Řád školní družiny

Řád školní družiny


Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. ročníku a přípravné třídy.

Ze školního řádu:

  • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
  • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).   
  • Na zápisním lístku je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu, která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu. 
  • Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.
  • Do učeben ŠD mají povolený vstup pouze vychovatelky a děti zapsané do školní družiny.
  • Individuální pohovory rodičů s vychovatelkami mohou probíhat telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací.                                                                                                                                   

Veškeré informace v odkazu níže: Vnitřní řád školní družiny                                                                            

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.Příchody a odchody

Příchody a odchody

Příchody dětí

Děti, které navštěvují školní družinu ráno, mohou přicházet do školy v čase 6.30 hod – 7.30 hod.

V 7.30 hod se škola zamyká a otevře se až v 7.40 hodin.

Při půleném vyučování musí žák do ŠD přijít do 8.00 hod.

11.35 – 18.00 hod.

Odchody dětí

Z důvodu nenarušování plánované činnosti odchází žák ze školní družiny 

Po obědě, do 13.45 hod.

nebo poté až po vycházce v době 15.15 – 18.00 hod. takto: 

S doprovodem na telefonní vyzvání z vrátnice, kde služba před tím zkontroluje průkazku se jménem žáka a razítkem školy.

První dvě průkazky do ŠD jsou zdarma. Za každou další je poplatek 20 Kč.
Při ztrátě průkazky je nutné okamžité nahlášení p.vychovatelce.

Na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Musí být uvedeno, zda žák půjde sám nebo s doprovodem + datum + podpis nebo žák odchází sám podle zápisního lístku
Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno.
Po vyzvednutí ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou právní zodpovědnost.

   Na nepovinné předměty, zájmové kroužky a doučování budou žáci uvolňováni dle potřeby zájmových kroužků, ze ŠD si žáky vyzvedává trenér nebo vyučující.