Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd

Kritéria přijetí do ZŠ Květnového vítězství 1554 pro školní rok 2020/2021

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
  4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554  (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
  5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
  6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
  8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a na základě žádosti zákonných zástupců rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Seznamu uchazečů pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn na dveřích školy a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Pro rozhodnutí o přijetí byla vzata v potaz kapacita školy a kritéria pro přijetí do 1. ročníku.

Přijaty byly děti, které splnily kritérium 1. - 6. Ostatní děti nebyly bohužel z kapacitních důvodů přijaty.

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, doručí do školy Žádost o odklad spolu s doporučením školského poradenského zařízení (ihned po jeho obdržení v PPP nebo SPC) a odborného lékaře (např. praktický lékař pro děti a dorost).

Žádosti o zařazení dětí do přípravné třídy bude škola přijímat od 1. 5. do 25. 5. 2020

Rozhodnutí o odkladu bude vystaveno ihned po obdržení výše uvedených dokumentů.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno do 30. 5. 2020

Zařazení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno pod přiděleným registračním kódem do 19. 6. 2020