Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Dny otevřených dveří: 4. února a 4. března 2021 mezi 8-12h

Termíny zápisů do 1. tříd: 7. dubna a 8. dubna 2021

 

 

Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne:

 • do Montessori tříd
 • do třídy s výukou matematiky dle prof. Hejného (dle personálních možností školy)
 • do třídy s klasickou výukou matematiky
 • do 2 tříd s výukou metodou CLIL (dle personálních možností školy)

 

Více informací o školních vzdělávacích programech lze získat na webu školy nebo v průběhu Dne otevřených dveří, který se koná 4.2. a 4.3. 2021.

 

Místo a čas zápisu: zápis proběhne v obou budovách školy

Květňák 1, Květnového vítězství 1554  od 14:30 do 18 hodin

Květňák 2, Schulhoffova 844 (pro třídy s výukou metodou CLIL a Montessori skupiny) od 14:30 do 18 hodin

 

K zápisu se dostaví děti:

 • narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 • s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

Pokud je věk dítěte k 31. 8. 2021 5 let, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Z důvodu konzultace ke zralosti dítěte v případě přijetí nešestiletých dětí nebo v případě odkladu školní docházky budou zápisu přítomny výchovná poradkyně, školní psycholožka a školní speciální pedagožka.

 

Průběh zápisu:

 

 • přesný čas zápisu lze rezervovat na webových stránkách školy od 8.3.2021
 • k zápisu se zákonný zástupce dostaví s:
 • občanským průkazem
 • rodným listem dítěte
 • vyplněnou Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisním listem do 1. třídy

Oba formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy, popřípadě je k vyplnění obdržíte u koordinátora přímo u zápisu.

 

 

 

Kritéria přijetí do 1.ročníku ZŠ Květnového vítězství 1554 pro školní rok 2021/2022:

 1. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 2. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 4. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554  (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 5. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 6. Děti s místem trvalého pobytu, , v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 8. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Spádová oblast ZŠ Květnového vítězství 1554:

https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-skoly/

 

 

Informace k odkladu povinné školní docházky:

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Vyplněnou žádost s oběma doporučeními odevzdá zákonný zástupce v den zápisu nebo nejdéle k 30. 4. 2020 k rukám ředitele školy.

Žádost o odklad je ke stažení na webových stránkách školy a k dispozici bude také u zápisu.

 

 

Informace k přípravné třídě:

 

Přípravná třída slouží dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je přednostně určena dětem k vyrovnání jejich vývoje tak, aby následně lépe uspěly ve vzdělávacím procesu základní školy. O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy podle kritérií pro přijetí do PT, na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci školy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je ke stažení na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.

 

 

Okénko předškoláka:

 

Okénko předškoláka je možnost nahlédnout do školy před zahájením školní docházky neboli seznámení dětí zapsaných do 1. třídy se školou. Bude se konat 12.5 a 2.6.2021 od 15 do 16 hodin a je zaměřená na základní dovednosti a kompetence, které jsou prospěšné při vstupu do školy: např. řečové dovednosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematické představy, rozvoj paměti a pozornosti. Přihlásit se mohou rodiče zapsaných dětí přes rezervační systém na webu školy od 3.5.2021