Složení poradenského týmu

Složení poradenského týmu

Dětem, rodičům i učitelům pomáhá poradenský tým školy

 • podílí se na budování příznivého sociálního klimatu školy
 • připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů
 • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči

Co kdo řeší v poradenském týmu – na koho se s čím obracet

Poradenské služby na naší škole zajišťuje výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní psycholožka a speciální pedagožka. V čele poradenského týmu stojí ředitel školy. Jednotliví členové týmu každý rok vypracovávají na základě svých kompetencí program, který aktualizují podle současných potřeb školy. Jednou týdně na společných schůzkách konzultují svoje poznatky a hledají řešení pro minimalizaci nežádoucích jevů ve kterékoli oblasti.
Tým úzce spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pedagogy, zodpovědnými např. za práci se žáky se SVP, za přípravu k volbě povolaní, a s asistenty pedagoga.

 

 

Co kdo řeší v poradenském týmu – na koho se s čím obracet

Výchovná poradkyně

Gabriela Šveda Vávrová, pro budovy K1 a K2

ve zkratce: prostupnost činnosti se všemi ostatními členkami PT, mimo vlastní práci kontrola veškerých materiálů, které souvisejí s poradenskou činností a jejich zakládání

 • kariérové poradenství,
 • koordinace inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace pedagogické intervence, zápisy do matriky,
 • náslechy ve třídě, kontrola dodržování podpůrných opatření,
 • kontaktní osoba pro jednání se ŠPZ,
 • kontrola a zakládání zpráv na OSPOD,
 • koordinace činnosti AP, pravidelné intervize,
 • komunikace s rodiči.

 

Školní metodičky prevence

Kateřina Bartošová, Martina Pletichová, pro budovy K1 a K2

ve zkratce: vše k chování žáků a ke klimatu třídy, specifické poruchy chování

 • jakékoli nevhodné chování žáka (drzé, agresivní, šikanózní apod.),
 • pomoc učiteli při tvorbě klimatu třídy (postavení jednotlivých žáků v kolektivu – žák vyčleňovaný, osamocený, žák v pozitivní i negativní vedoucí roli apod.), začleňování žáků se specifickými poruchami chování,
 • mapování vztahů, zajišťování kohezních programů,
 • evidence záškoláctví – neomluvené hodiny apod.,
 • závislostní chování,
 • v případě akutního výskytu rizikového chování zajištění intervence a následné péče,
 • komunikace s rodiči.

 

Školní speciální pedagožky

Michaela Neumannová pro budovu K1, Pavla Zaleková pro budovu K2

ve zkratce: vše k výuce žáků, specifické poruchy učení

 • vedení předmětu speciálně pedagogické péče a hodin reedukací,
 • podpora učitelů při práci se žáky, kteří nezvládají učivo či vykazují prvky nadání – konzultace, základní diagnostika a doporučení návštěvy pedagogicko-psychologické poradny,
 • náslechy ve třídě, kontrola dodržování doporučení z PPP a SPC,
 • pomoc s inkluzí žáků, kontrola IVP a revizních dotazníků,
 • komunikace s rodiči.

 

Školní psychologové

Nam Tien Nguyen, Tereza Bošinová, pro budovy K1 a K2

ve zkratce: psychologická pomoc

 • psychologická pomoc a podpora pro žáky s psychickými, osobními, rodinnými, vztahovými problémy,
 • krizová intervence pro žáky,
 • poradenství a konzultace pro učitele v osobních problémech,
 • poradenství a konzultace pro učitele při problémech s žáky nebo rodiči žáků,
 • poradenství a konzultace pro rodiče žáků.

 

Sociální pedagog

Adéla Dluhošová, pro budovy K1 a K2

ve zkratce: podpora dětí se sociálním handicapem, složitá rodinná situace

 • zprostředkování komunikace s rodiči vč. návštěv v rodinách,
 • identifikace příčin dlouhodobé nebo naopak náhlé prospěchové neúspěšnosti v rodině,
 • poskytování základního sociálně právního poradenství, podpora při zajištění následné péče (zprostředkování kontaktů na potřebné instituce, popř. doprovod),
 • sociálně-aktivizační činnost a sociálně-terapeutická činnost v rodinách (např. podpora přípravy do školy a hygienických návyků, motivace dětí, apod.).

 

Odkazy na další možnou pomoc

Bezplatné linky bezpečí a důvěry

www.bkb.cz - Bílý kruh bezpeční - Pomoc obětem trestných činů v ČR

www.domacinasili.cz - Bílý kruh bezpečí - místo bezplatné a odborné pomoci obětem trestných činů 

www.donalinka.cz - Pomoc obětem domácího násilí

www.ztracenedite.cz – Pomoc dětem, které uvažují o útěku z domova, nebo již z domova utekly, popřípadě se vrátily a hledají s rodiči další cestu

linka "Ztracené dítě", dostupná nonstop a bezplatně na čísle 116 000 

Dětské krizové centrum DKC zajišťuje nonstop linku důvěry

tel. 241 484 149 nebo 777 715 215 

adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle, tel. 241 480 511, 777 664 672

Nově je zřízena jednorázová krizová okamžitá pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Služba je bezplatná.

Sociálně-právní ochrana dětí - informace MČ Praha 11

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ - 116 000 nonstop a zdarma

LINKA BEZPEČÍ - 116 111 pro děti zdarma 

RODIČOVSKÁ LINKA - 840 111 234606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

Klub Jižní pól na Praze 11 - programy (výchovné a vzdělávací, poradenské a pobytové) pro děti a mládež

PRÁVA DĚTÍ - animované filmy

Krizový plán v případě nálezu škodlivého či nezákonného obsahu na internetu

Krizový plán v případě nálezu škodlivého či nezákonného obsahu na internetu

kontaktovat HORKOU LINKU -  Internetová Horká linka (Internet Hotline) přijímá od uživatelů hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, obsah těchto hlášení Horká linka vyhodnocuje a předává orgánům, které mohou účinně zasáhnout, zejména policii, mobilním operátorům, provozovatelům internetových služeb a také mezinárodní organizaci INHOPE.

Horkou linku provozuje CZI, s.r.o. v rámci projektu Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou Evropské komise od roku 2009 

Popřípadě je možné využít

bezpecne-online.cz

saferinternet.cz

Informace pro rodiče zahraničních žáků

Informace pro rodiče zahraničních žáků

na portále inkluzivniskola.cz a sdružení META pro příležitosti mladých migrantů

Integrační centrum Praha (ICP), pobočka Praha 4, Hvězdova 1594/19,
775 771 944 - anglicky, rusky a ukrajinsky, 773 957 473 anglicky a vietnamsky)

Pro cizince bezplatně: Sociální poradenství, Právní poradenství, Práce s rodinami,
Kurzy českého jazyka, Kurzy sociokulturní orientace, Komunitní a informační centrum ICP,
Kulturní a komunitní aktivity

ICP spolupracuje s InBází  (programy pro děti i rodiny –  www.inbaze.cz)