Otevřená základní škola

Otevřená základní škola

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu:

 

1) BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ 

Bezpečné prostředí chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy. Důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole pravidelné třídnické hodiny, podpora žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu od 4. ročníku a slouží především ke kohezi kolektivu, interakci mezi třídním učitelem a dětmi a jako spojnice mezi akcemi napříč školou. Na základě vyhodnocení našich pedagogů jsme stanovili deset témat, důležitých pro celkové klima třídy i školy.

Jedná se například o podporu vztahů, toleranci, komunikaci, umění řešit problémy, úctu, sebeúctu apod. Obsah každé třídnické hodiny předpokládá zhodnocení uplynulého týdne, řešení aktuálních problémů, zprávy ze žákovského parlamentu, nosné téma daného měsíce a výhled do dalšího týdne.

Blokové výuky přispívají obdobně jako třídnické hodiny k bezpečnému klimatu školy. Jedná se o čtyř až pětihodinové bloky a jejich zařazení do rámce školního roku si určuje třídní učitel ve spojení s dalším pedagogem sám dle potřeby třídy.

V průběhu 2. stupně žáci projdou tématy: „Agrese není hra, agrese nemá pravidla“, „Kyberšikana trochu jinak“, „Pobavme se o alkoholu“, „Rasismus a xenofobie“. Z každého bloku žáci vypracují výstup.

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ. Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní. Každoročně Ptakopysk organizuje celoškolní vědomostní, sportovní i talentové soutěže, připravuje Poslední zvonění deváťákům a zapojuje školu do charitativních akcí.     

Dětem, rodičům i učitelům pomáhá poradenský tým školy, který se podílí na budování příznivého sociálního klimatu školy, připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů, prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči. Do našeho poradenského týmu patří: výchovná poradkyně, metodička prevence, psycholožka a speciální pedagožka. Výchovná poradkyně se věnuje inkluzi a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává diagnostiku těchto potřeb a zabývá se poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka a kariérovým poradenstvím. Školní metodička prevence tvoří a realizuje preventivní program školy, sleduje možný vznik a projevy rizikového chování, koordinuje preventivní aktivity a poskytuje přímou pomoc žákům i třídním kolektivům s projevy rizikového chování.                                                                                                                              

 

2) KONSTRUKTIVISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vyučování smysluplné, přiměřené a s motivujícím hodnocením realizujeme naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a spolupráci.

 .. Podle F. Tonucciho (1994) je konstruktivní škola ta, kde dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad svými poznatky, aby je organizovalo, prohlubovalo, obohatilo a rozvinulo – a to ve skupině, učitel zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší možné úrovně (kognitivní, sociální, operační) za účasti a přispění všech, a inteligence je určitá oblast, která se modifikuje a obohacuje rekonstruováním. Konstruktivistické pojetí výuky znamená zejména vnitřní motivaci žáka k učení, aktivní konstruování poznatků žákem, učení s myšlením, uvědomování si myšlenkových a učebních procesů, individualizaci a diferenciaci ve výuce, sociální kontext učení – interakci a kooperaci. V konstruktivistickém pojetí výuky se mění role učitele, který se stává garantem metody, ne garantem pravdy. Učitel se stává facilitátorem žákova učení, pomáhá mu hledat efektivní cesty k učení, mj. využíváním škály aktivizačních vyučovacích metod, aktivizujících hlavně myšlenkové procesy žáka a kooperativních strategií výuky. 

 
3) OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

Otevřené partnerství ve vzdělávání vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek, ve vytváření partnerských vztahů s rodiči a otevření se veřejnosti i institucím, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Již od roku 2012 pořádáme "Kavárny pro rodiče". První se konala 11.10.2012 a měla téma: Děti ONLINE. Rodiče byli informováni o kyberprostou. Kavárny jsou příležitostí ke vzájemnému setkávání rodičů i učitelů. Snažíme se vybírat témata, která jsou právě aktuální nebo dlouhodobě zajímavá a zveme si zkušené lektory. Se širší veřejností a institucemi spolupracujeme na projektech, které se podílejí na rozvoji naší školy. Více o podaných projektech, projektech realizovaných naší školou a partnerství naší školy v projektech si můžete přečíst na stránce věnované projektům. >> 

 

Tyto principy se provázaně objevují v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy.

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která je v souladu s cíli vzdělávání definovanými RVP ZV, je rozpracována do ročních plánů práce školy. Všechna závažná rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách, kde jsou zaměstnanci informováni o nejdůležitějších změnách v zákonech a plánovaných akcích.