Aktuality

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku si rodiče mohou vyzvednout u paní zástupkyně Petry Haladové po předchozí dohodě na tel. 267 227 501.

Všem rodičům, kteří přihlásili svoje děti k docházce do školy od 25.5., byly třídními učitelkami/učiteli zaslány informace o zařazení do skupin a organizační pokyny, především časy příchodů a odchodů ze školy.

Dnes jsme rodičům rozeslali informace a organizační pokyny k otevření školy pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020.

Na základě přihlášek odeslaných do 18. 5. budou rodiče v pátek 22. 5. informováni o zařazení jejich dětí do jednotlivých skupin.

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, doručí do školy:

  • Žádost o odklad,
  • doporučení školského poradenského zařízení (ihned po jeho obdržení v PPP nebo SPC),
  • doporučení odborného lékaře (např. praktický lékař pro děti a dorost).

Rozhodnutí o odkladu bude vystaveno ihned po obdržení výše uvedených dokumentů.

 

Žádosti o zařazení dětí do přípravné třídy škola přijímá od 1. 5. do 25. 5. 2020.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno do 30. 5. 2020.

Info Přípravná třída zde>>

 

ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ zde>>

Vážení rodiče 

na základě rozhodnutí MŠMT o zajištění přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku s platností od 11. 5. vás prosíme:

 

v případě zájmu o účast Vaší dcery/Vašeho syna na přípravě k přijímacím zkouškám je nutné vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  a odevzdat zpět nejpozději do středy 6. 5.

 

Prohlášení dostanete v příloze zprávy Komens nebo je lze vyzvednout na vrátnici K1 od 8 do 15 hodin.

Odevzdání je možné:

·       Osobně na vrátnici budovy K1 v době od 9. 00 do 15. 00

·       Naskenovanou přílohu v emailu třídnímu učiteli

 

Žáci, kteří se do daného termínu nepřihlásí, nebudou do skupiny zařazeni ani následně.

 

Organizace a pokyny:

·       Každé úterý a čtvrtek, od 12. 5. včetně

·       výuka 2x 90 minut (blok český jazyk, blok matematika či v opačném pořadí)

·       1. skupina ( učebna 9. A)

Blok výuky: 8. 30 – 10.00

Přestávka: 10. 00 – 10. 15

Blok: 10.15 – 11. 45

·       2. skupina (učebna 9. B)

Blok: 8. 45 – 10. 15

Přestávka: 10. 15 – 10. 30

Blok: 10. 30 – 12. 00

 

·       Skupiny max. po 15 žácích, a to neměnné do konce přípravy

·       Příchod bočním vchodem pavilonu B, na vyučujícího počkat v dostatečných  rozestupech (2 metry) s ústy chráněnými rouškou

·       V doprovodu učitele postupně vstoupit do třídy, přezout se, odložit si u své lavice (každý žák – samostatná lavice)

·       Umýt a dezinfikovat si ruce

·       O přestávkách se neshlukovat, před jídlem a pitím sejmout roušku, vložit do sáčku, poté nasadit čistou

·       Na toaletu odcházet jednotlivě

·       Po přestávce si umýt a dezinfikovat ruce

·       Po ukončení výuky postupně bočním vchodem opustit budovu školy, neshlukovat se před budovou

Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a na základě žádosti zákonných zástupců rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Seznamu uchazečů pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn na dveřích školy a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Pro rozhodnutí o přijetí byla vzata v potaz kapacita školy a kritéria pro přijetí do 1. ročníku.

Přijaty byly děti, které splnily kritérium 1. - 6. Ostatní děti nebyly bohužel z kapacitních důvodů přijaty.

Výsledky zápisu

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, doručí do školy Žádost o odklad spolu s doporučením školského poradenského zařízení (ihned po jeho obdržení v PPP nebo SPC) a odborného lékaře (např. praktický lékař pro děti a dorost).

Žádosti o zařazení dětí do přípravné třídy bude škola přijímat od 1. 5. do 25. 5. 2020

Rozhodnutí o odkladu bude vystaveno ihned po obdržení výše uvedených dokumentů.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno do 30. 5. 2020

Zařazení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno pod přiděleným registračním kódem do 19. 6. 2020

Nabídka v době koronaviru:

Online poradenství a podpora  – ovládli jsme sociální sítě: Instagram, Facebook, Discord a Messenger

  • můžeš si s námi povídat, když ti není dobře, být v kontaktu s ostatními vrstevníky - nabízíme i skupinový pokec
  • téma je na tobě, ať už je to rodina, škola nebo to, že se nudíš

Informace o onemocnění a opatřeních zeptej se nás, když něčemu nerozumíš, nejsi si jistý/á, nebo máš strach Doučování – víme, že situace není jednoduchá, a proto nabízíme pomoc s úkoly a přípravou do školy Společné hry - rádi s tebou zabijeme nudu společnou hrou

Doučování – víme, že situace není jednoduchá, a proto nabízíme pomoc s úkoly a přípravou do školy

Společné hry rádi s tebou zabijeme nudu společnou hrou

 Proxima Sociale

Na koho se můžete obrátit? Kde nás kontaktovat?

ONLINE nebo na telefonu: Pondělí – Čtvrtek 12:00 – 17:00 

Eva Kašáková: 775 637 050

Kristýna Šebelová: 775 883 982

Jan Chmúra: 777 471 802

Martina Burianková: 775 060 042

Lukáš Šulc: 775 060 041

Vojtěch Bor: 774 610 093

A v ulicích Jižáku:  Úterý a Čtvrtek 14:00 – 17:00Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že žáci II. stupně budou pravděpodobně pokračovat v distančním vzdělávání až do konce školního roku, udělali jsme v uplynulých dnech důležité kroky k tomu, aby se výuka stala efektivní, online a dostupná pokud možno všem. Využili jsme nabídky MHMP a v tomto týdnu pokračujeme v půjčování notebooků a modemů žákům, kteří dosud neměli možnost se takové výuky z technických důvodů účastnit. Přešli jsme na výuku pomocí aplikací G Suite pod doménou Kvetnak, která umožní výrazně zlepšit online vzdělávání, podávání zpětné vazby i hodnocení průběhu i výsledků učení. Učitelé Květňáku se zúčastnili dvou webinářů s certifikovaným lektorem G Suite for Education. Pro žáky devátých ročníků bychom rádi připravili speciální online hodiny zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.

Žáci I. stupně by v případě zájmu mohli začít chodit do školy 25. května. Organizaci výuky pro žáky I. stupně ještě upřesníme, ale všechny, kteří budou chtít školu navštěvovat, rádi přivítáme.

I na I. stupni nyní pokračuje domácí vzdělávání, osvědčila se hlavně aplikace Škola v pyžamu, kterou s úspěchem používá řada tříd především pro děti nižšího školního věku. Důležité setkávání naživo probíhá běžně dostupnými aplikacemi jako je Skype, Meet, Zoom nebo WhatsApp.

I nadále spoléháme na Vás, rodiče, děkujeme za spolupráci i podporu a věříme, že se nám i s Vaší pomocí podaří splnit cíle vzdělávání stanovené pro tento školní rok. 

Mgr. Pavel Kopečnýředitel školy

 

 

Kalendář školy

 

Sociální sítě ZŠ Květnového vítezství

Projekty a partnerství v projektech