Covid-19

Covid-19

 

 

 

Květňák tančí

Taneční výzva, která má svůj původ v Jihoafrické republice, se stala symbolem boje proti koronaviru. Autor písně Master KG zřejmě nepředpokládal, kolik tanečních  choregrafií vznikne a obletí celý svět. K výzvě se přidávají lidé mnoha různých profesí, děti, skupiny přátel.  A Květňák u toho samozřejmě nemůže chybět. I naše pedagogy oslovila možnost podpořit tento skvělý nápad a tancem všem sdělit: zvládneme to a bude zase líp. 

 

 

 

Podpora pro rodiče

Užitečné odkazy:

 

ŠKOLA - Psychologické poradenství online

Vážení rodiče, milí žáci

Vzhledem k pokračující nouzové situaci v ČR, nabízím psychologické poradenství on line formou nebo i přímou osobní formou ve škole.

Všichni se dlouhodobě potýkáme s náročnou nouzovou situací, která přináší různé nové zkušenosti, prožitky a problémy u kohokoliv z nás. Děti jsou těmi nejzranitelnějšími a proto je důležité o ně v současné době všestranně pečovat a pomáhat jim. Abychom toho byli schopni musíme se v první řadě postarat o sebe. Napadá mě metafora jako v letadle, „nejdřív nasadit kyslíkovou masku sobě, abychom mohli pomoci dítěti“. Proto je nutné pečovat i o sebe, celé rodiny, příbuzné i blízké. Aktuálně je ještě obtížněji dostupná pomoc dětských klinických psychologů a psychologů ostatních, kteří jsou přeplněni a mají dlouhé objednací lhůty.

Proto Vám nabízím psychologickou pomoc na půdě naší školy, která může být pro Vás a Vaše děti snadno, rychle a bezplatně dostupná. Nebojte se na mně obrátit s jakýmkoliv problémem, který řešíte nebo prožíváte. Pokud bude v mých silách budu se snažit Vám pomoci, pokud ne budu se snažit Vás nasměrovat a zprostředkovat  na jinou odbornou pomoc. Neřešené problémy dopadají nejvíce právě na děti, proto je řešme hned.

Aktuálně časté psycho-sociální problémy u dětí i dospělých, se kterými můžu být nápomocná.

Strach a obavy z nemoci a o blízké.

Dopady prodělaného onemocnění. 

Úzkostné pocity a stavy z nepředvídatelného dění a vývoje.

Depresivní stavy.

Ztráta blízké osoby.

Frustrace a podrážděnost.

Problémy se spánkem a denním režimem.

Psychosomatické potíže.

Konflikty a hádky v rodinách.

Přetíženost rodičů a vyhoření.

Existenční nejistota.

Problémy s distanční výukou u dětí, nechuť, nezájem, ztráta motivace.

Ztráta motivace k učení.

Absence sociálních kontaktů.

Rizika a nebezpečí spojená s nadměrným užíváním sociálních sítí.

Výchovné problémy.

Zhoršení dlouhodobých onemocnění nebo postižení a poruch u dětí.

Máte-li tyto nebo i jiné problémy, které by jste chtěli  zkonzultovat můžete se obrátit přímo na mně.

Email: Zuzana.Novakova@kvetnak.cz  Tel: 604 975 097

Mgr. Zuzana Nováková

školní psycholožka

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ >>

OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Informace o uzavření škol a o ošetřovném pro rodiče.

Škola již potvrzení nevydává, rodiče si na stránkách ČSSZ vyplní formulář - odkaz také zde >>.

 

Distanční výuka od 14. října 2020

Od 14.10 dochází k uzavření školy a výuka bude probíhat distančně v prostředí Google Classroom.

Podrobné informace dostanete od třídních učitelů a také od učitelů jednotlivých předmětů.

Obědy jsou žákům odhlášeny automaticky.

Podle posledního manuálu MŠMT, bude žákům umožněno stravování ve školní jídelně a to v době, kdy podle platného rozvrhu na obědy chodí. Žáci, kteří budou mít zájem o obědy, si je musí přihlásit na telefonním čísle 267227510 nebo emailem na jidelna@kvetnak.cz . Oběd je možné sníst přímo ve školní jídelně nebo odebrat do přinesených jídlonosičů. Vstup do jídelny je umožněn pouze dětem !!!

Časy odchodů na oběd v jednotlivých dnech je stanoven podle rozvrhu třídy. Je velmi důležité, aby žáci tyto časy dodržovali, pokud přijdou v jiném čase, nemusí být vpuštěni do jídelny z důvodu dodržování platných hygienických opatření.

Informace o ošetřovném zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Stručný návod pro přihlášení do Google učeben a na Meet ke stažení:

 

Přehled důležitých pravidel

 

PROVOZ ŠKOLY

HYGIENA

KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA NEBO PEDAGOGA ŠKOLY

VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely školského zákona)

PEDAGOGICKÁ PRÁCE V ZÁŘÍ

PROVOZ ŠKOLY

BEZINFEKČNOST - Žák neodevzdává

VSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY A POHYB PŘED ŠKOLOU - Bez omezení

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLY - Zákonní zástupci nevstupují z hygienických důvodů do budovy školy ani v případě:

-        doprovodu do ranní družiny

-        vyzvedávání ze školní družiny

V naléhavých případech komunikují rodiče s vrátnými škol.

První třídy a PT

První 2 týdny (do 11. 9.) bude třídní učitel vyzvedávat žáky v šatně a společně budou odcházet do třídy. Při ranní družině bude žákům ve vrátnici pomáhat vychovatelka ve spolupráci s vrátnými. Další týden budou chodit žáci sami.

VÝUKA -  1.9. – nástup do školy, 2.9. – třídnické práce, dle rozvrhu od 3. 9. 2020.

POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH - Bez omezení

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST - O konání zájmových kroužků pořádaných školou bude rozhodnuto po 14. 9. 2020

Burzy kroužků dne 3. 9. 2020 - ZRUŠENO

ŠKOLNÍ DRUŽINA

-        Navýšení počtu oddělení při ranní a odpolední družině.

-        Pozdější spojování oddělení.

-        Vycházky na stejná místa, kde se potkávají max. 2 oddělení ŠD

-        Čipový systém vyzvedávání žáků Bellhop nově na obou budovách

ŠKOLNÍ JÍDELNA

-    odchod na oběd  s celou třídou nebo oddělením ŠD ihned po vyučování dle předem

 -   povinnost nosit čip do ŠJ

-    není umožněn samoobslužný výdej

 -       stanovených časů - budou vytvořeny oddělené sektory pro jednotlivé třídy a oddělení ŠD

-        do odvolání je nabízen pouze oběd č. 1

-        žáci dostávají hlavní jídlo, polévku, příbor, nápoj, doplněk na tác

-        není možné si odnášet nápoje do přinesených nádob  (lahvičky na odpolední provoz )

-        přidává se vždy na nový talíř, do nové skleničky či do nové misky

-        pro odnos stravy v jídlonosiči je určen čas pouze od 11:00hod - 11:20 hod. ( a to i nadále pouze první den nemoci )

 

ROUŠKY

NE

Roušky jsou nutné pouze v případě:

-        1.9. vítání prvňáčků na obou budovách – vstup pouze JEDNOHO ze zákonných zástupců do budovy školy a poté do třídy z důvodu informační (třídní) schůzky

-        3.9. Třídní schůzky od 18 hodin, od 19 hodin schůze KPŠ ve sborovně K1

   Řídíme se podle aktuální epidemiologické situace.

SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ

Pravidelně škola informuje:

- zákonné zástupce

- žáky

- zaměstnance školy

O pravidlech:

- hygienických

- protiepidemických

- osobní a respirační hygieny

- pobytu zákonných zástupců a jiných osob ve škole

Bakaláři (závazný informační kanál – aktuální oznámení) Web školy

 

ŠKOLNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKTIVITY S VYŠŠÍ KONCENTRACÍ OSOB

Konání školních akcí se se zohlední  

  s přihlédnutím k aktuální situaci a vždy

  bude předem upřesněno

Plánované ŠVP a adaptační kurzy se konají.

KONTAKT ŽÁKŮ

ANO:   

- výuka ve třídách

- dělení na jazyky, na TV , na volitelné předměty

- přesuny mezi učebnami

- přesuny mezi budovami (jazyky a volitelné předměty)

- přestávky na chodbách po třídách

NE:

- společné přestávky na chodbách - společný kontakt 1. a 2. st.

 

HYGIENA

OSOBA S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 - má zákaz vstupu do budovy školy

KÝCHÁNÍ, KAŠLÁNÍ

 • do jednorázového papírového kapesníku
 • kapesník ihned vyhodit
 • umýt si ruce

PROSTŘEDKY NA DESINFEKCI

 • ve školní jídelně
 • v každé třídě

MYTÍ RUKOU, použití desinfekce

 • ihned po příchodu do školy
 • 20 – 30 sekund voda + mýdlo nebo desinfekce
 • osoušení ručníky na jedno použití
 • bezprostředně před obědem (bezdotykový dávkovač)
 • hygiena rukou po celou dobu pobytu ve škole

VĚTRÁNÍ

 • pravidelně intenzivně ve všech třídách i na chodbách
 • průběžně v šatnách

ÚKLID - pravidelně a intenzivně ve všech prostorách školy

 

KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

PŘEDCHÁZET ŠÍŘENÍ

Oddělíme žáka vykazujícího akutní onemocnění.

Škola zřizuje speciální místnost, která bude uzpůsobena pobytu žáka do vyzvednutí zákonným zástupcem

 

PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA:

- zvýšená teplota

- horečka

- kašel

- rýma

- dušnost

- bolest v krku

- bolest hlavy

- bolesti svalů a kloubů - průjem

- ztráta chuti

- ztráta čichu,..

a) žák má při příchodu do školy patrné příznaky + je přítomen zákonný zástupce

 • žák není vpuštěn do školy
 • odchází domů se zákonným zástupcem

b) žák má při příchodu do školy patrné příznaky + není přítomen zákonný zástupce

 • škola volá ihned zákonnému zástupci
 • informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu žáka ze školy 

c) Příznaky se vyskytnou u žáka během pobytu ve škole - !! nutné co nejrychlejší vyzvednutí pověřenou osobou!!

 • je izolován od ostatních do vyčleněné místnosti - škola informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu žáka ze školy

INFORMOVÁNÍ LÉKAŘE: Ve všech uvedených případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA NEBO PEDAGOGA ŠKOLY

U ŽÁKA  

Školu informuje KHS: rozhodne o dalším postupu

škola neprodleně informuje o následných krocích, případné úpravě způsobu vzdělávání žáky i zákonné zástupce

 U PEDAGOGA

Školu informuje KHS: pokud bude v karanténě, může učit online z domova

  

 

VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely školského zákona)

 

ŠKOLA POSKYTUJE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- při krizovém, mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví – např. uzavření školy

- při karanténě celé třídy

- při absenci více než 50% žáků ve třídě

- škola zajistí online výuku

OHLED NA INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY ŽÁKA PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ANO

- žák je povinen se distanční výuky účastnit

- není možné, aby rodič rozhodl, že se žák vzdělávat nebude/nechce

- problémy, překážky, nedostatečné IT vybavení žáka řeší zákonný zástupce s vedením školy, s třídními učiteli

- škola vždy pomůže, přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáka

- škola zajistí ve spolupráci se zákonným zástupcem, aby se žák distanční výuky mohl účastnit (i v upraveném režimu)

 

PEDAGOGICKÁ PRÁCE V ZÁŘÍ

 CÍL

-        doplnit nezbytné znalosti a dovednosti     především v profilových předmětech

-        podpořit každého žáka, zejména ty, kteří se nemohli plně účastnit distanční výuky, a tím odstranit nerovnosti mezi nimi

-        plynule navázat výuku na aktuální znalosti a dovednosti žáků 

V průběhu celého září (dle stanovení učitele): 

-        procvičovat získané znalosti a dovednosti z distanční výuky, opakování učební látky z období března – června

-        klást důraz na vzdělávací obsah českého jazyka, matematiky a cizího jazyka

-        soustředit se na obsah učiva, které nebylo probráno ve 2. pololetí školního roku 2019/20

UČEBNICE, PS

- učebnice a pracovní sešity obdrží žáci v prvním týdnu září

- na začátku září dostanou žáci požadavky na nákup nových sešitů

HODNOCENÍ v září

- důraz na formativní přístup, slovní hodnocení

Průběžná zpětná vazba k: 

- pokroku žáků při navázaní na získané znalosti z minulého období

- osvojení probíraného učiva

- dosahování vzdělávacích výstupů za 2. pololetí 2019/2020

ADAPTACE ŽÁKA PO NÁVRATU DO ŠKOLY

 • zajištění  psychosociální pohody žáků
 • pozitivní motivace 
 • komunikace s rodiči

- třídnické hodiny

- konzultace s třídním učitelem, či učitelem odborného předmětu

- poradenský tým školy