Šablony OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu dětí na Květňáku

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, cizích jazyků, vyučování metodou CLIL,

tandemové výuky, sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, podpora školního psychologa a speciálního pedagoga, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

V rámci tohoto programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné 
čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů