Pravidla školní družiny

Pravidla školní družiny


Školní družina je určena pro žáky 1. - 3. ročníku a přípravné třídy.

Ze školního řádu:

  • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
  • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).   
  • Na přihlašovacím listu je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu, která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu. 
  • Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.
  • Do učeben ŠD mají povolený vstup pouze vychovatelky a děti přihlášené do školní družiny.
  • Individuální pohovory rodičů s vychovatelkami mohou probíhat telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací.                                                                                                                                   

Veškeré informace v odkazu níže: Pravidla školní družiny                                                                            

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

 

Příchody a odchody

Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno. Po vyzvednutí ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou právní zodpovědnost.
Na nepovinné předměty, zájmové kroužky organizované školou a doučování budou žáci uvolňováni dle potřeby zájmových kroužků, ze ŠD si žáky vyzvedává trenér nebo vyučující.