Historie školy

Historie školy

Naše škola byla otevřena 3.září 1979. Pásku přestřihl samotný tehdejší ministr školství  Milan Vondruška. Do 25 tříd zasedlo 750 žáků.  První školní rok končil 13. června 1980. V dalších dnech se stala škola ubytovnou pro 750 cvičenek skladby žen Československé spartakiády. Ženy pak byly ubytovány na naší škole při každé celostátní spartakiádě.

Již druhý rok provozu školy byl zatěžkávacím nejen pro všechny pracovníky, ale i pro samotnou školu a žáky. Nedokončená stavba další nové školy /Schulhoffova/ způsobila, že k 1. září 1980 měla škola 38 tříd. Na takové množství dětí kapacita školy nestačila. Šest tříd druhého stupně, žáci sedmých a osmých ročníků byli přeřazeni na ZDŠ Kvasnicova. Ani zbývajících 32 tříd nenašlo umístění a tak mělo osm tříd směnné vyučování.  3. dubna 1981 se otevřela ZŠ Schulhoffova, kam přešlo 370 žáků 1.- 4. tříd. Ve školním roce 1981-82 se ve škole vyučovalo 850 žáků v 26 třídách. Stále stoupající počet žáků a nedostatek učeben se v dalších letech řešil směnným vyučováním některých ročníků 1. stupně nebo každodenním vyvážením žáků na vyučování do jiných škol. Škola řadu let pracovala ve ztížených podmínkách. Například ve školním roce 1985-86 bylo 1192 žáků školy rozděleno do 37 tříd /průměr na třídu 32,2/, z nichž 12 mělo směnné vyučování a třídy VI.A,B,C dojížděly na ZŠ Plamínkové.

Nejvyššího počtu žáků dosáhla škola ve školním roce 1986-87, kdy do školních lavic zasedlo 1300 žáků /40 tříd, 52 vyučujících/. V dalších letech počty žáků pomalu, ale přece  jen klesaly. Klesající tendence v počtu žáků přiměla vedení obce Prahy 11 uzavřít ZŠ Schulhoffova v roce 2001. Většina žáků a učitelů přešla na naši školu.

Během let se ve vedení školy vystřídali ředitelé : Mgr. Dagmar Cilcová /1979-1987/, Mgr. Helena Čechová /1987-1996/,  Mgr. Vladimír Kokšal /1996-2007/, od roku 2008 řídí školu  Mgr. Pavel Kopečný.

Mgr. Libuše Vosková, referentka hospodářské správy