Výsledky zápisu do 1. tříd

 Oznámení o výsledcích zápisu do 1. tříd 2022/23 - ke stažení 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

 

Termín zápisu:  6. 4. a 7. 4. 2022

 

Místo a čas zápisu:

Květňák 2, Schulhoffova 844 od 13:00 do 18:00

 

K zápisu se dostaví děti:

 • narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 • s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

Pokud je věk dítěte k 31. 8. 2022 5 let, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Z důvodu konzultace ke zralosti dítěte v případě přijetí dětí, které ještě nedosáhly věku 6ti let, nebo v případě odkladu školní docházky budou zápisu přítomny výchovná poradkyně, školní psycholožka a školní speciální pedagožka.

Upozornění pro cizince*, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace:

zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022.

*Tito cizinci nemohou podat přihlášku k zápisu konanému v termínu od 01.04.2022 do 30.04.2022.

 

Попередження для іноземців*, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням Російської Федерації:
Прийом заяв на зарахування дитини до початкової школи на навчальний рок 2022/2023 дітей, які народилися з 01.09.2015 по 31.08.2016, відбуватиметься в період з 01.06.2022 по 15.07.2022.
*Ці іноземці не можуть подавати заявку на зарахування в період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

 

 

Průběh zápisu ve 3 fázích:

 

Fáze 1 – příprava

Vyplňování a generování žádostí o přijetí, rezervace termínu (od 21. března 2022)

 

Generování elektronické žádostí o přijetí a zároveň rezervace termínu probíhá na adrese

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kvetnak/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4298, systém bude spuštěn 21. 3. 2022.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečné registrační číslo, které zajistí anonymitu dítěte při zveřejnění výsledků zápisu.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte prosím správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Žádost si můžete po odeslání doplnit, vytisknout, podepsat a v termínu zápisu ji předat ve škole (rezervaci provedete ve stejném systému)

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost tisku, vyplníme s Vámi žádost o přijetí ve dnech zápisu. Rezervace termínu není podmínkou, můžete přijít i bez ní v době od 13 do 18 hodin 6. nebo 7. 4. 2022.

 

Pro radu nebo pomoc se obraťte na:

pana zástupce Lukáše Valentu (lukas.valenta@kvetnak.cz) 220 303 857,

paní zástupkyni Lenku Mikušiakovou (lenka.mikusiakova@kvetnak.cz) 267 227 502

pana ředitele Pavla Kopečného (pavel.kopecny@kvetnak.cz) 602 135 604

 


Fáze 2 - zápis

Příjem vyplněných žádostí ve dnech 6. – 7. dubna 2022 

 

K zápisu si prosím připravte:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ

 

Doručení  žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a další zmíněné dokumenty (i prosté kopie) lze doručit ve dnech 6. nebo 7. dubna 2022

 • osobním předáním na místě zápisu
 • do datové schránky tm5ux9f
 • emailem s elektronickým podpisem na adresu lenka.mikusiakova@kvetnak.cz  
 • poštou na adresu ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4, 149 00

Pokud budete žádost předávat osobně, můžete si zarezervovat termín v systému, ve kterém jste generovali žádost.

U zápisu lze také získat prázdnou žádost a vyplnit ji na místě. Rezervace termínu není podmínkou, můžete přijít v době od 13 do 18 hodin 6. nebo 7. 4. 2022.

 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost o odklad je možné vygenerovat také zde

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kvetnak/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4298,

nebo vyplnit ve škole při zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

 

Fáze 3 – rozhodnutí o přijetí

Zveřejnění výsledku přijímacího řízení (do 30 dní od zápisu)

 

Ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy a toto rozhodnutí zveřejní 6. 5. 2022 na webových stránkách školy www.kvetnak.cz  a na vstupních dveřích budov K1 a K2. V případě přijetí na jinou základní školu žádáme rodiče o včasné stažení žádosti, kterou podali v naší škole. Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V tomto spisu uvidí veškeré podklady, které nám pro správní řízení předali. Nejedná se o výsledky zápisu. Nahlédnout do spisu mohou zákonní zástupci v pátek 6.5.2022 od 8:00 do 12:00 hod. u paní zástupkyně Lenky Mikušiakové (budova K1), prosíme o případnou telefonickou domluvu na telefonu 267227502.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě vygenerovaných rezervačních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

 

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ Květnového vítězství 1554 pro školní rok 2022/2023:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobyt, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Spádová oblast ZŠ Květnového vítězství 1554:

Černockého; Boháčova; Brandlova; Brechtova; Demoliční; Dubnova; Hekrova; Hněvkovského; Hviezdoslavova č. p. 519 – 526, 666; Chalupkova; Jarešova č. p. 380 – 401; Kazimírova – č. p. 21, 48, 50, 62, 63, 90, 108, 125, 191, 201, 499, 500, 897, 921, 1004, 1005; Ke stáčírně č. p. 444, 687; Konstantinova; Květnového vítězství – od ulice Ke Stáčírně po ulici Mírového hnutí; Machkova; Markušova; Matúškova; Mirošovská – č. p. 31, 32, 36, 41, 42, 49, 60, 61, 119, 124, 128, 220; Mírového hnutí – od ulice Ke Stáčírně po ulici Výstavní; Michnova; Nad úpadem do č. p. 428; Pacajevova – č. p. 46, 47, 59, 66, 82, 83, 91, 93, 95, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 145, 934; Prašná; Podjavorinské – od rozhraní ulice Michnova k ulici U modré školy; Schulhoffova; Starobylá – č. p. 497, 498, 1006 – 1012; U rybářství; V Hájích č. p. 85 – 293, 322 – 345, 380 – 390; V průčelí č. p. 1648 – 1651; Ženíškova.

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html

 

 

Informace k odkladu povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Vyplněnou žádost s oběma doporučeními odevzdá zákonný zástupce v den zápisu nebo nejdéle k 30. 4. 2022 k rukám ředitele školy.

Žádost o odklad lze odevzdat i v jiném termínu po telefonické domluvě s paní zástupkyní Mikušiakovou 267227502.

  

 

Informace k přípravné třídě 

Přípravná třída slouží dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je přednostně určena dětem k vyrovnání jejich vývoje tak, aby následně lépe uspěly ve vzdělávacím procesu základní školy. O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy podle kritérií pro přijetí do PT, na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci školy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je ke stažení na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.

 

 

Okénko předškoláka 

Pro děti, zapsané do 1. tříd, představují Okénka předškoláka možnost nahlédnout do školy ještě před zahájením školní docházky. Budou se konat 18. 5. na K2 a 30. 5. 2022 na K1 od 15 do 16 hodin. Jsou zaměřena na základní dovednosti a kompetence, jako např. řečové dovednosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematické představy, rozvoj paměti a pozornosti. Přihlásit děti můžete přes email lukas.valenta@kvetnak.cz od 10. 5. 2022.