Podpora nadání - spolupracujeme s Mensou ČR

Podpora nadání - spolupracujeme s Mensou ČR

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Spolupracujeme s Mensou ČR a organizujeme testování přímo na naší škole. Testování se na naší škole provádí každé dva roky: 2022, 2020, 2018, 2016, 2014

CVIČNÝ TEST: Na svém webu Mensa publikuje cvičný test, který je podobný tomu, který by čekal přihlášené zájemce http://www.mensatest.cz/.

 

Přihlášení na testování IQ - únor 2022

Odkaz na přihlášení:  https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test

 

Mensa ČR - září 2021

 • Logická olympiáda (podzim 2021, celá ČR): registrace do letošního ročníku končí již 30. září, proto prosím tento termín nezmeškejte. Dodatečné registrace již nebudou možné. I letos je soutěž vyhlášena pro šest kategorií (MŠ, A1, A2, A, B, C), soutěžit tak mohou děti všech věkových skupin: od mateřských škol až po středoškoláky. Soutěžící se mohou registrovat na https://www.logickaolympiada.cz
Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR. Charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, logická hra a podobně.

 

 • KoMáR (průběžná soutěž): Baví Vaše žáky či studenty matematika a řešení neotřelých příkladů? Jsou žáky druhého stupně základní školy nebo studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií? V takovém případě je možná zaujme brněnský korespondenční seminář KoMáR. Na řešitele čeká šest sérií zajímavých příkladů, dvě víkendová soustředění a spousta skvělých cen. Odkaz na soutěž i leták ke stažení najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--souteze&prid=260
 • Zlatý oříšek (podzim 2021): Máte ve třídě či v zájmovém kroužku úspěšné talentované dítě ve věku 6–14 let? Rodiče ho mohou přihlásit do soutěže Zlatý oříšek. Je jedno, zda je umělec, sportovec, vědec či v něm dřímá jiné nadání. Odměnou pro 21 dětí nominovaných odbornou porotou do užšího výběru včetně 7 vítězů bude nejen finále soutěže v České televizi a možnost finanční podpory jejich dalšího rozvoje, ale také příležitost osobně se potkat s dalšími úspěšnými a nadanými dětmi z různých koutů naší republiky. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na https://www.zlatyorisek.cz/ceska-republika/. Uzávěrka přihlášek letošního 23. ročníku je 15. října.
 • Kroužky organizace Intellectus – „klasické“ (prezenční) i online (první pololetí letošního školního roku): Intellectus pořádá pro děti se zájmem o programování, robotiku, chemii, fotografování, fyziku a lidské tělo kroužky v Praze. Pro děti z celé ČR je připravena možnost zapsat se online kroužků Intellectus, aby svůj volný čas trávily produktivně a zábavně a zároveň nemusely za výukou nikam dojíždět. Online kroužků se děti mohou účastnit ze svého domova, kroužky jsou určeny již dětem od 8 let. Bližší informace o obou typech kroužků najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=partnerske-organizace&cid=304 (dva odkazy pod stručnou charakteristikou Intellectusu).

 

Letošní testování proběhne v náhradním podzimním termínu

Plánované testování ve dnech: 21. a 22 dubna 2020, proběhne v náhradním podzimním termínu.

Vaše přihlášky zůstávají v platnosti, po prázdninách se můžete rozhodnout, jestli se v novém školním roce testování zúčastníte. Bude také možné přihlášení pro nové zájemce. Zúčastnit se u nás ve škole mohou i letošní deváťáci.

více info simona.ptackovazavinackvetnak.cz

Základní informace si můžete přečíst na webu Mensy nebo v letáčku, který děti dostaly od třídních učitelů - viz také níže. 

V případě zájmu o testování Vašeho dítěte, oddělte z letáčku závaznou Přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte třídnímu učiteli. 

Termín odevzdání je do <bude upřesněno>.

Zároveň je nutné vyplnit také Elektronickou přihlášku na webu Mensy. Bude zveřejněna <bude upřesněno> – pro žáky Květňáku. Nezapomeňte, prosím, na její vyplnění na www.mensa.cz/testovani-iq.

150 Kč přinesou žáci až do testovací učebny (o organizaci na K1 i K2 budete včas informováni). Převezme je testující z Mensy proti potvrzení pro Vás (bylo to tak i v minulých letech).

Třídní učitele bychom výběrem peněz zbytečně zatěžovali. Snažíme se vždy o pohodový průběh, aby přihlášení žáci měli co nejlepší podmínky pro řešení úloh.

PŘIHLÁŠKA K TESTOVÁNÍ zde>>

Odevzdejte třídnímu učiteli

 

Zpráva o činnosti školy spolupracující s Mensou ČR 2020

Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí svým přístupem ke vzdělávání. Nemáme třídy, skupiny ani speciální program pro nadané děti, ale integrujeme je do běžné výuky.

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře. Prvním je bezpečné prostředí, které chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy a jednotlivých tříd, druhým je pedagogický konstruktivismus a třetím je otevřené partnerství uvnitř školy a ve vztazích s rodiči a dalšími institucemi, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Podporujeme rozmanitost metod výuky. Vedle tříd s klasickou výukou matematiky a výukou čtení metodou analyticko-syntetickou máme také třídy s Hejného matematikou, výukou čtení metodou genetickou a Montessori třídy. Na prvním i druhém stupni naší ZŠ vyučujeme též metodou CLIL. Další zaměření žáků podporujeme absolventskými pracemi v devátém ročníku. Žáci při nich zpracovávají téma, které si volí. Zkoušejí si tak prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, schopnost kultivovaného vyjadřování a přesvědčivé argumentace. Při hodinách informatiky se pravidelně věnujeme také kybernetické bezpečnosti. Mezi naše volitelné předměty patří např. Mediální výchova, Programování I a II, Psaní všemi deseti, Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova, Tvořivá výtvarná dílna, Sportovní výchova a samozřejmě také semináře Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro deváté ročníky. Testování Mensy proběhne na naší škole v letošním školním roce v náhradním termínu. Na webových stránkách školy informujeme pravidelně o aktivitách Mensy. Odkaz na webové stránky Mensy ČR máme na našich stránkách v sekci Škola – Koncepce školy – Podpora nadání.

Pedagogům pomáhá při výuce s nadanými žáky tandemová výuka, sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, používání nových online metod ve výuce, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentora, zapojení odborníků z praxe. Ve škole pracují také interní mentoři těch skupin učitelů, kteří  se chtějí  dále vzdělávat  v určitých  oblastech, ať se již jedná  o  zmiňovanou matematiku Hejného, CLIL, RWCT nebo například i o projektové vyučování či formativní hodnocení. Pravidelně se scházejí, sdílejí  své zkušenosti a věnují  se zpětné vazbě k aktivitám uplynulého období tak, aby byla jejich práce s dětmi pozitivní a přínosem. Zároveň je těmto učitelům v daných oblastech poskytováno další vzdělávání.

Kromě „Projektového dne mimo školu“, se naše škola účastní také několika velmi zajímavých  projektů, které pomáhají pedagogům při výuce a rozvoji žákovských kompetencí:

 • Vzdělávací projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ se zaměřuje na podporu pedagogických  sborů veřejných  základních  škol. Díky němu si  učitelé osvojí  takové dovednosti, které přispějí k příznivé kultuře učení pro každého žáka,  ale i zaměstnance školy. Realizován je obecně prospěšnou společností Pomáháme školám k úspěchu a finančně zajištěn Nadací The Kellner Family Foundation.

 

 • Projekt „Zkoumavé čtení“ si za hlavní cíl klade růst individuálního čtenářství, či i pisatelství každého žáka, a to díky metodám výuky, které projekt ověří. Je založen na vybraných anglosaských  zkušenostech a uplatňuje je především  při realizaci technik  a strategií, které lze využít v tzv. oborovém čtení, na Květňáku např. v občanské výuce a fyzice.

 

 • Hlavním cílem projektu „FOF“ (Free online Fridays) je vést žáky k odpovědnosti za vlastní učení pomocí sladění možností online výuky a kooperativního učení.
 • Projekt společnosti Post Bellum: „Příběhy našich sousedů“, ve kterém představují jednotlivé školní týmy veřejnosti osudy pamětníků. Naše děti letos, stejně jako loni, skončily v silné konkurenci základních škol a jednoho gymnázia    z Jižního Města na nepopulárním 4. místě. Zaslouží si velkou pochvalu, protože věnovaly projektu  mnoho hodin ve svém volném čase, pracovaly s chutí a vytvořily hodnotnou reportáž, životopis, fotodokumentaci a prezentaci.
 • Začátkem každého školního roku je realizován také projekt „Edison“. Po dobu pěti dnů navštěvují školu vybraní studenti z různých částí světa, kteří našim žákům přibližují život v jejich zemi, kulturu, zvyky. Všechny tyto aktivity probíhají  v anglickém jazyce a jsou výbornou příležitostí k rozvinutí jazykových dovedností žáků.

Každoročně se účastníme logické olympiády a dalších matematických soutěží; soutěží v informatice; chemické, biologické, zeměpisné, dějepisné olympiády; olympiády v Čj, Aj a Nj. Žákovský parlament Ptakopysk pořádá každoročně „Šachový turnaj“ prvního i druhého stupně a vědomostní soutěž „Pět proti pěti“. Svůj hudební a sportovní talent mohou děti prokázat v celoškolním klání Květňákmánii. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme výtvarné soutěže, jarní a vánoční koncerty, pěveckou soutěž, letní fotografickou soutěž.

Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, zájmové kroužky např. kroužek Věda nás baví, kroužek Anglického jazyka, kroužek Programování s Ozoboty, Modelářský kroužek, pro starší děti je otevřen Školní klub.

Všichni naši pedagogičtí pracovníci jsou vzděláváni na seminářích RWCT a CLIL, ostatní semináře si vybírají podle svého zaměření. Podporujeme rozvoj pedagogického sboru v informatické gramotnosti. Letos byl zřízen školní účet u společnosti Google: „G-Suite for Education“ a proběhly webináře „Google pro učitele“ a „Google pro školní management“.

Zaměřujeme se i na rozvoj sociálních  dovedností. Spolupracujeme např. s externími organizacemi Projet Odyssea, Proxima Sociale, Člověk  v tísni.

Pro rodiče pořádáme rodičovské kavárny, ve kterých jsme se zamýšleli nad tématy: „Příprava do školy a motivace k učení“, „Jak zvládnout s dětmi pubertu“. Plánovaná rodičovská kavárna na téma „Hranice a důslednost  ve výchově“ neproběhla z důvodu pandemie Covid-19.

Naši žáci mohou také využívat porady kteréhokoli pracovníka poradenského týmu: školního psycholožky, výchovné poradkyně, metodičky prevence, speciálního pedagoga, školního kariérového poradce a asistentů pedagoga. Nadání, které je darem, by bylo škoda nerozvinout v dovednosti.  Věříme, že odborné vedení a podpora našich zkušených pedagogů, pomůže nadaným dětem rozvinout jejich přirozený talent a neztratit jej.

Simona Ptáčková, koordinátor ICT
V Praze, dne 28. června 2020

 

Dětská Mensa 2020

Březen - zaměřeno na online vzdělávání - Khan Academy

Vážení rodiče,

  po delší době jsme v nepřeberné nabídce mobilních aplikací narazili na jednu, nad kterou nelze jinak než zajásat. Posuďte sami – a uznáte-li to za vhodné, můžete ji s klidným svědomím doporučit Vašim zvídavým žákům nebo dětem.

Khanova škola (Khan Academy) je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, kterou v roce 2006 založil Američan Salman Khan, absolvent MIT a Harvardu. S krédem „poskytovat vysoce kvalitní vzdělání komukoli, kdekoli“ nabízí internetová stránka projektu tisíce výukových videí uložených na YouTube. Interaktivní cvičení, vysvětlující videa, sledování pokroku a okamžitou zpětnou vazbu nabízí Khan Academy zdarma, bez reklam a nyní i formou mobilní aplikace, která je od února 2020 v češtině.

Bližší informace a odkaz ke stažení aplikace do Vašeho mobilního telefonu nebo tabletu najdete na

 https://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--aktualni-deni&aid=877

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu deti.mensa.cz

Únorové novinky pro rodiče 

Vážení rodiče,

  v únorovém newsletteru bychom Vás rádi upozornili zejména na tři zajímavé události, které se kvapem blíží a přihlášky je potřeba podat co možná nejdříve, chcete-li ještě zajistit místa pro své žáky či děti. Zaujme-li Vás některé z níže uvedených témat, pokračujte prosím kliknutím na příslušný odkaz, kde se dozvíte více.

 • Mensovní seminář pro nadané studenty (5.–9. června 2020): Desátý jubilejní seminář se vrací do Bouzova, místa prvního semináře. Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
  Více se dozvíte na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1641
 • Technický svět dětem: příměstský kemp pro děti od 5 do 8 let. Milují vaše děti lego? Baví je objevovat technický svět, který je všude kolem nás? Mají spousty otázek CO, JAK a PROČ? Přihlašte je na příměstský tábor Technický svět dětem, který je určen 5–8letým dětem. Příměstské tábory se letos v létě budou konat v následujících městech a termínech:
  Praha, 13.–17. 7. 2020
  Říčany, 20.–24. 7. 2020
  Olomouc, 3.–7. 8. 2020
  Děčín, 10.–14. 8. 2020
  Praha, 17.–21. 8. 2020
  Bližší informace a odkazy na přihlášky najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--primestske-campy
 • Stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro gymnázium Open Gate. Uchazečům o studium, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia Open Gate, ale pochází ze sociálně komplikovaných poměrů, nabízí Nadace The Kellner Family Foundation sociální stipendium. Příspěvek má formu částečné nebo plné úhrady školného. Jeho výše závisí na příjmu a majetkových poměrech rodiny budoucího studenta. Pozor, uzávěrka přihlášek je již 1. března 2020! Bližší informace najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=875

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu deti.mensa.cz

 

Novoroční novinky z Dětské Mensy

Vážení rodiče,

dovolujeme si zaslat Vám opět několik novinek z dění v Dětské Mense. 

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů (nejen) v roce 2020.

 

Dětská Mensa 2019

Srpnové novinky pro rodiče

Vážení rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci a Vy možná máte plnou hlavu starostí, co přinese nový školní rok. Pokud si však uprostřed předškolního shonu přece jen najdete chvíli času, třeba Vás zaujme některý z níže uvedených tipů.

 • Logická olympiáda (říjen a listopad, celá ČR): již 12. ročník soutěže se uskuteční tradičně na podzim. Podrobnější informace najdete např. na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=513. Soutěžící se mohou registrovat do konce září (!) na webu Logické olympiády (http://www.logickaolympiada.cz). Stejně jako loni jsou vyhlášeny samostatné kategorie MŠ (určená zejména předškolákům), A1 (pro prvňáčky) a A2 (pro žáky druhých tříd), a již tradičně „hlavní“ kategorie A, B a C. Soutěžit tak mohou všechny věkové kategorie od předškoláků do 20 let.

Ve dnech 1. srpna – 30. září 2019 bude probíhat registrace soutěžících a škol do již 12. ročníku Logické olympiády.

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR. Charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, logická hra a podobně.

 • Mensovní seminář pro nadané studenty (3.–7. října, Albrechtice v Jizerských horách): rádi bychom pozvali studenty ve věku od 11 do 20 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy). On-line přihlášku a další informace naleznete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1626.

Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými 

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce.

Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu

Mensa ČR se systematicky zabývá podporou rozvoje nadání a intelektu (nejen nadaných) dětí. Mezi klíčové aktivity patří Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, Kluby nadaných dětí, spolupráce se školami, herní kluby, letní kempy a soustředění, dětská šifrová liga; sdružuje nadané děti v Dětské Mense a vůbec provozuje řadu aktivit směřujících k rozvoji intelektu a nadání.

 

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí na naší škole


Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí svým přístupem ke vzdělávání. Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře. Prvním je bezpečné prostředí, které chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy a jednotlivých tříd, druhým je pedagogický konstruktivismus a třetím je otevřené partnerství uvnitř školy a ve vztazích s rodiči a dalšími institucemi, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Podporujeme rozmanitost metod výuky. Vedle tříd s klasickou výukou matematiky a výukou čtení metodou analyticko-syntetickou máme také třídy s Hejného matematikou a výukou čtení metodou genetickou. Třídy s výukou jazyka metodou CLIL máme na prvním i druhém stupni naší ZŠ. Třetím rokem otevíráme Montessori třídu, o kterou je také velký zájem. Žáci devátého ročníku odevzdávají a prezentují absolventské práce na téma, které si zvolí. Zkusí si tak prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, schopnost kultivovaného vyjadřování a přesvědčivé argumentace.

Každoročně se účastníme logické olympiády a dalších matematických soutěží; soutěží v informatice; chemické, biologické, zeměpisné, dějepisné olympiády; olympiády v Čj, Aj a Nj. Testování Mensy proběhlo na naší škole v loňském školním roce. Žákovský parlament Ptakopysk pořádá každoročně Šachový turnaj prvního i druhého stupně a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme výtvarné soutěže, jarní a vánoční koncerty, pěveckou soutěž, Květňákmánii. Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, zájmové kroužky (např. kroužek Věda nás baví, kroužek Anglického jazyka, kroužek Programování s Ozoboty, Modelářský kroužek), pro starší děti máme otevřen Školní klub.

Účastníme se republikových i zahraničních projektů. Naši žáci vyhráli podruhé soutěž Post Bellum. V letošním roce naši žáci zvítězili také v soutěži Cyberpiece, jejíž cílem je upozornit na problematiku kyberšikany a předcházet jí. Na webových stránkách školy informujeme o aktivitách Mensy. Odkaz na webové stránky Mensy ČR máme na našich stránkách v sekci Škola - Podpora nadání.

Všichni naši učitelé a učitelky jsou vzděláváni na seminářích RWCT, ostatní semináře si vybírají podle svého zaměření. Podporujeme rozvoj pedagogického sboru v informatické gramotnosti.
Pro rodiče pořádáme rodičovské kavárny, ve kterých jsme se zamýšleli nad tématy: Šikana a obrana proti ní; Klima školy; Hejného matematika; Montessori pedagogika; CLIL a Jak vytvářet bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem.

Simona Ptáčková, ICT
V Praze, dne 10. června 2019

 

Konference - jaro 2019, Letní campy

Vážení učitelé, vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na nadcházející akce:

 • Konference Vzdělání pro budoucnost (22.–23. března 2019) – tato akce je určena především pedagogům, ale zúčastnit se samozřejmě mohou i rodiče, kteří se zajímají o moderní trendy ve výuce. Program je opravdu bohatý, viz https://www.konference-mensa.cz/program/. Pozor, uzávěrka registrací je již 15. března!
 • Konference CAPARD – Jak připravit děti na budoucnost (27. dubna 2019) – tato konference je naopak určena především rodičům. Veškeré informace o konferenci, včetně programu, najdete na http://www.capard.cz. Akci nepořádá Mensa ČR.
 • Intellectus pořádá na jaře v Praze několik workshopů pro děti, detailní informace najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--jine.
 • Letní příměstské campy – aktuální nabídku najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--primestske-campy. Pořadateli jsou Mensa ČR nebo Intellectus. Není vyloučeno, že budou přidány další termíny.
 • Letní pobytové campy – všechny vypsané termíny najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--pobytove-campy. Některé jsou již beznadějně zaplněny, na jiných ještě zbývá pár volných míst.

Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu Mensy ČR