Otevřená základní škola

Otevřená základní škola

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu:

 

1) BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Bezpečné prostředí chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy. Důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole kvalitní poradenské služby školy, pravidelné třídnické hodiny a žákovský parlament.

Poradenský tým školy se podílí na budování příznivého sociálního klimatu školy, připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů, prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči (viz poradenské služby školy)

Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu od 4. ročníku a slouží především ke kohezi kolektivu, interakci mezi třídním učitelem a dětmi a jako spojnice mezi akcemi napříč školou. Zaměřují se na podporu vztahů ve třídě, toleranci, komunikaci, umění řešit problémy, úctu, sebeúctu apod.

Blokové výuky přispívají obdobně jako třídnické hodiny k bezpečnému klimatu školy. Jedná se o čtyř až pětihodinové bloky a jejich zařazení do rámce školního roku si určuje třídní učitel ve spojení s dalším pedagogem sám dle potřeby třídy.

Žákovský parlament  představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm, tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ. 

 

 

2) KONSTRUKTIVISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Konstruktivistická pedagogika – aktivní vzdělávání žáka

  • klade důraz na vnitřní motivaci žáka tak, aby se učil naplno a s radostí
  • aktivizuje jeho dosavadní znalosti
  • předkládá různá zadání, díky nimž si žák utváří vlastní názor a získává potřebné vědomosti 

Výuka je založena na těchto principech 

  • vybavit žáka schopností orientovat se v poznatcích a učit se je správně využívat tak, aby nacházel vlastní užitečná řešení
  • není zaměřena primárně na obsah, ale především na proces, který umožňuje žákům vědomosti nabývat
  • respektuje přirozené procesy učení, dané potřebou poznávat, komunikovat, vytvářet si vlastní názor a porozumět zadanému úkolu 

Pedagogický konstruktivismus se v naší škole promítá do celého vzdělávacího procesu, jeho podstatu rozvíjíme především na základě využívání metod kritického myšlení (RWCT), CLILmatematiky Hejného a celkovým formativním přístupem, díky němuž je mapován a podporován rozvoj každého žáka.

                                                                                                                       

 

 

 

3) OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

Otevřené partnerství ve vzdělávání vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek, ve vytváření partnerských vztahů s rodiči a otevření se veřejnosti i institucím, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Již od roku 2012 pořádáme "Kavárny pro rodiče". První se konala 11.10.2012 a měla téma: Děti ONLINE. Rodiče byli informováni o kyberprostou. Kavárny jsou příležitostí ke vzájemnému setkávání rodičů i učitelů. Snažíme se vybírat témata, která jsou právě aktuální nebo dlouhodobě zajímavá a zveme si zkušené lektory. Se širší veřejností a institucemi spolupracujeme na projektech, které se podílejí na rozvoji naší školy. Více o podaných projektech, projektech realizovaných naší školou a partnerství naší školy v projektech si můžete přečíst na stránce věnované projektům. >> 

Spolupracujeme s Mensou ČR.
Nebojíme se soutěžit a rádi sportujeme.

 

 

Tyto principy se provázaně objevují v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy.

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která je v souladu s cíli vzdělávání definovanými RVP ZV, je rozpracována do ročních plánů práce školy. Všechna závažná rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách, kde jsou zaměstnanci informováni o nejdůležitějších změnách v zákonech a plánovaných akcích.