla zaměřena na zábavnou výchovu dětí a mládeže. Děti měly možnost poslechnout si to, jak předcházet úrazům, a jak se i kvůli drobným a zdánlivě neškodným situacím a následným nehodám mohou potýkat s fatálními následky. To, že opatrnosti není nikdy dost, utvrdili o to víc oba přednášející - vozíčkáři. Nejen že děti dostatečně poučili, ale zároveň byli otevření mluvit i o svých úrazech, které je na kolečkové křeslo přivedly. Následovala prohlídka sanitky, kde děti nejdřív zkoušely na cvičné figuríně, jak zjistit, že je zraněný člověk při vědomí, následně si zkusily nepřímou masáž srdce a ve finále byly obeznámeny s důležitostí reflexních prvků a viditelností barev v závislosti brzdné dráhy automobilu ve tmě.

Vychovatelky ŠD

I v době distanční výuky jsme se všichni věnovali tomu, co nás baví, zajímá a rozvíjí…

Tančili jsme a cvičili, hráli na hudební nástroje, zpívali, malovali jsme na kamínky, vázali kytičky pro nejbližší, poznávali jsme přírodu i zvířátka.

A nezapomněli jsme ani na příjemné osvěžení v horkém odpoledni.

Všechna oddělení naší školní družiny se v těchto 14 dnech postupně mění ve stanice první pomoci. Děti se pod vedením zkušených lektorů nejen seznamují, jak správně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému,  ale především s poskytováním první pomoci při různých druzích poranění i při běžných onemocněních. A to v různých  simulovaných  situacích, kdy jako figuranti slouží našim malým a prý velmi šikovným zachráncům jejich spolužáci. Praktický nácvik doplňují interaktivní přednášky.

Dětský den se nám opravdu vydařil.

Čekalo na nás mnoho krásných odměn a zábavné sportování v lesoparku i na školním hřišti.

Počasí nám přálo a sluníčko svítilo.

Zkrátka MDD jak má být!

 

Dárečky od nás již dělají radost těm, pro které jsme je s potěšením vyráběly. 
Děti ze ŠD K2

Tvoření a vyrábění pro seniory

Tvoření a vyrábění pro seniory bylo již ukončeno.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Krásné výrobky - dárečky budou předány pro klienty Domova pro seniory v Donovalské ulici, Praha 11 - Jižní Město. 

Kolektiv ŠD - K2

 

Děti mohou doma vyrábět a tvořit dle vlastní fantazie. Tvoření je dobrovolné. Na vrátnici školy je k dispozici různý materiál na tvoření a současně kartonová krabice na zhotovené výrobky, které děti do školy mohou donést. Každý výrobek by měl být označen jmenovkou ve tvaru např.:  ANIČKA K., 7 let. Nepište celé příjmení dítěte! Jmenovka musí být pevně umístěna na výrobku.

Akce trvá po celou dobu distanční výuky 1. – 3. ročníků. Po ukončení akce oslovíme Domov pro seniory na Jižním Městě a dárky budeme věnovat pro radost a potěšení klientům tohoto domova.

Pokud se dětem podaří zhotovit a odevzdat větší množství výrobků, darujeme výrobky i do zvoleného zdravotního zařízení jako poděkování zdravotníkům za jejich práci.

 

Děkujeme a těšíme se na krásné výrobky, které určitě udělají radost a potěší.
Vaše školní družina.

Můžete se vydat po zelené trase začátek této trasy je u vstupu do lesoparku u ZOO koutku u kachniček. 
Zelená trasa je zaměřená na přírodu a celkem má 19 úkolů. 

Oranžová trasa je zaměřená na vesmír a má 32 úkolů. 
Začátek oranžové trasy je hned za značeným přechodem přes silnici u vstupu do lesoparku.  

Prosíme všechny účastníky hry, aby dodržovali pravidla R+R+R. 
Těšíme se na další foto a videa. 
Děkujeme ŠD

DRUŽINA V LESOPARKU

Pokud nevíte, co s volným časem, můžete se již brzo zapojit do družinové akce v lesoparku.

A v čem spočívá?

Každý týden na našem družinovém webu na vás budou čekat výzvy, které se budou co týden zaměřovat na něco jiného. Vašim cílem bude splnit co nejvíce úkolů. V každém týdnu na vás bude čekat i pár bonusových výzev. Abychom věděli, že jste úkoly splnili, musíte nám zaslat (na email paní vychovatelek) nějaký důkaz, např. v podobě videa či fotky. Za nejvíce splněných úkolů a poslaných zpráv, na vás bude čekat v družině odměna.

Těšíme se na fotky a videa

Vaše školní družina

Děti si zatleskaly, zatančily, zazpívaly koledy.

Předvánoční atmosféru jsme si všichni užili a těšíme se na Vánoce. 

wink

Dobrý den,

ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 nebude družina otevřena z důvodu nezájmu rodičů.

Děkujeme za pochopení

Vaše družina

VII. oddělení ŠD:

Naše školní družina se zapojila do projektu dobrodružného cestování medvídka Lumpíka po naší republice. Plyšák Lumpík vycestoval 4.2 a jako první navštívil Cheb. Trasa byla předem připravená. V každé družině pobyl náš cestovatel dva dny a byl buď předán osobně další paní vychovatelce, nebo byl odeslán poštou.

Naše družina přišla na řadu 21. března. Lumpíka jsme řádně přivítali. Vzali jsme ho na oběd, na hřiště a do lesoparku. Hráli jsme s ním různé hry a stavěli pro něj domečky ze stavebnice. Lumpík si s námi zahrál také fotbal a vyhrál pohár! Mít medvídka cestovatele v družině byla pro nás velice hezká zkušenost. Bylo to zvláštní, ale my jsme tohoto slavného plyšáka nebrali pouze jako hračku. Byl to náš host, který si s sebou přivezl vlastní pyžamo, batůžek, hygienické potřeby, dalekohled a další věci, všechno dárky od družin, které navštívil před námi.

Od nás dostal knížku, která je celá o něm. Vyrobili jsme ji v družině, abychom si zkrátili čekání na něj. Dostal také spoustu obrázků a děvčata mu vyrobila dva náramky. V tuto chvíli je medvídek stále ještě na cestě. Na svou základnu do Ostravské družiny by se měl vrátit před koncem června. Tento projekt se nám líbil také proto, že spojil kolem padesáti družin a pobavil nejen děti, ale i dospělé.

FOTO a text: Helena Whelan

Školní klub připravil a uskutečnil pro všechna oddělení ŠD mnoho různých a zajímavých disciplín. Po zdárném splnění navíc děti dostaly diplom a odměnu.

FOTO: Věra Herčíková, Veronika Jarošová

K2: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

FOTO: Veronika Jarošová

K1: Dášenka, čili život štěněte

FOTO: Věra Herčíková - vychovatelka

Děti z družin na K1 mohou každý den trénovat své pohybové dovednosti.

Ve čtvrtek 21.2. se ve školní družině konal krásný a barevný karneval

Školní družina v tento den ožila všemi možnými maskami a báječnou karnevalovou náladou.

Děti se převlékly do originálních kostýmů a maškarní rej mohl odstartovat.

Paní vychovatelky připravily zábavné disciplíny i diskotéku. Nechyběla ani přehlídka všech masek a na závěr programu si děti vybíraly z různých druhů odměn. 

FOTO: kolektiv ŠD

Text: Veronika Jarošová 

Foto: Monika Hořejší, Věra Herčíková - vychovatelky

Do ŠD zavítalo loutkové divadlo Dokola

Divadelní představení K1: Čert a Káča

Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové o tom jak to dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a tance chtivou Káču.

Divadelní představení K2: Dášenka čili život štěněte

Nejen loutková pohádka podle jedné z nejoblíbenějších českých dětských knížek Karla Čapka. Pohádka plná písniček a starostí o jedno malé chlupaté štěně.

Den dětí 1.6.

Na K2 byl den dětí ve znamení her, občerstvení a zábavy.

Občas děti tančily mezi kapkami deště, ale i tak si toto odpoledne všechny užily.

FOTO: Věra Försterová - vychovatelka

Den dětí v lesoparku

Děti ze školního klubu připravily pro děti ze ŠD K1 krásné odpoledne plné zábavy, soutěží a odměn.

Nechyběla dobrá nálada a sluníčko. Všem se to moc líbilo, zkrátka den jak má být.

FOTO: Věra Herčíková - vychovatelka

Projekt školní družiny 2.C, 3.B

Návštěva paní Sedláčkové - ,,poznej povolání zdravotní sestry“

FOTO: Marcela Kordová - vychovatelka

Děti z 1.A a 3.A přesadily a následně zalily několik pokojových rostlin.

Naučily se, jak se rostlinky jmenují a jak o ně pečovat.

V květnu k nám přijelo loutkové divadlo Basta-fidli.

Principál Pepíno předvedl dětem svůj světoznámý cirkus Pipíno. Byl to cirkus ptačí, kde každý ptáček zpívá, tančí, baletí a žongluje. K tomu hrála hudba ryčná, a protože je ptačí, tak je nebetyčná. 

FOTO a VIDEO: Věra Herčíková - vychovatelka

Tentokrát k nám zavítalo loutkové divadlo Dokola.

Hrála se veselá loutková pohádka o zamilovaném vodníkovi a statečném Jírovi, na kterého byl i  knížepán krátký.

„Byl jeden tuze zamilovaný vodník a jedna tuze zamilovaná víla. K tomu ještě starý mlýn, malá tůň a na kopci zámek. A v tom zámku žije knížepán. Nikoho on nemá rád, a tak tam sedí sám.“

FOTO: Věra Herčíková - vychovatelka

Školní družina v tento den ožila maskami a báječnou karnevalovou náladou.

Děti se převlékly do originálních kostýmů a maškarní rej mohl začít.

Paní vychovatelky připravily zábavné disciplíny, diskotéku a na závěr karnevalového veselí si děti vybíraly
z různých druhů odměn.

Text: Veronika Jarošová 

FOTO: kolektiv ŠD

V týdnu od 19.2 do 23.2.2018 byl ve družině u paní vychovatelky Kordové realizován projekt s názvem 
První pomoc.

Jeho realizace se ujala naše praktikantka Eva Simmerlová ze školy SOŠP Evropská 33. Projekt byl velmi krásně zpracován a děti si odnesly mnoho nových informací. Dozvěděly se, jak postupovat při neštěstí, nebo jak komunikovat s operátorem, když volají rychlou záchrannou službu.

Text a FOTO: Eva Simmerlová, Marcela Kordová - vychovatelka

Tentokrát si děti vyzkoušely vyrábění z netradičního materiálu. 

Tvoření: Dominika Tomanová, Monika Hořejší, Jana Kučerová - vychovatelky

FOTO: Věra Försterová - vychovatelka

Dne 25.1.2018 si děti z VIII. oddělení ŠD přinesly do družiny svou nejoblíbenější hračku, hru nebo knihuze svého domova. Všem ostatním ji představily, povídaly o ní a odpovídaly na různorodé a zajímavé dotazy od ostatních kamarádů. Poté vše zaznamenaly do tematických pracovních listů a ty nám již visí na nové síti ve družině.

Text a FOTO: Veronika Jarošová 

FOTO: Věra Försterová - vychovatelka

Dne 5.12.2017 proběhla ve školní družině mikulášská výtvarná dílnička. Děti si vyrobily několik různých výrobků s tématikou „Mikuláš, čert a anděl“, které si poté odnesly domů. Za svou snahu a účast dostaly i zaslouženou odměnu.

Tvoření: Věra Försterová, Jana Kučerová, Monika Hořejší, Dominika Tomanová, Hana Benešová - vychovatelky

FOTO: Veronika Jarošová 

Halloween-párty 2.B, 2.C, 3.B

FOTO: Marcela Kordová, Bohumila Hanzalová, Lucie Bednárová - vychovatelky

Školní družina  (2.C a 3.B) zavítala jednoho odpoledne do školního klubu, kde se děti společně připravily na blížící se Halloween tak, že vydlabaly krásnou a usměvavou dýni.

Co všechno vytvořili a čím se zabývali? Podívejte se

FOTO: Veronika Jarošová, vychovatelka

Obří kraslice a výtvory na nástěnkách

Poučení od Vandy a Standy

FOTO a video: Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka

FOTO: Věra Försterová, vychovatelka

Prezentaci vytvořila Věra Poskočilová, vychovatelka

FOTO: Věra Chudáčková, vychovatelka

Že je malé jeviště? Nevadí - divadlo je loutkové.

FOTO: Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka

FOTO: Věra Försterová, vychovatelka

Dýňová polévka

FOTO: Domnika Tomanová, Veronika Jarošová, vychovatelky

Výstavní dýně vypěstoval a nám daroval pan Pavel Bludský a už nám přislíbil i z příští sklizně.
Děkujeme za současnou i budoucí úrodu

FOTO: Věra Chudáčková, vychovatelka

Činnosti školní družiny

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
a) Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.
b) Činnosti rozvíjejí komunikativní kompetence – dítě:
    - ovládá řeč i mimoslovní komunikaci,
    - umí vyjádřit vlastní názor,
    - účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty,
    - naslouchá spolužákům a respektuje jejich názor,
    - komunikuje kultivovaně.

2. Rekreační činnosti
a) V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, kreslení, montážní hry se stavebnicemi, stolní (deskové) hry – např. Šachy, Dáma, Dostihy a sázky.
    Venku: vycházky po okolí, pobyt na veřejném dětském hřišti, pobyt na školní zahradě – péče o květiny, individuální činnosti dle potřeb každého dítěte. Vycházky do lesoparku – pozorování přírody.
b) Rekreační činnost je minimálně organizována a vychovatelkou je především usměrňována.
c) Činnosti rozvíjejí sociální a interpersonální kompetence – dítě:
    - se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,
    - přistupuje zodpovědně k úkolům a povinnostem,
    - projevuje citlivost a ohleduplnost,
    - rozpozná vhodné a nevhodné chování,
    - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu,
    - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit,
    - přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.

3. Příprava na vyučování
a) Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, knihy apod.
b) Činnosti rozvíjejí kompetence k učení – dítě:
    - se učí s chutí, započatou práci dokončí,
    - kriticky hodnotí své výkony,
    - samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů,
    - zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení.

4. Zájmové činnosti
a) Zájmové činnosti rozvíjejí kompetence k trávení volného času – dítě:
    - účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití,
    - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých potřeb a dispozic,
    - rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech,
    - rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času.

 

K nejoblíbenějším zájmovým činnostem patří tvoření z různých materiálů.

Děti se při této činnosti kreativně rozvíjejí, zpětnou vazbu jim poskytuje vytvořený předmět, dárek. V čase před Vánocemi či Velikonocemi jsou organizovány ve ŠD tzv. „Dílničky“, při kterých si děti vyrábějí nejrůznější předměty, které jsou v souladu s daným obdobím.