Informace a termíny pro přijetí do přípravné třídy 2022/23

Informace a termíny pro přijetí do přípravné třídy 2022/23

Přípravná třída slouží dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je přednostně určena dětem k vyrovnání jejich vývoje tak, aby následně lépe uspěly ve vzdělávacím procesu základní školy. O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy podle kritérií pro přijetí do PT, na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci školy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je ke stažení na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Městské části Praha 11.

 

INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve školním roce 2022/23 pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd v pěti základních školách:

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Komu jsou přípravné třídy určeny?

 

Přípravné třídy jsou určeny dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí,
bez ohledu na to, ve které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět
ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?

 • O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy, která přípravnou třídu zřizuje, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:
  - dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo byl dítěti povolen 

odklad,
- zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (zjištění této skutečnosti musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona).

 • V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných bodovaných kritérií:
  - dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11,
  -  má povolen odklad povinné školní docházky,
  -  patří do spádového obvodu dané školy,
  -  má v dané škole sourozence.
 • Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
  - na žádost zákonného zástupce dítěte,
  -  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě,
  - jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

 

 

 

Průběh vzdělávání v přípravné třídě

 • Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).
 • Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.
 • Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

 

Školské služby poskytované dětem  přípravné třídy

 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 • Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví škola a pohybuje se v rozmezí 350 – 500 Kč).
 • Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 • Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

Harmonogram kroků pro zařazení dítěte do přípravné třídy

do konce dubna

Vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (např. v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné třídy.

do konce dubna

Vydávání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy (jednotlivé základní školy, na kterých se zřizují přípravné třídy).

Termíny stanoví příslušná škola,
nejpozději však do 10.5.

 

Odevzdání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy na příslušnou školu (žádosti ke stažení zde>>).

Požadované dokumenty:
- občanský průkaz zák. zástupce (nebo obdobný doklad)
- doporučení škol. poradenského zařízení (děti, které získaly odklad na škole, která otevírá PT, doporučení nepotřebují, pokud byla tato skutečnost  uvedena ve vyjádření o odkladu PŠD)

Do 16. 5.

Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo nezařazení dítěte do přípravné třídy.

17. 5.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí.

Poznámky:

Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.

 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).
 • Zařazením dítěte do přípravné třídy v dané škole nevzniká nárok na zařazení dítěte do 1. třídy této školy.

 

Stručný harmonogram kroků pro zařazení dítěte do přípravné třídy

·       Vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (např. v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné třídy.

·       Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vystavené školou, kde proběhl zápis

 

·       Odevzdání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy společně s Rozhodnutím o odkladu

·       Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo nezařazení dítěte do přípravné třídy

·       Zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 

Přípravná třída na naší škole:

Jedná se o nepovinnou součást základního školství. Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl doporučen odklad školní docházky. Cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy. Malý kolektiv dětí (7 až 15) umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

 

 PT1:

Třídní učitelka  MARTINA SRNOVÁ
Konzultační hodiny 1. pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin
Email martina.srnovazavináckvetnak.cz
Tel. 267 227 521

 

 PT2:

Třídní učitelka  ADÉLA DLUHOŠOVÁ
Konzultační hodiny po předchozí dohodě
Email adela.dluhosovazavinackvetnak.cz
Tel. 267 227 532

Organizace výuky

Výuka probíhá dle třídního vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do jednotlivých okruhů, které na sebe navazují. Okruhy jsou zaměřené na jednotlivá roční období.

 

Časový plán vyučovacích hodin - rozvrh hodin

1. vyuč. hod. 8.00 - 8.45    

2. vyuč. hod. 8.55 - 9.40     

3. vyuč. hod. 9.55 - 10.40    

4. vyuč. hod. 10.50 - 11.35    

5. vyuč. hod. 11.45 - 12.30

 

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení praktických dovedností a zručnosti dětí. Dále rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.

Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva. Učivo v těchto okruzích je rozpracováno orientačně. Každá škola si podle svých podmínek a na základě znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě vypracuje vlastní rámcový výchovně vzdělávací plán (s možností korekce). Rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků.

O tom, co a v jakém rozsahu budou jednotlivé děti schopny zvládnout, a o konkrétním výběru činností by měl rozhodovat třídní učitel, který děti i jejich specifické problémy dobře pozná. S dětmi je třeba postupovat takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, tj. přizpůsobit se a přivyknout všem změnám (nové roli, nové společnosti, novým požadavkům, časovému řádu). Organizace i program přípravné třídy by měly být maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám.

 

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních  a třídních schůzkách.

Jaké pohybové dovednosti by měl předškolák mít?

- Udržování rovnováhy
- Překonání určité vzdálenosti (přeskoky, výskoky,atp.)
- Běh
- Poskoky po jedné noze
- Házet a chytat míč
- Zvládnout jednoduchý rytmický pohyb

Odkazy pro pomoc a inspiraci

14.10.2015  Rozvíjení myšlení NTC metodou srbského lékaře Ranka Rajoviče

25.8.2015  DĚTSKÁ KRESBA - indikátor inteligence dítěte v pozdějším věku

24.3.2015  Konference Mensa pro rozvoj nadání - podněty i pro práci s předškoláky: např. Trénování paměti, Tvorba šifer, Identifikace nadání, Enigmatické hádanky

Dům tří přání - možná pomoc dětem a jejich rodinám