Projekt: Podpora integrace žáků s OMJ

Projekt: Podpora integrace žáků s OMJ

Název projektu:                Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák

Registrační číslo:             CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001386

Datum realizace:             1. 7. 2019 až 30. 6. 2021

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření prostředí pro efektivní integraci žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do hlavního vzdělávacího proudu. Popora je cílena na pedagogy školy a žáky a jejich rodiče.

 

Aktivity projektu:

  • Žáci budou podpořeni působením dvojjazyčných asistentů a dále prostřednictvím kurzů Češtiny jako druhého jazyka během prázdnin a v běžné výuce. Díky tomu bude lépe dosahováno překonávání jazykové bariéry, která žáky s OMJ brzdí napříč předměty.
  • Pedagogové budou rozvíjeni v oblasti projektové výuky se zaměřením na multikulturní výchovu za účasti externího odborníka a kurzy DVPP zaměřenými na výuku ČDJ a získání kvalifikace DA/IP.
  • Projekt cílí také na rozvoj spolupráce s rodiči formou komunitně osvětových a odborně tematických setkání v oblasti komunitních aktivit školy.

 

Aktivity projektu v konečném důsledku přispějí k tvorbě proinkluzivního prostředí nezbytného pro začlenění žáků s OMJ do vzdělávání.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.