Projekt Edison

                                            

V září bývá na naší škole realizován projekt Edison. V rámci tohoto projektu nás navštíví vybraní studenti z různých částí světa. Dětem budou vyprávět o své zemi, kultuře, zvycích. Předvedou své tance, písně, hry. Všechny tyto aktivity probíhají v anglickém jazyce a jsou tak dobrou příležitostí k rozvinutí jazykových dovedností našich žáků. Považujeme za velmi přínosné, mohou-li studenti po dobu projektu pobývat  v hostitelských rodinách. Další informace najdete na stránkách aiesec.cz

Bc. Jana Blažková, vyuč. Aj                                                                                 

 

Projekt Škola pro demokracii

Naše zapojení v tomto projektu je umožněno tím, že Žákovský parlament Květňáku byl vyhodnocen jako jeden z 30-ti nejlepších v celé České republice. Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit.

Nacházíme se na mapce zapojených škol - detail školy

Více o aktivitách našeho Žákovského parlamentu na stránce Ptakopysku

Mgr. Lenka Mikušiaková


                                               

16.6.2015 projednal ŽP s ředitelem školy Mgr. Pavlem Kopečným tyto otázky:

 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL

 • Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech alespoň v základní úrovni.
 • Titul je udělován s dobou platnosti 2 roky. Poté by měla opět skupina žáků prověřit, že jsou všechna kritéria naplňována. Pokud konzultační centrum
  v kraji či CEDU zjistí, že škola s titulem již některá kritéria nenaplňuje, bude tento titul škole odebrán.
 • Spoleháme se však na to, že vedení školy čestně ručí za naplnění všech podmínek pro získání titulu a jeho obnovení pro další období.

Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy
k demokratickému občanství ve školách“
 („Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

17.12.2015 jsme získali osvědčení Škola pro demokracii a vytvořili i OBRÁZKOVÝ ŽÁKOVSKÝ KODEX.

 

Rodiče vítáni

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Na mapě aktivních škol programu Rodiče vítáni najdete aktuální profil naší školy 

Rodiče vítáni - kritéria certifikace

Základní princip kritérií je jednoduchý: Jsou to všechno věci, které rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě. Základní požadavky – jsou povinné; škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat u každého kritéria alespoň jedním z uvedených způsobů. Volitelné požadavky – jsou volitelné; pro základní stupeň certifikace musí škola naplňovat minimálně dva.

Základní požadavky čtěte zde >>  vypsaná kritéria

 

Další realizované projekty

Projekt Kraje pro bezpečný internet   

Přispět k bezpečnosti dětí a mládeže při jejich komunikaci na internetu si klade za cíl již čtvrtý ročník projektu Kraje pro bezpečný internet. Do projektu je v současné době zapojeno všech čtrnáct krajů ČR včetně hlavního města. V jeho rámci také proběhne vědomostní soutěž o ceny

Soutěž již začala 15. května a potrvá i přes prázdniny až do 30. října 2017. Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek...

Kurz a registrace pro děti a studenty zde

Kurz a registrace pro rodiče zde

Registrace do soutěže je jednoduchá - lze soutěžit i z domova. Zapojili jsme se i do předcházejících ročníků.

Více info zde >>

  

Celoevropský PROJEKT eSafety Label - již podruhé máme Zlatý Label

https://www.esafetylabel.eu/outputs-esafety_champions/champion_materials

Poprvé to bylo 8.12.2014, problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme; spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku, úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID. Účastníme se i jiných soutěží s tématikou e-bezpečí - republikových i evropských (žák v Bruselu). Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaněinterviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil na Pražském fóru primární prevence rizikového chování. A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016 a KPBI 2017, v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče - v hodině informatiky o tom u nás natáčela Česká televize. Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků. Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu (materiály ze Saferinternetu) a formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

  

SCOOL WEB

Květňák finalistou celostátní soutěže scoolweb 2016

  

Projekt ,,Child songs and nursery rhymes’’

Třída 5.A je součástí evropského projektu ,,Child songs and nursery rhymes’’ , kde společně s dalšími školami sdílí písně ze svých zemí. Žáci se učí písně v jiném jazyku a následně společně sdílí své dovednosti. Díky projektu poznají nové kultury, zjišťují, že stejné melodie můžou mít jiný text, a že náš jazyk může být pro ostatní těžší, než se zdá. Vše je pod záštitou eTwinning.net, Erasmus+ a Evropské unie video1 Turkish song - 5.A zpívá turecky, video2  What’s Your Favorite Turkish Word?           

Karolína Kankrlíková, tř. uč. 5.A

 

UČITEL NAŽIVO

příprava studujících učitelství, párová výuka

(únor 2017 - červen 2017)

 

Jsme lidé jedné Země

multikulturní výchova, prevence proti rasismu a xenofobii, e-learning       

více o projektu

 

Projekt OPPA 

Projekt 2013-2015

         

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Naše škola získala na období 7/2013-3/2015 grant na projekt Podpora začlenění znevýhodněných žáků do výukového programu školy ve výši 3763127,-. Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a umožní škole zvýšit úroveň školských poradenských služeb, zapojení asistentů pedagoga do výuky, vzdělávání pedagogů, fungování poradenského týmu ve složení školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a pedagog pro integrované žáky.

Realizace projektu významně podporuje strategii školy v pilíři Bezpečné prostředí, do kterého patří především vytváření pozitivního klimatu školy a možnost rovných příležitostí ke vzdělávání.

 Možnosti využití školní metodičky prevence po ukončení projektu OPPA

 • sociometrie třídy, její vyhodnocení a v případě potřeby poskytnutí různých aktivit pro další možnou práci ve třídě
 • pomoc s jakýmkoli žákem se specifickými poruchami chování 
 • pomoc + řešení při náznaku, počátečních projevech či 1. a 2. stádiu šikany (nutnost znalosti krizového plánu školy jako součásti MMP)
 • mapování a následná pomoc v případě všech prvků rizikového chování dětí, tak jak jsou uvedeny v doporučení MŠMT (agresivita, šikana, násilí, závislostní chování, záškoláctví, vandalismus,   prekriminální i kriminální chování, zneužívání dítěte atd.)
 • kontrola realizace MPP, sloužící především k jeho evaluaci
 • koordinace ve spolupráci s externími organizacemi
 • v případě potřeby vedení balintovských skupin