HLEDÁME NOVÉ CESTY

Projekt z operačního programu Praha - pól růstu ČR

Od 1. listopadu 2018 pracujeme na projektu Hledáme nové cesty 

Naše škola úspěšně využila výzvy MHMP (OP Praha - pól růstu ČR), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Realizace projektu „Hledáme nové cesty“ (CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000862) probíhá od 1. 11. 2018 a bude ukončena ke dni 30. 10. 2020

Celkově může naše škola vyčerpat 340 114 Kč dotační podpory. 

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity

3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (3 třídy)

4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (10 pedagogů)

5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

5.2.1 Komunitně osvětové setkávání 2 hodinové

 

Stáže

4.2.1 

Ve dnech 1. - 4. prosince 2019 jsme se zúčastnili stáže v Dánsku, jejímž cílem bylo sledování práce s žáky s OMJ v tamních školách.

Ve dnech 15. - 17. dubna 2019 jsme se zúčastnili stáže v Finsko, jejímž cílem bylo sledování práce s žáky s OMJ v tamních školách.

Ve dnech 19. - 22. května 2019 jsme se zúčastnili stáže ve Švédsku, jejímž cílem bylo taktéž sledování práce s žáky s OMJ v tamních školách.

Ve dnech 26. - 29. ledna 2020 jsme se zúčastnili stáže ve Velké Británii, jejímž cílem bylo taktéž sledování práce s žáky s OMJ v tamních školách.

 

"Bedýnky příběhů"

3.1.1  

V měsíci říjnu 2019 jsme realizovali třídní projekt jednorázový pro 2. ročník.

Bedýnky příběhů jsou tvořivé dílny zaměřené vždy na konkrétní zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice. Kultura jednotlivých zemí je žákům přiblížena prostřednictvím vyprávění pohádek a následné výtvarné dílny, kdy žáci pracují s tradičními materiály a technikami dané země.

Projektová výuka je zaměřená na podporu občanského vzdělávání, rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, dále na podporu výchovy k lidským právům a výchovu k demokratickému občanství. Rozvíjí osobní a sociální kompetence žáků.