Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd

Schůzka rodičů budoucích prvňáků, která byla původně plánována na 11. 6., se nekoná.

Rodiče budou emailem seznámeni se zařazením dětí do jednotlivých tříd a dostanou další informace, které by obdrželi na schůzce.

 

Kritéria přijetí do ZŠ Květnového vítězství 1554 pro školní rok 2020/2021

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
  4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554  (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
  5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
  6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
  8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a na základě žádosti zákonných zástupců rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Seznamu uchazečů pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn na dveřích školy a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Pro rozhodnutí o přijetí byla vzata v potaz kapacita školy a kritéria pro přijetí do 1. ročníku.

Přijaty byly děti, které splnily kritérium 1. - 6. Ostatní děti nebyly bohužel z kapacitních důvodů přijaty.

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, doručí do školy Žádost o odklad spolu s doporučením školského poradenského zařízení (ihned po jeho obdržení v PPP nebo SPC) a odborného lékaře (např. praktický lékař pro děti a dorost).

Žádosti o zařazení dětí do přípravné třídy bude škola přijímat od 1. 5. do 25. 5. 2020

Rozhodnutí o odkladu bude vystaveno ihned po obdržení výše uvedených dokumentů.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno do 30. 5. 2020

Zařazení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno pod přiděleným registračním kódem do 19. 6. 2020