Šablony

Projekt Šablony III 

Název projektu:               Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu na Květňáku III

Registrační číslo:             CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019434

Datum realizace:             1. 2. 2021 až 31. 7. 2022

 

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou práce speciálního pedagoga a školního psychologa, doučováním a realizací projektových dnů zaměřených na rozvoj kompetencí. Pedagogové školy zvýší svoji kvalifikaci absolvováním zahraničních stáží. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Šablony II

Název projektu:                Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu na Květňáku II

Registrační číslo:              CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012036

Datum realizace:              1. 2. 2019 - 31. 1. 2021

 

Cíle projektu:

  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze personální podporu, doučování, projektové dny a volnočasové kluby.
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti gramotností, cizích jazyků, projektové výuky a ICT, resp. rozvoj pedagogických dovedností prostřednictvím mentoringu, realizace návštěv jiných škol, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a zapojení odborníka z praxe do výuky.

 

Šablony OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu dětí na Květňáku

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, cizích jazyků, vyučování metodou CLIL,

tandemové výuky, sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, podpora školního psychologa a speciálního pedagoga, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

V rámci tohoto programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné 
čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů