Program Montessori Květňák

Program Montessori Květňák

Montessori třídy ZŠ Květnového vítězství 

Jsme rozvíjející se Montessori program. Máme věkově smíšené třídy, připravené prostředí s mnoha pomůckami a respekt k individuálním potřebám a schopnostem dětí.

Myslíme si, že vzdělávání zahrnuje celkový rozvoj osobnosti, v kterém je učení samotné jen jednou z jeho součástí. Úkolem základní školy by nemělo být připravit dítě na přijímací zkoušky, ale připravit ho na reálný život v budoucnosti, která byla, je a bude velmi proměnlivá

Snažíme se v dětech rozvíjet samostatnost, kritické myšlení, umění spolupracovat, odprezentovat svou práci, formulovat své názory a nebát se je říct

Také děláme vše pro to, abychom děti dovedli k převzetí plné zodpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Jedním z dalších cílů je rozvíjet respekt k názorům a schopnostem druhých, uvědomění si svých občanských práv a povinností a také pozitivní přístup k chybám jako cestě k poučení.

Důraz klademe na to, aby se děti naučily znát samy sebe a své silné stránky, orientovat se ve světě a najít si v něm své místo. Učíme je chápat věci v souvislostech a vedeme je k aktivnímu zájmu o dění kolem nich.

Také se věnujeme vztahům mezi dětmi a rozvoji jejich schopnosti nastavovat a dodržovat pravidla a řešit mezilidské konflikty. Každý den proto máme komunitní kruh.

Věkově smíšené třídní kolektivy umožňují dětem, aby v případě potřeby hledaly pomoc nejprve u starších a zkušenějších spolužáků a až když u nich neuspějí, obracely se na své pedagogy. Díky tomu jsou mladší děti těmi staršími motivovány dosáhnout jejich úrovně a starší děti jsou přirozeně vedeny k opakování učiva. Dalším bonusem takové spolupráce je, že se děti učí jasně své znalosti zformulovat a předat někomu dalšímu.

Výuka je koncipována mezioborově, aby děti chápaly učivo v souvislostech. Všechny klasické předměty jsou u nás zahrnuty pod jediný zastřešující předmět, kterému říkáme Kosmická výchova.

 

1. a 2. trojročí 

V současné době  máme dvě 1. trojročí (M1 a M2) a jedno 2. trojročí (M3). Děti zde pracují ve věkově smíšených třídách a každé dítě si může zvolit:

·         CO bude dělat (jaký materiál si vybere a o čem chce získat nové informace) nebo dostane týdenní plán,

·         KDE (u které lavice či na koberci),

·         KDY (každé dítě je na určité téma „naladěno“ v jinou dobu),

·         S KÝM (zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině).

Míra svobody dítěte je přitom závislá na jeho individuální míře odpovědnosti. Pokud má s volbou práce obtíže nebo jeho volba není optimální,

nabídne mu učitel/ka vhodné alternativy. Nějakou práci si ale dítě zvolit musí a musí ji také dokončit.

 

Chcete se nás na něco zeptat?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně našich Montessori tříd, neváhejte se na nás obrátit. 

Třída M1: Mgr. Miroslava Mourková miroslava.mourkovazavinackvetnak.cz 

Třída M2: Mgr. Gabriela Marečková, gabriela.mareckovazavinackvetnak.cz 

Třída M3: Mgr. Martina Karešová martina.karesovazavinackvetnak.cz

 

 

Jak učíme?

Malým okénkem k nahlédnutí do naší výuky může být vstup ČT ranního Studia 6 z 5. 3. 2018:  

 Montessori výuka na ZŠ 


"Pomoz mi, abych to dokázal"

Principy této pedagogiky pomáhají naplno rozvítet to, v čem je žák šikovný.

Vycházíme ze vzájemného respektu, reagujeme na potřeby každého žáka, podporujeme jeho názory a důležité je pro nás celkové bezpečné prostředí.

Posilujeme žákovu zodpovědnost za jeho rozhodnutí, včetně výběru činností, které koordinujeme. Důležitá je skutečnost,  aby s naší pomocí započatou práci dokončili. Diskutujeme s nimi o jejich nápadech či připomínkách.

Díky různorodému věku žáků ve třídách vzniká prostor pro vzájemnou pomoc, empatii a pochopení pro spolužáky.

Při výuce využíváme Montessori pomůcek tak, aby žáci poznávali svět všemi smysly.

MONTESSORI NA KVĚTŇÁKU - PREZENTACE