Dny otevřených dveří pro rodiče

15. 2. a 18. 3. 2024 zveme rodiče budoucích prvňáků na Květňák.

Přijďte se dopoledne podívat do prvních tříd na hodiny, které rozvíjejí matematickou, čtenářskou i jazykovou gramotnost a využívají různých inovativních metod, jako je např. kritické myšlení, CLIL či Jolly Phonics.

Návštěvy hodin začínají na obou budovách v 8:45 a 9:40, ve třídách s  Montessori výukou v 7:45 a 9:30.

Z kapacitních důvodů je počet rodičů ve třídě omezen a termín je třeba si rezervovat na e-mailech: lenka.mikusiakova@kvetnak.cz  nebo lukas.valenta@kvetnak.cz.

Oba dny se od 17:00 koná schůzka ve školní jídelně budovy Květňák 2, kde rodiče budoucích prvňáků dostanou veškeré informace o škole a zápisu do první třídy a bude  prostor pro případné dotazy.

Náhled do výuky v přípravných třídách bude možný 15. 2. a 18. 3 2024 v dopoledních hodinách po domluvě s paní učitelkami na e-mailech martina.srnova@kvetnak.cz a ivana.bachorova@kvetnak.cz.

 

Vize Květňáku

Naši školu a obě její budovy spojuje jasně daná vize, kterou se každý z nás snaží naplňovat dle svých možností a pracovního zařazení ve třech důležitých oblastech.

Za základ považujeme prosociální a bezpečné prostředí, jehož zárukou je respektování pravidel. Škola disponuje velmi kvalitním poradenským týmem. Žáci, rodiče i učitelé se mohou kdykoli obrátit na každého z jeho členů: na výchovnou poradkyni, školní metodičky prevence, školní psychology, speciální pedagožky či sociální pedagožku. Tým pravidelně konzultuje s vedením školy, kterým je zároveň zastřešován.

Důležitou součástí bezpečného prostředí jsou třídnické hodiny. Jsme si vědomi, že jejich účinnost a smysluplnost závisí na osobnosti pedagoga, všichni třídní učitele mají proto k dispozici vedle interní vzdělávací skupiny také dostatečné množství materiálů a podporu vedení školy.

Neméně důležitou roli hraje žákovský parlament, který nejen propojuje školu, žáky, žáky a učitele, žáky a vedení školy, ale zároveň učí odpovědnosti, zpětné vazbě a naše žáky učí, že má smysl pracovat pro druhé a společně dosáhnout nějakého výsledku.

Bezpečné prostředí je velmi důležité pro všechny žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve všech těchto případech ho saturují především asistentky pedagoga. Pro dosažení co nejlepšího zapojení žáků se SVP do výuky i chodu školy konzultují při pravidelných interních setkáních své poznatky i potřeby s výchovnou poradkyní.

Vzhledem k tomu, že Květňák naplňuje Standardy Férové školy, neustále usiluje o zlepšení kvality a otevřenosti ve výchovně-vzdělávacím procesu, byl jí touto organizací udělen certifikát.

Ve výuce je pro nás stěžejní tzv. konstruktivistická pedagogika a formativní přístup ke každému žákovi. Úkolem našich učitelů není pouhé předávání vědomostí, dané osnovami, ale snaha vybavit žáky schopností se v těchto poznatcích orientovat, umět s nimi pracovat, a především je správně využívat. V tomto procesu nehraje stěžejní smysl známka, učitel sleduje posun každého žáka a společně s ním stanovuje na základě zpětné vazby další postup jeho cesty za vzděláním. Smyslem je prožitek úspěchu a myšlenka, aby se všichni učili naplno a s radostí.

Na tomto základě dospělo vedení školy k jasnému rozhodnutí využívat alespoň v prvních třech letech školní docházky slovní hodnocení. Nechceme hodnotit pouze znalosti žáků, ale také přístup k výuce a další vlastnosti, jako je samostatnost, kreativita, snaha něčeho docílit. Naším úkolem je především žáka motivovat, povzbudit ho do další práce a naučit ho tolik potřebnému sebehodnocení. A ve slovním hodnocení vidíme tu správnou cestu, jak těchto cílů dosáhnout.

Jsme si dobře vědomi také toho, jak nutná je v současné době velmi dobrá jazyková vybavenost. Proto vedení školy rozhodlo o rozšíření výuky metodou CLIL, kterou začneme vyučovat od školního roku 2022/2023 ve všech třídách 1. ročníku. Ve dvou vyučovacích hodinách týdně bude integrován obsah předmětu a anglického jazyka, přičemž některé z hodin povede rodilý mluvčí. Dojde tím k posílení výuky anglického jazyka, který byl doposud metodou Jolly Phonics vyučován dvě hodiny týdně. Tato metoda je založena na výuce správné výslovnosti 42 zvuků anglického jazyka a jejich následné spojení do slov jak v psaném, tak v mluveném projevu. Při její volbě jsme vycházeli z dlouhodobých zkušeností našich pedagogů.

Tyto všechny představy předpokládají dostatečně erudovaný a pro pedagogický konstruktivismus a formativní hodnocení připravený sbor. Obojí zajišťujeme propracovaným systémem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A to jak na poli interním ve vzdělávacích skupinách, tak díky externím odborníkům a supervizní činnosti. Abychom neztráceli kontinuitu s posledními trendy ve výchovně-vzdělávacím procesu a abychom mohli dostatečně sdílet poznatky či se inspirovat, zapojujeme se také do mnoha dlouhodobých projektů a programů. V současné době jsou to např.:

 

Třetí důležitou součástí vize je Otevřené partnerství. Nese s sebou především spolupráci s rodiči. Abychom mohli společně s nimi co nejlépe nastavit vzdělávání jejich dětí a našich žáků, od 1. do 3. ročníku probíhají dvakrát ročně třídní schůzky ve formě tripartit. Toto trojstranné setkání žák – učitel – rodič umožňuje otevřenou, smysluplnou a bezpečnou komunikaci všech zúčastněných a silněji propojuje školu s rodinou.

Díky dlouhodobému vstřícnému jednání školy s rodiči, jsme obdrželi certifikát Rodiče vítáni.

Velmi závazná je pro nás rovněž spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. V roce 2020 jsme se jsme se stali fakultní školou a tím také partnery v procesu přípravy studentů na své budoucí učitelské povolání. 

Dále spolupracujeme s externími organizacemi především na poli primární prevence rizikového chování a dalšími subjekty, rozvíjejícími činnost školy. Všechny tyto aktivity přinášejí posun a tolik potřebný pohled na školu z různých stran.