Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení a milí rodiče,

zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. ročníku 2024/2025. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout příští týden v pracovní dny od 8 do 16 hodin na budově K1 u paní zástupkyně Lenky Mikušiakové. Pokud jste uvedli svoji datovou schránku, rozhodnutí o přijetí Vám bude zasláno. Pro přijaté děti chystáme "Okénko předškoláka" - seznámení se školou. Informace o zahájení školního roku 2024-2025 a vše, co s tím bude souviset, Vám zašleme emailem a zveřejníme na webu školy. O zařazení dětí do tříd a budov Vás budeme informovat koncem června.

Okénko předškoláka 

Pro děti, zapsané do 1. tříd, představují Okénka předškoláka možnost nahlédnout do školy ještě před zahájením školní docházky. Budou se konat 3. 6. 2024 na K1 a 4. 6. 2024 na K2  vždy od 15 do 16 hodin. Jsou zaměřena na základní dovednosti a kompetence, jako např. řečové dovednosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematické představy, rozvoj paměti a pozornosti.

Na Okénko předškoláka je možno přihlásit děti od 10. 5. 2024  na e- mailu lukas.valenta@kvetnak.cz.

Výsledky zápisu 1. ročníku

Zápisy do 1. tříd školního roku 2024/25

Zápisy do 1. tříd školního roku 2024/25

INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

Termíny zápisu: 10. 4. a 11. 4. 2024

Místo a čas: Květňák 2, Schulhoffova 844 od 13:00 do 18:00

 

K zápisu se dostaví děti:

- narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

- s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Pokud je věk dítěte k 31. 8. 2024 5 let, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Z důvodu konzultace ke zralosti dítěte v případě přijetí dětí, které ještě nedosáhly věku 6ti let, nebo v případě odkladu školní docházky, budou zápisu přítomny výchovná poradkyně, školní psycholog a školní speciální pedagožka.

 

Průběh zápisu ve 3 fázích: 

Fáze 1 – příprava

Vyplňování a generování žádostí o přijetí, rezervace termínu (od 15. března 2024)

Generování elektronické žádostí o přijetí a zároveň rezervace termínu probíhá na adrese:  

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kvetnak/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4298

Systém je spuštěn od 15. 3. 2024

Po vygenerování žádosti získáte jedinečné registrační číslo, které zajistí anonymitu dítěte při zveřejnění výsledků zápisu.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte prosím správně všechny povinné údaje           

(v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Žádost si můžete po odeslání doplnit, vytisknout, podepsat a v termínu zápisu ji předat ve škole (rezervaci provedete ve stejném systému).

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost tisku, vyplníme s Vámi žádost o přijetí ve dnech zápisu.

K zápisu je možné přijít i bez rezervace v době od 13 do 18 hodin 10. nebo 11. 4. 2024.

 

Pro radu nebo pomoc se obraťte na:

paní zástupkyni Lenku Mikušiakovou (lenka.mikusiakova@kvetnak.cz) 267 227 502

pana zástupce Lukáše Valentu (lukas.valenta@kvetnak.cz) 220 303 841

pana ředitele Pavla Kopečného (pavel.kopecny@kvetnak.cz) 602 135 604

 

Fáze 2 – zápis 

Příjem vyplněných žádostí ve dnech 10. – 11.  dubna 2024  

 K zápisu si prosím připravte: 

- vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí

- rodný list dítěte

- doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem

- doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ 

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a další zmíněné dokumenty (i prosté kopie) lze doručit ve dnech 10. nebo 11. dubna 2024 : 

- osobním předáním na místě zápisu

- do datové schránky tm5ux9f

- e-mailem s elektronickým podpisem na adresu lenka.mikusiakova@kvetnak.cz

- poštou na adresu ZŠ Praha 4, Květnového vítězství 1554, Praha 4, 149 00.

 

 V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. 

Odklad školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat 

do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Žádost o odklad je možné vygenerovat zde: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kvetnak/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4298

nebo vyplnit ve škole při zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Fáze 3 – rozhodnutí o přijetí 

Zveřejnění výsledku přijímacího řízení (do 30 dní od zápisu) 

Ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do zvolené základní školy a toto rozhodnutí zveřejní 10. 5. 2024 do 14.00 na webových stránkách školy www.kvetnak.cz a na vstupních dveřích budov K1 a K2. V případě přijetí na jinou základní školu žádáme rodiče o včasné stažení žádosti, kterou podali v naší škole. Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V tomto spisu uvidí veškeré podklady, které škole  pro správní řízení předali. Nejedná se o výsledky zápisu. Nahlédnout do spisu mohou zákonní zástupci 6. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hod. u paní zástupkyně Lenky Mikušiakové (budova K1), prosíme o případnou telefonickou domluvu na telefonu 267 227 502.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě vygenerovaných rezervačních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ Květnového vítězství 1554 pro školní rok 2024/2025:

 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobyt, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Spádová oblast ZŠ Květnového vítězství 1554:

Černockého, Boháčova, Brandlova, Brechtova, Demoliční, Dubnova, Hekrova, Hněvkovského, Hviezdoslavova č. p. 519 – 526, 666, Chalupkova, Jarešova č. p. 380 – 401, Kazimírova – č. p. 21, 48, 50, 62, 63, 90,108, 125, 191, 201, 499, 500, 897, 921, 1004, 1005, Ke stáčírně č. p. 444, 687, Konstantinova, Květnového vítězství – od ulice Ke stáčírně po ulici Mírového hnutí kromě č. p. 730, Machkova, Markušova, Matúškova, Mirošovská – od ulice Výstavní k ulici Kryštofova, Mírového hnutí – od ulice Ke stáčírně po ulici Výstavní, Michnova, Nad úpadem – od ulice U Přehrady k ulici Staňkova,  Pacajevova – od ulice Květnového vítězství k ulici Kryštofova, Prašná, Podjavorinské –  od rozhraní ulice Michnova k ulici U modré školy, Schulhoffova, Starobylá – č. p. 497, 498, 1006 – 1012, U Přehrady, U rybářství, V Hájích – od ulice Výstavní k ulici Stachova, V průčelí č. p. 1648 – 1651, Ženíškova

Informace k odkladu povinné školní docházky  

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Vyplněnou žádost s oběma doporučeními odevzdá zákonný zástupce v den zápisu nebo nejdéle 30. 4. 2024 k rukám ředitele školy. 

Žádost o odklad lze odevzdat i v jiném termínu po telefonické domluvě s paní zástupkyní Lenkou Mikušiakovou – tel. 267227502.  

Informace k přípravné třídě 

Přípravná třída slouží dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je přednostně určena dětem k vyrovnání jejich vývoje tak, aby následně lépe uspěly ve vzdělávacím procesu základní školy. O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy podle kritérií pro přijetí do PT, na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci školy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je ke stažení na webových stránkách školy. 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.

 

Okénko předškoláka 

Pro děti, zapsané do 1. tříd, představují Okénka předškoláka možnost nahlédnout do školy ještě před zahájením školní docházky. Budou se konat 3. 6. 2024 na K1 a 4. 6. 2024 na K2  vždy od 15 do 16 hodin. Jsou zaměřena na základní dovednosti a kompetence, jako např. řečové dovednosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematické představy, rozvoj paměti a pozornosti.

Na Okénko předškoláka je možno přihlásit děti od 10. 5. 2024  na e- mailu lukas.valenta@kvetnak.cz.


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАБОРУ УЧНІВ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ

Дати реєстрації: 04.10.2024 та 04.11.2024

Місце і час: Květňák 2, Schulhoffova 844 з 13:00 до 18:00.

 

На реєстрацію чекаємо дітей:

- народжених з 01.09.2017 до 31.08.2018

- з відстроченням обов'язкового відвідування школи з минулого навчального року

Якщо вік дитини станом на 31.08.2024 р. становить 5 років, вона може бути прийнята за умови досягнення достатньої розумової та фізичної зрілості при наданні законним представником дитини відповідних довідок від освітніх консультаційних центрів (školského poradenského zařízení) та лікаря-педіатра.

 

Процес реєстрації в 3 етапи:


1 етап – підготовка

Заповнення та формування заявок на вступ, запис на прийом (з 15.03.2024)

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kvetnak/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4298

Після формування заявки ви отримаєте унікальний реєстраційний номер, який забезпечить анонімність дитини при публікації результатів реєстрації.

Будь ласка, правильно заповніть всю обов’язкову інформацію (у разі кількох імен або багатослівного прізвища – усі імена тощо).

Після надсилання заяви, її можливо доповнити, роздрукувати, підписати та здати в школу в день реєстрації (резервація можлива в тій же системі).

Якщо у вас немає доступу до Інтернету або можливості роздрукувати, ми заповнимо заяву на вступ разом з вами в дні реєстрації.

Також можна зареєструватися без резервування з 13:00 до 18:00 10 або 11 квітня 2024 року.

За порадою чи допомогою звертайтесь:

до координаторки освіти для дітей – іноземців та учнів з іншою рідною мовою Анни Ігнатені: anna.ignatena@kvetnak.cz 773 116 372 (укр., рос., чес. мови);

для констультації чеською мовою звертайтеся до:

пані заступниці директора Ленки Мікушакової (lenka.mikusiakova@kvetnak.cz) 267 227 502,

пана заступника директора Лукаша Валенти (lukas.valenta@kvetnak.cz) 220 303 841,

пана директора Павла Копечного (pavel.kopecny@kvetnak.cz) 602 135 604

 

2 етап – зарахування

Прийом заявок, оформлених 10-11 квітня 2024 року

 Будь ласка, підготуйте:

- заповнену та підписану заяву про вступ

- свідоцтво про народження дитини

- документ, що посвідчує особу законного представника із зазначеним постійним місцем проживання

- довідка про постійне місце проживання дитини, якщо вона відрізняється від інформації в документі, що посвідчує особу законного представника дитини

 

Заяву про зарахування дитини до початкової школи та інші зазначені документи (включаючи копії) можна подати 10 або 11 квітня 2024 року.

 

3 етап – прийняття рішення про зарахування

Оприлюднення результату прийому (протягом 30 днів після реєстрації) анонімно на підставі згенерованих номерів резервації.

Директор школи приймає рішення про прийом/недопуск дитини до обраної початкової школи та оприлюднює це рішення 05.10.2024 до 14:00 на сайті школи www.kvetnak.cz та на вхідних дверях корпусів К1 і К2. У разі вступу до іншої початкової школи просимо батьків негайно відкликати заяву, яку вони подали в нашій школі.

Законні представники мають можливість ознайомитись із справою своєї дитини перед винесенням рішення.

Рішення про неприйняття дитини до школи вручається або надсилається за адресою, зазначеною у заяві, до рук законного представника. Апеляційна скарга проти ухвалення рішення може бути подана протягом 15 днів з дня оприлюднення рішення.

Критерії прийому до 1-го класу та адреси будинків,  закріплених за початковою школою (spádová oblast) ZŠ Květnového vítězství 1554 на навчальний рік 2024/2025, дивіться на сайті школи.

 

Інформація про відстрочення від обов'язкового відвідування школи/ Відстрочення від відвідування школи

Відповідно до положень § 37 абзацу 1 Закону про освіту, законний представник дитини може письмово попросити про відстрочення відвідування школи через недостатню фізичну чи розумову зрілість дитини.

Заяву на відстрочення можна скласти тут:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kvetnak/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4298

або заповнити в школі при реєстрації. Заповнену заяву з обома рекомендаціями законний представник подає особистои директору в день реєстрації або не пізніше 30 квітня 2024 року.

 

Інформація про дошкільну підготовку

Діти мають змогу відвідувати клас дошкільної підготовки за рік перед початком обов'язкового навчання. В першу чергу, призначенням цього класу є збалансування дитячого розвитку для подальшого успішного навчання в початковій школі. Директор школи приймає рішення про зарахування дитини відповідно до критеріїв прийому до підготовчого класу, за заявою законного представника дитини та на підставі письмової рекомендації  освітнього консультаційного центру (školského poradenského zařízení). Максимальна кількість учнів у підготовчому класі – 15 осіб.

Діти можуть відвідувати шкільні гуртки і харчуватися в шкільній їдальні на тих же умовах, що й учні школи.

Заяву про зарахування до підготовчого класу можна завантажити на сайті школи.

 

Віконце дошкільника

Для дітей, записаних до першого класу, «Віконце дошкільника» — це можливість хоч трохи ознайомитися зі школою до того, як почнеться шкільний рік. Ці заходи відбудуться 06.03.2024 в будові К1 та 06.04.2024 в будові К2 з 15 до 16 години. Вони орієнтовані на базові навички та компетенції, такі як мовленнєві навички, розвиток великої та дрібної моторики, графомоторики, зорового та слухового сприйняття, передматематичні уявлення, розвиток пам’яті та уваги.

Запис дітей на «Віконце дошкільника» можливий з 10 травня 2024 року за електронною поштою lukas.valenta@kvetnak.cz.