Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

 

Zápisu na školní rok 2021/2022 se účastní děti:

 • narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 • s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Pokud je věk dítěte k 31. 8. 2021 5 let, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Z důvodu konzultace ke zralosti dítěte v případě přijetí nešestiletých dětí nebo v případě odkladu školní docházky se můžete obrátit na výchovnou poradkyni, školní psycholožku a školní speciální pedagožku, viz kontakty.

 

Zápis do 1. tříd probíhá ve 3 fázích

 

Fáze 1. Generování a příprava žádostí o přijetí (od 1. dubna 2021)

 

Generování žádostí o přijetí probíhá na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/, systém bude pro generování žádostí spuštěn 1.4.2021. Pro získání žádosti o přijetí  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte prosím správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Žádost si můžete po vyplnění vytisknout, podepsat a v rezervovaném termínu ji předat ve škole (rezervaci provedete ve stejném systému)

Váš zájem o Montessori, CLIL, Hejného matematiku nebo další individuální dispozice dítěte vyplňte do Osobního listu žáka při zápisu do 1. ročníku  (https://www.kvetnak.cz/cz/ke-stazeni)

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost tisku, vyplníme s Vámi žádost o přijetí ve dnech zápisu 7. a 8. dubna 2021.

 

Pro radu nebo pomoc se obraťte na:

pana zástupce Lukáše Valentu (lukas.valenta@kvetnak.cz) 220 303 857,

paní zástupkyni Lenku Mikušiakovou (lenka.mikusiakova@kvetnak.cz) 267 227 502

pana ředitele Pavla Kopečného (pavel.kopecny@kvetnak.cz) 602 135 604

 

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková,  po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě.

 

 

Fáze 2. Příjem vyplněných žádostí ve dnech 7. – 8. dubna 2021 

 

K zápisu si prosím připravte:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ
 • Osobní list žáka při zápisu do 1. ročníku (https://www.kvetnak.cz/cz/ke-stazeni)

 

Doručení  žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a další zmíněné dokumenty (prosté kopie) lze doručit ve dnech 7. a 8. dubna 2021

 • do datové schránky tm5ux9f
 • emailem s elektronickým podpisem na adresu lenka.mikusiakova@kvetnak.cz
 • poštou na adresu ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4, 149 00
 • osobním předáním v otevřených a vlídných okénkách v přízemí budovy K2 Schulhoffova 844 od 14 do 18 hodin

Pokud budete žádost předávat osobně, můžete si zarezervovat termín v systému, ve kterém jste generovali žádost https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.

U otevřených okének lze také získat prázdnou žádost a vyplnit ji na místě

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných hygienických opatření (respirátor – rozestupy)

 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

 

 

Fáze 3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu

 

Ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy a toto rozhodnutí zveřejní 7. 5. 2021 na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/, na webových stránkách školy www.kvetnak.cz  a na vstupních dveřích budov K1 a K2. V případě přijetí na jinou základní školu žádáme rodiče o stažení žádosti, kterou podali do naší školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu a také na webu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

 

 

 

 

Kritéria přijetí do 1.ročníku ZŠ Květnového vítězství 1554 pro školní rok 2021/2022:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554  (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 8. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html

 

 

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Informace k odkladu povinné školní docházky: 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Vyplněnou žádost s oběma doporučeními odevzdá zákonný zástupce v den zápisu nebo nejdéle do 30. 4. 2021 k rukám ředitele školy.

Žádost o odklad lze vygenerovat zde https://zapisdozs-praha11.praha.eu/ nebo ji lze získat při zápisu ve dnech 7. a 8.4. na K2

Informace k přípravné třídě:

Přípravná třída slouží dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je přednostně určena dětem k vyrovnání jejich vývoje tak, aby následně lépe uspěly ve vzdělávacím procesu základní školy. O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy podle kritérií pro přijetí do PT, na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci školy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je ke stažení na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.

 

 

Okénko předškoláka:

Okénko předškoláka je možnost nahlédnout do školy před zahájením školní docházky neboli seznámení dětí zapsaných do 1. třídy se školou. Bude se konat 12. 5. a 2. 6. 2021 od 15 do 16 hodin a je zaměřená na základní dovednosti a kompetence, které jsou prospěšné při vstupu do školy: např. řečové dovednosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, matematické představy, rozvoj paměti a pozornosti. Přihlásit se mohou rodiče zapsaných dětí přes rezervační systém na webu školy od 3. 5. 2021