Družina a školní klub

Družina a školní klub

Naše družina  

Jsme místo prozájmové vyžití dětí, regeneraci sil dětí po vyučování, rozvoj tvořivosti, posilování seběvědomí, komunikaci a radost.
Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči a širokou veřejností.

  Hlavním cílem školní družiny je budovat velký fungující kolektiv a nabízet bohatou zájmovou činnost.

Práce i zábavy je dost a na nudu není čas!

NA CO SE TĚŠIT?

Aktivity družiny - Na co se těšit?

 

 

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování – s pomocí různých didaktických her si děti zábavnou formou fixují probrané učivo. Všeobecný rozhled si rozšiřují prohlížením a četbou v dětských encyklopediích.
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
a) Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.
b) Činnosti rozvíjejí komunikativní kompetence – dítě:
    - ovládá řeč i mimoslovní komunikaci,
    - umí vyjádřit vlastní názor,
    - účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty,
    - naslouchá spolužákům a respektuje jejich názor,
    - komunikuje kultivovaně.

2. Rekreační činnosti
a) V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, kreslení, montážní hry se stavebnicemi, stolní (deskové) hry – např. Šachy, Dáma, Dostihy a sázky.
    Venku: vycházky po okolí, pobyt na veřejném dětském hřišti, pobyt na školní zahradě – péče o květiny, individuální činnosti dle potřeb každého dítěte. Vycházky do lesoparku – pozorování přírody.
b) Rekreační činnost je minimálně organizována a vychovatelkou je především usměrňována.
c) Činnosti rozvíjejí sociální a interpersonální kompetence – dítě:
    - se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,
    - přistupuje zodpovědně k úkolům a povinnostem,
    - projevuje citlivost a ohleduplnost,
    - rozpozná vhodné a nevhodné chování,
    - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu,
    - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit,
    - přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.

3. Příprava na vyučování
a) Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, knihy apod.
b) Činnosti rozvíjejí kompetence k učení – dítě:
    - se učí s chutí, započatou práci dokončí,
    - kriticky hodnotí své výkony,
    - samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů,
    - zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení.

4. Zájmové činnosti
a) Zájmové činnosti rozvíjejí kompetence k trávení volného času – dítě:
    - účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití,
    - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých potřeb a dispozic,
    - rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech,
    - rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času.

 

K nejoblíbenějším zájmovým činnostem patří tvoření z různých materiálů.

Děti se při této činnosti kreativně rozvíjejí, zpětnou vazbu jim poskytuje vytvořený předmět, dárek. V čase před Vánocemi či Velikonocemi jsou organizovány ve ŠD tzv. „Dílničky“, při kterých si děti vyrábějí nejrůznější předměty, které jsou v souladu s daným obdobím.

 

Školní klub

Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. 

Činnost školního klubu je určena žákům od 4. ročníku. 

Provoz ŠK probíhá denně od skončení vyučování do 16.00 hodiny.

K1 – vychovatelka: Jana Čertíková, K2 – vychovatelka: Jana Kučerová