Přípravná třída

Přípravná třída

INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

> dole na stránce ke stažení <

 

Ve školním roce 2019/20 pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd ve čtyřech zákl. školách:

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

 

V informačním listě se dozvíte:

Komu jsou přípravné třídy určeny. 

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy.

Průběh vzdělávání v přípravné třídě.

Školské služby poskytované dětem  přípravné třídy.

 

Důležité termíny:

Harmonogram kroků pro zařazení dítěte do přípravné třídy:

do konce dubna

Vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (např. v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné třídy.

do konce dubna

Vydávání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy (jednotlivé základní školy, na kterých se zřizují přípravné třídy).

Termíny stanoví příslušná škola, 
nejpozději bývá polovina května

 

Odevzdání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy na příslušnou školu.

Požadované dokumenty:
- občanský průkaz zák. zástupce (nebo obdobný doklad)
- doporučení škol. poradenského zařízení (děti, které získaly odklad na škole, která otevírá PT, doporučení nepotřebují, pokud byla tato skutečnost  uvedena ve vyjádření o odkladu PŠD)

v polovině května

Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo nezařazení dítěte do přípravné třídy.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí.


Poznámky:

  • Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
  • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

Přípravná třída na naší škole:

Jedná se o nepovinnou součást základního školství. Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl doporučen odklad školní docházky. Cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy. Malý kolektiv dětí (7 až 15) umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

 

 

Třídní učitelka  MARTINA SRNOVÁ
Konzultační hodiny 1. pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin
Email martina.srnovazavináčkvetnak.cz
Tel. 267 227 521

 

Organizace výuky

Výuka probíhá dle třídního vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do jednotlivých okruhů, které na sebe navazují. Okruhy jsou zaměřené na jednotlivá roční období.

 

Časový plán vyučovacích hodin - rozvrh hodin

1. vyuč. hod. 8.00 - 8.45    

2. vyuč. hod. 8.55 - 9.40     

3. vyuč. hod. 9.55 - 10.40    

4. vyuč. hod. 10.50 - 11.35    

5. vyuč. hod. 11.45 - 12.30

 

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení praktických dovedností a zručnosti dětí. Dále rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.

Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva. Učivo v těchto okruzích je rozpracováno orientačně. Každá škola si podle svých podmínek a na základě znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě vypracuje vlastní rámcový výchovně vzdělávací plán (s možností korekce). Rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků.

O tom, co a v jakém rozsahu budou jednotlivé děti schopny zvládnout, a o konkrétním výběru činností by měl rozhodovat třídní učitel, který děti i jejich specifické problémy dobře pozná. S dětmi je třeba postupovat takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, tj. přizpůsobit se a přivyknout všem změnám (nové roli, nové společnosti, novým požadavkům, časovému řádu). Organizace i program přípravné třídy by měly být maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám.

 

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních  a třídních schůzkách.

Jaké pohybové dovednosti by měl předškolák mít?

- Udržování rovnováhy
- Překonání určité vzdálenosti (přeskoky, výskoky,atp.)
- Běh
- Poskoky po jedné noze
- Házet a chytat míč
- Zvládnout jednoduchý rytmický pohyb

Odkazy pro pomoc a inspiraci

14.10.2015  Rozvíjení myšlení NTC metodou srbského lékaře Ranka Rajoviče

25.8.2015  DĚTSKÁ KRESBA - indikátor inteligence dítěte v pozdějším věku

24.3.2015  Konference Mensa pro rozvoj nadání - podněty i pro práci s předškoláky: např. Trénování paměti, Tvorba šifer, Identifikace nadání, Enigmatické hádanky

Dům tří přání - možná pomoc dětem a jejich rodinám

Dokumenty ke stažení: