Řád školní družiny

Řád školní družiny


Školní družina je určena pro žáky 1. - 3. ročníku a přípravné třídy.

Ze školního řádu:

  • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
  • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).   
  • Na přihlašovacím listu je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu, která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu. 
  • Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.
  • Do učeben ŠD mají povolený vstup pouze vychovatelky a děti přihlášené do školní družiny.
  • Individuální pohovory rodičů s vychovatelkami mohou probíhat telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací.                                                                                                                                   

Veškeré informace v odkazu níže: Vnitřní řád školní družiny                                                                            

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.Příchody a odchody

Příchody a odchody

Příchody dětí

Děti, které navštěvují ŠD ráno, mohou přicházet do školy v čase 6.30 hod – 7.30 hod.

V 7.30 hod se škola zamyká a otevře se až v 7.40 hodin.

Při půleném vyučování musí žák do ŠD přijít do 8.00 hod.

11.35 – 18.00 hod.

 

Odchody dětí

Z důvodu nenarušování plánované činnosti odchází žák ze školní družiny 

 A. Po obědě - do 13.45 hod.

B. Po vycházce - od 15.15 – 18.00 hod.

 

1. S doprovodem na vyzvedávání čipem- systém Bell hop

2. Sám na základě vyplněného přihlašovacího listu, nebo na základě písemného oznámení zákonného zástupce.


Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno.
Po vyzvednutí ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou právní zodpovědnost.

   Na nepovinné předměty, zájmové kroužky organizované školou a doučování budou žáci uvolňováni dle potřeby zájmových kroužků, ze ŠD si žáky vyzvedává trenér nebo vyučující.