Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

 1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby ve dnech školního vyučování žákům základní školy, žákům dalších subjektů provozujících činnost školy nebo školského zařízení a dalším osobám (cizím strávníkům) v rámci doplňkové činnosti.
 2. Řízením školní jídelny je pověřena vedoucí, která jedná jménem školní jídelny a je přímo podřízena řediteli školy.
 3. Obědy se vydávají v době od 11,35-14,00 hod. /případná změna výdejní doby bude nahlášena vždy předem/.
 4. Dozor nad žáky základní školy vykonávají pedagogičtí pracovníci školy. Personál školní jídelny do výkonu pedagogického dozoru nezasahuje.
 5. Strávníci jsou povinni nosit čip, chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými pravidly. 
 6. Při nedodržení těchto požadavků může být strávníkovi poskytování této školské služby odepřeno.
 7. Náhradní doklady za zapomenuté čipy se vydávají v kanceláři u jídelny v době 11,35-13,45 a od 13,45-14,00 hod.
 8. Strávníci přistupují k výdejnímu pultu spořádaně, nepředbíhají, vyzvednou si tác a příbory, přiloží čip ke čtecímu zařízení, požádají o přiměřené množství stravy a odnesou si oběd ke stolu.
 9. Dodržují zásady kulturního stolování, oběd zkonzumují v jídelně, nevynášejí jídlo ani nádobí z jídelny, po jídle uklidí tác a nádobí na určené místo.
 10. Obědy se odhlašují vždy předem do 14:00 hod předešlého dne, vyjma pondělí kdy je možné oběd odhlásit telefonicky do 7:30 hod.
 11. Při školních akcích, kterých se účastní celé třídy, odhlašují obědy hromadně vedoucí akcí nejpozději týden před konáním akce.
 12. Obědy pro nemocné děti v první den nemoci se vydávají v době od 11,15 -11,35 hod. 

Dle vyhlášky o školním stravování 48/1993sb.§ 7 nemají žáci v době nemoci nárok na dotovanou stravu.

 • Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu, před jídelnou a na internetových stránkách školy
 • Strávníci si mohou volit ze dvou druhů jídel. Skladba oběda: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně ovoce nebo moučník. Z provozních důvodů a se souhlasem ředitele školy může být volba ze dvou jídel dočasně omezena.
 • Platba za obědy probíhá převodem z účtu. Termín splatnosti je 25. předešlého měsíce na měsíc příští. / tzn.: Platba vždy dopředu /
 • Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru je nutno okamžitě hlásit paní kuchařce u výdejního pultu nebo pedagogickému dozoru.
 • Připomínky / stížnosti, pochvaly / ke školnímu stravování prosíme předat vedoucí školní jídelny nebo řediteli školy.CIZÍ STRÁVNÍCI

Vyzvedávání obědů jídelna K1 i K2: Každý den od 11:15 do 11:35 hod.     Důležité informace - shrnutí v bodech  


1) První den školního roku: 

První den školního roku  mají všichni žáci oběd odhlášený.

2) Identifikační čipy

Čipy zakoupené v minulém školním roce pro jídelnu na Květňáku I budou funkční i v jídelně na Květňáku II. Systém je jednotný.

Identifikační čipy jsou vydávány v kanceláři školní jídelny u paní Nagrantové na K1 a paní Vitišové na K2 již v posledním srpnovém týdnu.

 • Cena za čip je 55,- Kč /platba v hotovosti/.
 • Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit nový.
 • Po ukončení školního stravování nelze již použitý čip vrátit.

3) Cena obědů

ceny od 1.9.2022:

Věk 7-10 let 38,- Kč trvalý příkaz    836,- Kč
Věk 11-14 let  40,- Kč trvalý příkaz    880,- Kč
Věk 15 a více let 42,- Kč trvalý příkaz    924,- Kč
Cizí 87,- Kč trvalý příkaz 1.914,- 

Obědy mají děti nastaveny přesně jako předešlý školní rok /dle šablon/.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození.

Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

4) Platba

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem 

 • Stravné mohou rodiče platit bankovního účtu
 • Přes složenku Č. P. (složenky netiskneme)

Vyúčtování a vrácení případného přeplatku bude probíhat v červenci po účetní uzávěrce na Vámi nahlášené číslo účtu do školní jídelny.

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení a v případě nejasností nás kontaktujte:
tel: 267 227 510 nebo emailem na jidelnak1zavinackvetnak.cz (budova K1)
tel: 220 303843 nebo emailem na jidelnak2zavinackvetnak.cz (budova K2)

Číslo účtu školní jídelny 7034 – 72582329/0800

Zákonní zástupci dětí, kteří vyplní přihlášku ke stravování, dostanou veškeré informace o platbě, variabilním symbolu a internetových přihláškách na prvních schůzkách budoucích prvňáčků a předškoláčků.


(V případě pochybností lze do poznámky napsat, na co je platba určena.)


Platba za stravné probíhá pouze bankovním převodem. 
Tel: 267 227 510 

Odhlašování obědů ve školním roce bude možné pouze den předem a to do 14:00 hod. 


Pokud někdo onemocní v pátek po 14:00 hodině, v sobotu nebo v neděli a bude chtít odhlásit pondělní oběd, může zavolat ještě v pondělí do 7:30 hodin. 

5) Objednávání, odhlašování a přihlašování obědů

 • Obědy se objednávají, odhlašují, přihlašují přes internet  /www.jidelna.cz /
  V případě, že si dítě nezvolí druh oběda, automaticky platí volba jídla č.1
  Pokud není dítě ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd /vyjma první den nemoci/ Další dny je rodič povinen obědy odhlásit!
 • Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je nutno odhlásit pouze den předem do 14:00 hod.
 • na internetu /www. jidelna.cz/
 • nebo telefonicky na čísle 267 227 510 ŠJ K1 a 220 303 843 ŠJ K2

Vyjma pondělí kdy budeme přijímat odhlášky telefonicky do 7:30 hod.


Obědy je nutno odhlašovat i na přelomu měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.


Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č. 107/2005Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. První den nemoci je možné si vyzvednout oběd do přinesených nádob. Další dny nepřítomnosti je strávník / zákonný zástupce/  povinen stravu odhlásit.

6) Vyzvedávání obědů do jídlonosičů


Vyzvedávání obědů v první den neplánované přítomnosti je možný pouze v dobu tomu určené do vlastních jídlonosičů (ne sklenice)
Od 11:15 hod. do 11:45 hod.

Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě, za skladované a ohřívané obědy nepřebírá škola odpovědnost.

7) Objednávkový stravovací systém

Systém na identifikační čipy umožní provádět objednávky obědů v časovém intervalu 7 dní předem při výběru ze dvou jídel, odhlašovaní a přihlašování obědů.