Řád školní jídelny

1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby ve dnech školního vyučování žákům základní školy, žákům dalších subjektů provozujících činnost školy nebo školského zařízení a dalším osobám (cizím strávníkům)   v rámci doplňkové činnosti.

2. Řízením školní jídelny je pověřena vedoucí, která jedná jménem školní jídelny a je přímo podřízena řediteli školy.

3. Obědy se vydávají v době od 11,35 - 14,00 hod. /případná změna výdejní doby bude nahlášena vždy předem/.

4. Dozor nad žáky základní školy vykonávají pedagogičtí pracovníci školy. Personál školní jídelny do výkonu pedagogického dozoru nezasahuje.

5. Strávníci jsou povinni nosit čip, chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými pravidly.  

Při nedodržení těchto požadavků může být strávníkovi poskytování této školské služby odepřeno.

Náhradní doklady za zapomenuté čipy se vydávají v kanceláři u jídelny v době

                                          11,30 - 13,45

6. Strávníci přistupují k výdejnímu pultu spořádaně, nepředbíhají, vyzvednou si tác a příbory, přiloží čip

ke čtecímu zařízení, požádají o přiměřené množství stravy a odnesou si oběd ke stolu.

Dodržují zásady kulturního stolování, oběd zkonzumují v jídelně, nevynášejí jídlo ani nádobí z jídelny,

po jídle uklidí tác a nádobí na určené místo.

7. Obědy se odhlašují vždy předem 

8. Při školních akcích, kterých se účastní celé třídy, odhlašují obědy hromadně vedoucí akcí nejpozději týden před konáním akce.

9. Obědy pro cizí strávníky a nemocné děti v první den nemoci se vydávají v době

                            od 11,15 -11,40 hod. a od 13,45-14,00 hod.

Dle vyhlášky o školním stravování 48/1993sb.§ 7 nemají žáci v době nemoci nárok na dotovanou stravu.

10. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu, před jídelnou a na internetových stránkách školy

11.Strávníci si mohou volit ze dvou druhů jídel. Skladba oběda: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně ovoce nebo moučník. Z provozních důvodů a se souhlasem ředitele školy může být volba ze dvou jídel dočasně omezena.

12. Platba za obědy může být provedena svolením k inkasu nebo převodem z účtu. Termín splatnosti je vždy nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém bude stravovací služba poskytnuta./ mimo září /

13. Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru je nutno okamžitě hlásit paní kuchařce u výdejního pultu nebo pedagogickému dozoru.

14. Připomínky / stížnosti, pochvaly / ke školnímu stravování prosíme předat vedoucí školní jídelny nebo řediteli školy. 

Naše jídelna se inspiruje a vyhledává alternativy

pro sestavování jídelního lístku v souladu s doporučenou pestrostí stravy
Nové recepty – např. Kuře s luštěninovým bulgurem
/bulgur je označení pro předvařenou nalámanou celozrnnou pšenici, která se používá jako součást pokrmů/ 

V návaznosti na novelu vyhlášky č. 170/2005 sb. o školním stravování ve znění vyhlášky 17/2015 se mění nejen realizace dietního stravování, ale i pestrost stravy na jídelním lístku.

Např.
- nezařazovat masovou polévku před sladké a luštěninové pokrmy
- nepřidávat  uzeniny do pokrmů pro vylepšení chuti
- zařazovat plnohodnotné bílkoviny v kombinaci s obilovinami 
   /čočka s chlebem, rizoto s luštěninami aj./

vloženo 18.3.2015