Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

ŽP Ptakopysk

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ.

Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.                                                                                                                                                 obrázek: Klára N.

K pravidelným aktivitám Ptakopysku patří každoročně Květňákmánie, výtvarně - fotografická  soutěž, šachový turnaj a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Organizuje i poslední zvonění deváťáků. Každoročně se zapojuje do charitativních sbírek pro psí útulek Lary v Hovorčovicích, pro CPK Chrpa (výcvik koní pro hippoterapii), pro pomoc postiženým dětem a lidem (sběr víček a ošacení).

foto: K. Kankrlíková

_________________________________________________________

2017/18

Zápis ze závěrečného zasedání Ptakopysku, 22. 6. 2018

 

Účast:

zástupci všech tříd 2. stupně a třídy 5. A

p. učitelky Kateřina Bartošová a Kateřina Braunová

p. ředitel Pavel Kopečný (3. hodina)

 

1)    Hodnocení jednotlivých aktivit parlamentu ve školním roce 2017/18

Aktivity byly hodnoceny v pořadí, v jakém by si zástupci ŽP představovali jejich sled v příštím školním roce.

Minikopaná: průběh bez větších problémů

 • rozdělení soutěže na tři kategorie v různých dnech: 1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník,

       6. – 9. ročník

 • větší zapojení učitelů

Výtvarná soutěž: příští rok shodný průběh

Květňákmánie: hodnocena velmi vysoko

 • rozdělení fandících tříd do sektorů s označením pro snadnější orientaci organizátorů
 • kdo novým zvukařem Květňáku (nutný nejen pro tuto soutěž)
 • konání poslední pracovní den před vánočními prázdninami
 • již na podzim připravení různých videí a fotografií k promítání

Šachový turnaj: opět organizačně zvládnuto

 • určitě nechat rozdělení na 1. a 2. stupeň
 • využít obou budov

Crazy den: bez připomínek, mohou se střídat různé obměny (barevný, pyžamový atd.)

Pět proti pěti: velmi dobrý průběh soutěže, výborný nápad s mazacími tabulkami i se změnami v pravidlech

 • vymyslet sezení fandících tříd
 • vyrobit barevné kartičky pro signalizaci – např. máme odpověď (za rychlost bonusový bod), chceme nápovědu
 • neopomíjet právo na obhajobu odpovědi
 • nápad dětí (nejen parlamenťáků) – soutěž učitelů Tři proti třem, pro kterou by soutěžní otázky vymyslely jednotlivé třídy

Kuchařská soutěž: letos vysoká úroveň „produktů“, ale

 • obavy z toho, že soutěžící neuvedou kuchyňku do patřičného stavu poté, co dovaří, se částečně naplnily: plná myčka špinavého nádobí, nedostatečně uklizená podlaha atd.
 • ne všichni učitelé dodržovali dohodnutá pravidla: střídání se v polovině přestávek, dohlédnutí 3. hodinu na úklid, někteří soutěží dokonce zůstali 4. hodinu v kuchyňce sami
 • přesto by děti chtěly v příštím školním roce soutěž opakovat a zkusit ji dotáhnout do konce po všech stránkách

Poslední zvonění: hodnoceno velmi vysoko, jako opravdu zdařilá akce

 • položena otázka, zda při počtu tříd není v případě hezkého počasí lepší využít prostranství před budovou K2 – devítky by si více užily cestu s prvňáky, mohlo by se zvonit na zvonky
 • určitě větší rozestup mezi svačinou a obědem i kvůli paní kuchařkám
 • parlament vytvoří pozvánky také pro rodiče

Charitativní akce:

 • Srdíčkové dny 2x do roka, zajistit, aby všechny třídy zhlédly motivační videa a skutečně věděly, proč se organizují
 • sbírku pro útulek rovněž zachovat
 • diskuse ke sběru víček (množství nasbíraných víček = množství nakoupených plastových obalů, snažit se působit na spolužáky – koupit si lahev na pití), jeden z důležitých bodů příštího školního roku
 • možnost rozšířit charitativní akce

 

2)    Hodnocení průběhu schůzek

Bez velkých připomínek, struktura schůzek vyhovující, pouze drobnosti: jasně dané datum pro příští setkání již na schůzce, velký plánovací kalendář v klubovně, malé diáře pro Ptakopysčata

 

3)    Organizování schůzek a akcí při dvou budovách

Obdobná organizace jako v letošním školním roce, k aktivitám využívat obě budovy, pokud to bude jen trochu možné, vítaná pomoc od kterýchkoli učitelů

 

4)    Parlamentní zvonění 2018

Zástupci ŽP hlasováním projevili přání uskutečnit v prosinci 2018 opět Parlamentní zvonění, rádi by do školy pozvali mimo zástupce ŽP základních škol Prahy 11, i parlamenťáky dalších přilehlých městských částí

 

5)    Pomoc či překážky v práci pro zástupce parlamentu

     Pomoc:

 • vstřícnost ředitele škole a některých učitelů
 • vstřícnost některých zaměstnanců (p. kuchařky, p. školník, p. hospodářka)

           Překážky:          

 • malá míra spolupráce u některých učitelů zejména na 1. stupni
 • neznalost zápisů ze schůzek ŽP
 • nerespektování doby konání schůzek (již výrazně lepší)
 • nedostatek prostoru pro sdělení jednotlivých bodů, projednávaných na schůzce

 

6)    Prospěšnost třídnických hodin pro Ptakopysk

Pro zástupce ŽP velmi důležitý bod

V různých třídách různá, někde je jasně daný čas a prostor pro parlamentní zprávy i pro projednání jednotlivých bodů, někde nikoli, jednotliví zástupci přesně popsali  situaci ve třídě a své „sdělovací“ i koordinační možnosti, mnozí z nich vyjádřili potřebu  lepší  komunikace s TU a především by ocenili znalost zápisů a pomoc při svěřených úkolech

 

7)    Financování Ptakopysku

Obnos, který škola utrží za sběr papíru, investice v letošním roce: téměř 17 000Kč

 

 

Připomínky či dotazy, o kterých Ptakopysčata jednala s panem ředitelem:

 

 • Co udělat pro zapojení všech učitelů do aktivit ŽP? Proč jsou někteří učitelé neochotní a nevstřícní, když parlament pracuje na akcích pro všechny děti? Zástupcům ŽP by stačila znalost zápisů, vstřícnost při komunikaci, zejména při sdělování průběhu příprav na akce a „neshazování“ aktivit Ptakopysku, které Ptakopysčata stojí  stoustu  práce i volného času
 • delší školy v přírodě, alespoň klasický sedmidenní týden
 • branný den ano, ale určitě prosba o změnu organizace, v tomto pojetí již ne
 • automat na kávu pro rodiče v hale K2
 • v případě hezkého počasí od jara trávit velké přestávky venku
 • poděkování za zástěny na chlapeckých toaletách v pavilonu B

 

Ptakopysk moc děkuje všech zaměstnancům i spolužákům, kteří v průběhu školního roku 2017/2018 jakkoli pomohli parlamentu v jeho činnosti a při uskutečňování jednotlivých aktivit. Velmi si této podpory vážíme.

 

                   Přejeme krásně prožité prázdniny.

 

_________________________________________________________

Zápis z 18. setkání zástupců ŽP 8. 6., 1. vyučovací  hodina 

Příští schůzka: všichni, kdo se podílejí na Posledním zvonění: středa, 20. 6., 6. vyučovací hodina 

 

Projednáno:

 

1)     Průběh kuchařské soutěže:

 

Mrzí nás, že ačkoli se třídy neuvěřitelně snaží a vznikají skutečné pochoutky, úklid kuchyňky opět pokulhává – plná myčka špinavého nádobí, nevracení  nádobí  na své místo, špinavé utěrky atd., je to samozřejmě především vizitka dětí, ale učitelé, kteří s dětmi tráví poslední  hodinu vaření, mají za úkol na vše dohlédnout.

Přesto jsme zvědaví na vítěze, letošní soutěž je na vysoké úrovni.

 

2)     Průběh posledního zvonění:

 

 • 7. 00 – 7. 40  výroba chlebíčků
 • 7. 40 – 8. 00  příprava jídelny k občerstvení
 • 8. 00 – 8. 15 příprava hudby + přípitků
 • 8. 15 – 8. 30  utvoření půlkruhu žáků před budovou (parlamenťáci + BRA)

Již od 8. 00 na K2 3 parlamenťáci, dle harmonogramu budou posílat po sobě třídy před K1, přijdou společně s poslední třídou

 • Příchod deváťáků s prvňáky

Obě devítky chtějí všechny prvňáky, přijdou se domluvit na způsobu, jak společný příchod uchopí, 9. A – 1. B, 1. C, 1. M, 9. B – 1. A, 1. D, 1. E

 • Proslovy + šerpování  + přípitek (parlamenťáci  + ŠÁT)
 • Odchod deváťaku do jídelny, rozpuštění půlkruhu
 • Po občerstvení rozloučení deváťáků v třídním kruhu
 • Úklid jídelny po občerstvení a její příprava na slavnostní oběd (parlamenťáci 6. a 8. ročníku + vybraní pomocníci)
 • Oběd (čas bude upřesněn, 10 50?), obsluha 9. ročníku + TU + p. ředitele
 • Úklid jídelny

 

Všichni zúčastnění již ví, co a kde budou dělat, paní učitelku Caldovou poprosíme o  vysílačky

 

3)     Průběh závěrečného setkání Ptakopysku v letošním školním roce

 

 • Uskutečnění 22. 6.
 • Prosíme TU 5. ročníku, aby s dětmi vybrali 1 – 2 žáky a na v 8. 00 je poslali do parlamentní místnosti (je možné, aby zástupce – zástupci 5. A přišli hned ráno na K1, abychom je mohli převádět jen jednou?)
 • 8. 00 – 8. 45 hodnocení roku za přítomnosti pana ředitele
 • 8. 55 – 10. 30 dokončení hodnocení + příprava zprávy, nástin roku 2018/19
 • 11. – 13. 00 bowling

 

                                                    

 

Zápis ze 17. setkání zástupců ŽP 24. 5., 4. vyučovací  hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pátek, 8. 6. 2018, 1. vyučovací  hodina 

 

Projednáno:

 

1)     Průběh kuchařské soutěže: připomenuty především změny, ke kterým došlo na základě dalších akcí školy a nutnost uklidit vždy kuchyňku, po každém vaření bude zkontrolována

 

2)     Průběh Posledního zvonění zatím bez přesného časového harmonogramu, rozdělena práce na celé dopoledne, pomocníci v komunikaci mezi  K1 a K2, „chlebíčkáři“, šerpařky, úklidová četa atd.

 

3)     Fungování Ptakopysku příští školní rok - hodnotící schůzka 22. 6.

 

4)     Připomínky jednotlivých tříd – vyřešeny při schůzce + dva  dotazy  na vedení  školy:

 

              Je možné, aby se žáci podíleli na výběru zvonění např. formou střídaní se po ročnících?

              Lze do automatu s jídlem přidat např. celozrnné bagety?

 

Zápis ze 16. setkání zástupců ŽP 10. 5. 2018, 1. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: čtvrtek, 24. 5., 4. vyučovací hodina 

 

Projednáno:

 

1)     Zhodnocení soutěže Pět proti pěti: zdařilá, velmi se osvědčily tabulky, zprůhlednily správné odpovědi a nedocházelo díky nim k rozepřím, pro příště ještě zcela jasná stanoviska rozhodčích (neptat se publika) a bonusové body za rychlost

 

2)     Kuchařská soutěž: vzhledem ke dvěma budovám a velkému počtu tříd na 1. stupni se uskuteční pro 2. stupeň, v případě nesouhlasu tříd 1. stupně prosím co nejdříve dejte vědět, pokud možno  i s návrhy, jak  soutěž v tak velkém počtu uchopit

 

Pravidla:

-        6 soutěžících

-        3 pokrmy: polévka/předkrm – hlavní jídlo – zákusek

-        3 vyučovací hodiny (hodina navíc kvůli úklidu, který se nestíhal)

-        zbytek třídy pracuje s učitelem v místnosti před kuchyňkou

-        pozor na dozory o přestávkách – vyučující si musí dozory rozdělit

-        kuchyňku po dokončení pokrmů NUTNO pořádně uklidit

-        soutěž začne v týdnu od 28. 5.

 

POROTA: vedoucí školní jídelny p. Nagrantová (+ paní kuchařky J), pan ředitel, paní hospodářka Pálová, způsob hodnocení  necháváme čistě v jejich  kompetenci

 

3)     Organizace Posledního zvonění: 9. ročníky si přejí sdělit jména těch, které nechtějí jako obsluhu, jinak parlament zajišťuje vše, jako obvykle – příprava šerp, přípitku, očerstvení, příprava slavnostní tabule, následný úklid, přesné rozpisy začátkem června

 

4)     Závěrečné zasedání parlamentu: 22. 6: 8. 00 – 9. 40 zhodnocení uplynulého roku, poprosíme o účast zástupce (1 – 2) 5. tříd i o návštěvu pana ředitele, 10. 00 odchod na bowling

 

5)     Návrh jedné ze tříd: uskutečnění soutěže Pět proti pěti  ve variantě např. Tři proti třem mezi učiteli

 

   

Zápis z 15. setkání zástupců ŽP 23.4. 2018, 3. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: čtvrtek, 10. 5., 1. vyučovací hodina 

Projednáno:

 

1)     Zhodnocení sběru papíru: poděkování všem, kteří se do sběru papíru zapojili, všem kdo pomohli a paní učitelce Mikušiakové za celkovou organizaci, mimo vlastní smysl této aktivity „zachránit“ alespoň jeden strom, připomínáme, že výtěžek je jediným finančním zdrojem Ptakopysku. A v průběhu 9-ti let docházky do školy ho každá třída určitě využije.

Výsledky sběru budou vyhlášeny ve středu, ten den budou rozdány také odměny vítězným třídám.

 

2)     Prosba ke všem učitelům, kteří ještě nezkontrolovali a neposlali zpět otázky k soutěži Pět proti pěti Janě Caldové, aby tak urychleně učinili. Zároveň děkujeme paní učitelce zato, že se otázek ujala, stejně jako o doplnění pravidel, která parlament připravil.

Velké poděkování p. uč. Štrossové za vyzvednutí pohárů.

Schůzka všech moderátorů v pondělí 30. 4. v 8.30 u p. uč. Bartošové.

 

3)     Termín konání kuchařské soutěže – 1. polovina června

 

4)     Otázka na vedení školní jídelny: Bylo by ještě letos možné uskutečnit „Týden  chutí  podle dětí“?

 

 

Zápis ze 14. setkání zástupců ŽP 11.4. 2018, 5. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pondělí, 23. 4., 4. vyučovací hodina 

Projednáno: 

Velké poděkování všem, kdo se jakkoli podíleli na letošních jarních Srdíčkových  dnech. Pro tuto  důležitou charitativní  akci  jsme dokázali získat téměř 18 000 Kč!!!

Poděkování organizátorů bylo přeposláno všem zaměstnancům školy.

 

1)      Způsob výběru písní na koncert

 

-          třídy 2. stupně prosí své vyučující, aby výběr proběhl následujícím způsobem:

na třídnické hodině si každá třída společně se svým TU vybere jednu píseň, tu  bude respektovat  i  druhá třída v ročníku, poté zjistí  u  vyučujícího  HV zda je „zpívatelná  a hratelná“, popřípadě píseň změní

-          prosíme TU, aby vysvětlili svým třídám, co se děje s vybranými  penězi, mnohé  děti ani  jejich  rodiče tuto informaci  buď zapomněli nebo  nedostali

 

2)      Doplnění pravidel pro soutěž Pět proti pěti

 

-          Každá  pětičlenná  skupina může 2x využít radu své třídy, přesně se třídy dozví  vše od svých  moderátorů

-          Za 1. místo mimo odměnu dostane vítězná třída také pohár (nikoli se šlehačkou)

 

3)      Návrh 9. ročníku, aby se letošní poslední zvonění  konalo  již 21. 6., a to vzhledem k tomu, že mnozí žáci odjíždějí  na dovolenou se svými rodiči  před koncem  školního  roku – prosíme o  projednání v obou třídách  a popřípadě o domluvu s vedením školy

 

4)      Na příští setkání prosí parlament o návštěvu pana ředitele, Ptakopysčata by mu  ráda položila několik otázek, děkujeme

 

 

Zápis ze 13. schůzky ŽP, konané 28. 3. 2018

Příští schůzka: středa, 11. 4., 5. vyučovací hodina

Projednáno:

1)      Průběh soutěže Pět proti pěti:

-        původní  termín 19.4. je z důvodu testování žáků (Mensa) ve stejném datu přesunut na 26.4.

-        poděkování p. uč. Caldové, která se ujme kontroly otázek a následné komunikace s učiteli, pokud budou třeba v některých případech přepracovat

-        stanovena nová a přehlednější pravidla: na otázky musí existovat jasně dané, stručné odpovědi, oběma skupinám budou zadávány shodné otázky, odpovídat budou na mazací tabulky, předměty se musí pravidelně střídat, třídy nenapovídají, třídní učitelé do soutěže nezasahují, všechna rozhodnutí učiní pouze moderátor, který zároveň na začátku soutěže seznámí s pravidly

-        moderátoři (netřídní učitelé), vybraní dětmi:

6.A x 6.B x 6.C - p.uč. Braunová, ve třídě 6.B

7.A x 7.B – p. uč. Štrossová, ve třídě 7.B

8.A x 8.B – p. uč Caldová, ve třídě 8.A

9.A x 9.B – p. uč. Bartošová, ve třídě 9.A

 

2)      Možnost úpravy prostoru pro paní vedoucí školní jídelny (okénko před vchodem)

ŽP navrhuje okénko větší velikosti, od ramen sedící osoby uvnitř po hlavu stojící osoby vně, dále by děti uvítaly možnost zřetelnější nabídky jídla na daný den, zástupci ŽP se spojí s paní  vedoucí a svou představu jí sdělí, zároveň děkují za možnost se vyjádřit

 

3)      Návrhy či dotazy na vedení od jednotlivých tříd

-        Je možné mít v automatu mimo „různá drahá semínka či oříšky“ také např. celozrnné bagety např. se sýrem?

-        Je možné mít v salátovém baru častěji  na výběr pečivo?

 

 

Zápis z 12. setkání zástupců ŽP 13. 3. 2018

Příští schůzka Ptakopysku: 28. 3.

Projednáno:

1)      Celý příští týden  budou probíhat námi odhlasované Srdíčkové dny.

2)      Zítra proběhne šachový  turnaj  2. stupně. Jeho  účastníci  se v 7.55 shromáždí  dole před jídelnou, turnaj  začne v 8.00,  jak  už jsem psala, je plánovaný na 2 vyučovací  hodiny. Organizaci  zabezpečují Ptakopysčata z 9.A, 6. C a 8. A, rozhodčí  je Petr Plachý  z 9. B a časomíra Anička Joštová  ze 6. B. Po vyřazení se děti vrátí do třídy samy, bez doprovodu zástupců  ŽP.

                             Foto z šachového turnaje pro 2.st. zde     Foto z šachového turnaje pro 1.st. zde

     

3)      Soutěž Pět proti pěti se uskuteční 19. 4.

 

Zápis z 11. setkání zástupců ŽP 1. 3. 2018, 1. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: úterý, 13. 3., 5. vyučovací hodina 

 

Projednáno:

 

1)      Zhodnocení akcí uplynulého období: Valentýnská pošta, Pyžamový den

 

2)      Příprava šachového turnaje pro 1. stupeň:

8. 3., 1. – 3. vyučovací hodina ve školní jídelně na K2

Průběh: příprava soutěže (šachovnice – jejich  přemístění  a rozestavění, shromáždění dětí z obou budov zástupci  Ptakopysku) během 1. vyučovací hodiny, vlastní soutěž, vyhlášení vítězů

(v případě vyřazení a po ukončení se Ptakopysčata společně s p. uč. Bartošovou a jednou paní  asistentkou postarají o doprovod dětí  zpět do třídy)

 

Patronáty: 1.A + 1. D = 7. B, 1. B + 1. C = 8. A, 2. A + 2. C + 2. D = 7. A, 2. B + 3. B = 9. A, 3. A + 3. D = 6. B, 3. C + 4. B = 9. B, 4. A + 5. A = 6. C, 4. C + 5. B + 5. C = 6. A

 

Nutné: Zajistit ceny (pohár pro 1. místo, hlavolamy pro 2. – 3. místo)

 

Velká prosba na všechny zaměstnance školy: máte-li v dispozici šachy na zapůjčení, moc  nám pomůžete, účast je veliká a nyní  nám chybí  přibližně 20 šachovnic. Vrátíme v pořádku. Pokud zapůjčíte, buďte tak hodní a označte si je.

 

3)      Šachový  turnaj 2. stupně se uskuteční 14. 3., 1. – 2. vyučovací  hodinu, ve školní  jídelně na K1, třídy, které  ještě nedodaly soupisku  tak  učiní  do pátku 2.3.

                            

4)      Kuchařská soutěž proběhne až po návratu  ze ŠvP 

 

 

Zápis z 10. setkání zástupců ŽP 12. 2. 2018

Příští schůzka Ptakopysku: pondělí, 1. 3., 1. vyučovací hodina 

 

Projednáno:

 

1)     Valentýnská pošta

 

Průběh: v úterý 13. 2. sběr přáníček od 2. vyučovací hodiny,  na K2 v průběhu 3. vyučovací hodiny

              ve středu 14. 2. rozdávání přáníček od 1. vyučovací hodiny

 

2)     Pyžamový den, (odhlasován na 22. 2. - změna na 23.2.)

                                POZOR ZMĚNA - Pyžamový den bude 23.2. !

Crazy den proběhne na konci května

 

3)     Příprava šachového turnaje pro 1. stupeň, prosíme všechny paní učitelky, aby zaslaly seznamy účastníků do  konce týdne p. uč. Bartošové (max. čtyři účastníci, jméno + příjmení)

                                 

4)     Dokončení úprav klubovny Květňáku a její příprava na slavnostní otevření

 

5)     Návrh opětovného konání kuchařské soutěže, prosíme o zvážení v jednotlivých třídách

 

Dotaz na vedení školy: Z jakého důvodu letos neprobíhá recitační soutěž? Je možné, aby se konala?

 

 

_________________________________________________________

 

SBÍRKA PRO KOČIČÍ A PSÍ ÚTULEK

I v letošním školním roce proběhla pod záštitou Ptakopysku sbírka pro psí  a kočičí útulek.

Mnohé  třídy přispěly po společné dohodě granulemi, konzervami, piškoty a dalšími dobrůtkami. V dolnoměcholupském útulku nás uvítali s velkou radostí a všem, kteří  se zapojili, poslali poděkování.

Ačkoli tato sbírka slouží  především zvířátkům, je hezké pozorovat společné úsilí jednotlivých  tříd, které  společně s třídním učitelem podporují dobrou věc.

_________________________________________________________

Zápis z 9. setkání zástupců ŽP 29. 1. 2018, 4. vyučovací hodin 

Příští schůzka Ptakopysku: pondělí, 12. 2., 5. vyučovací hodina 

 

Projednáno:

 

1)     Srdíčkové dny:

Ptakopysk děkuje za kladný přístup jednotlivých tříd:

jarní Srdíčkové dny proběhnou, jejich průběh bude upřesněn v dostatečném předstihu

 

2)     Šachový turnaj:

bude letos poprvé rozdělen, 8. 3. proběhne v jídelně na K2 turnaj1.stupně, pro 2. stupeň bude termín upřesněn

pravidla pro1.stupeň: každá třída vyšle max. 4 soutěžící, jejich seznam zašlou TU do 23. 2. p. uč. Bartošové

pravidla pro 2. stupeň: každá ze tříd vyšle max. 5 soutěžících, jejich seznam přinesou zástupci Ptakopysku na schůzku

 

3)     Valentýn:

letos můžeme opět díky valentýnské  poště poslat milý vzkaz komukoli chceme, Ptakopysčata budou v týdnu od 12. 2. chodit se srdíčkovou krabicí, vzkazy vybírat a na konci týdne je rozdají

 

4)     Barevné dny:

na přání některých tříd prosíme o prodiskutování, zda děti opět chtějí aktivity typu Barevný den, Den naruby, Crazy den atd.

 více dole ke stažení

 

Zápis ze setkání zástupců ŽP 8.1.2018

Hodnotili jsme Květňákmánii jako vydařenou akci, věnovali jsme se připomínkám jednotlivých  tříd a vyhlásili jsme třítýdenní parlamentní volnější čas.

                       Granule nebo konzervy pro psí (kočičí) útulek, prosím, noste do 19.1.2018

 

Zápis z. 8. setkání zástupců ŽP 14. 12. 1. vyučovací hodina

 

Příští schůzka Ptakopysku: krátká porada, středa 20. 12., 1. vyučovací hodina 

Projednáno:

 

1)     Zhodnocení akcí: minikopaná 2. Stupně + Rabbit Cup

 

2)     Zajištění Květňákmánie 21.12.2017:

 

 • 7. 30 Petr Plachý, Alex Vasko – pomoc v hale
 • 8. 45 – 9. 00 příchod soutěžících
 • 9. 00 – slavnostní zahájení
 • Moderátorky: Vanda Šťástková, Viki Schuhová (Natálie Elsnerová)
 • Technické zabezpečení: Michal Martinovský, David Denemark
 • Rozdávání odměn: Eliška Kučerová, Anička Matternová
 • Přibližně v 12. 30 slavnostní ukončení + vyhlášení výtvarné soutěže – velké poděkování  p.uč. Vágenknechtové, Braunové a Štrossové za vyhodnocení

 

Zakoupení odměn: Eliška Kučerová, Tomáš Myška, p. uč. Bartošová

 

Porota: p. uč. Braunová, Caldová (v případě nemoci p. uč. Štrossová), Holeček, Kristian Matta, Marek Coufal

 

3)     Připomínky jednotlivých  tříd:

 

 • Lepší prostory pro školní klub, jeho dobré vybavení

 

 

 

Zápis ze 7. setkání zástupců ŽP 27.11. 2017, 4. vyučovací hodina

 

Příští schůzka Ptakopysku: čtvrtek, 14. 12., 1. vyučovací hodina

Projednáno:

 

1)     Prosba k vyučujícím:

Prosíme o uvolnění z prvních deseti  minut výuky v pátek 4. 12., 1. vyučovací hodinu. Pouze doladíme minikopanou, aby bylo možné TU ještě v ten samý den napsat  potřebné informace.

 

2)     Pravidla Květňákmánie, seznamy soutěžících – prosíme všechny TU,  aby poslali

p.uč. Bartošové účastníky za své třídy: jméno, příjmení, s čím budou vystupovat, vystoupení  mohou být i  napříč třídami

 

3)     Hodnocení průběhu výtvarné soutěže

 

4)     Rabbit Cup

Rozpis asistentů z řad Ptakopysku  pro p. učitelky 1. stupně:

(4. B bude v doprovodu p. uč. Gaierové, zbylé dohledy rozepíše p. zástupkyně Mašínová)

 

Prosíme paní učitelky třídní, aby doplnily asistentům seznamy, na K2 bude odvádět soutěžící vždy dospělá osoba, nikoli zástupci ŽP, do pátku upřesníme

 

K1:

PT, 1. B, 1. C

Kučerová Eliška, Myška Tomáš

 

2. B, 2. C

Královcová Zuzka, Matějka Adam

 

3. C, 3. B

Matta Kristián, Rybová Naty, Ševčenko Pavel, Řehořová Eliška

 

4. C

Dušovská Verča, Jirát Karel

 

K2:

1. A, 1. D, 1. E

Gilová Xia, Blínová Bára

 

2. A,2. D

Vyhnal Štěpán, Herčík Kuba

 

3. A, 4. A

Vasko Alex, Plachý Petr

 

 

5)     Dotazy na vedení:

-        Možnost  konaní ŠvP pro 2.stupeň při sloučení tříd v ročníku?

-        Zástěny na chlapeckých  WC

 

  

Zápis ze 6. setkání zástupců ŽP 13.11. 2017, 2. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: 27. 11., 4. vyučovací hodina

 

Projednáno:

 

1)    Minikopaná pro 1. stupeň (15. 11.)

doladění všech  organizačních  věcí

 

2)    Minikopaná pro 2. stupeň

 

MOŽNÁ ZMĚNA TERMÍNU!!!   (termín bude upřesněn)    

Důvody:

 • ne v den, kdy je PDGR
 • potřebná účast p. uč. Večeři, proto ne v ten  samý den, jako  minikopaná 1. stupně

informace budou upřesněny v průběhu příštího týdne

 

3)     Výsledky sběru, odhlasování odměn pro jednotlivé třídy

 

 

 

Zápis z 5. setkání zástupců ŽP 3.11. 2017, 1. vyučovací hodina

Příští schůzka Ptakopysku: 13. 11., pondělí, 2. vyučovací hodina

 

 

Projednáno:

 

1)    Minikopaná pro 1. stupeň (15. 11.)

 

Hlavní organizátor: Marek Coufal, 8.B

Dozor učitelů: p. uč. Večeřa, p. uč. Bartošová

Rozhodčí: p. uč. Večeřa, Mike Coulibaly, Abdullah Al - Shiekhli, Roman Goldschmidt, (všichni  9. B)

 

Ceny: pro obě věkové kategorie pohár za 1. – 3. místo (bude moci ŽP opět poprosit p. uč. Štrossovou  

           o  jejich  vyzvednutí?)

           pro každého zúčastněného lízátko: zajišťuje Matyáš Pechar a Alex Vasko  (9.B)

 

Organizační schůzka v úterý v 9. 40 u p. uč. Bartošové (prosíme o  účast p. uč. Mašínové a p. uč. Večeři)

 

Organizace:

8. 00 příchod všech družstev do haly

8.00 – 8. 15 převlékaní a příprava

8. 15 – 8.30 slavnostní zahájení a seznámení s pravidly turnaje

8. 30 – 13. 00 turnaj

13.00 slavnostní vyhlášení vítězů

Prosíme o sdělení, které třídy končí dříve než turnaj a kam chodí do družiny, abychom zajistili také

dohled na obědě a abychom děti dovedli do správných oddělení družin

 

K2:

 

Prosíme paní třídní učitelky, aby byli všichni hráči připravení  s věcmi na převlečení  ve třídách již v 7. 45, budou vyzvednuti p. uč. Bartošovou a dovedeni na K1, kde si je převezmou jejich „asistenti“

Po ukončení turnaje budou opět p. uč. Bartošovou odvedeni na K2

 

Asistenti pro K2:

1.A + 1.E  Alex Vasko, Matyáš Pechar (9.B)

1.D + 1.M  Xia Gilová, Bára Blínová (9.A)

2. A + 2.D  Kristián Matta, Natálie Rybová (7.B)

3.A. + 3.D Veronika Dušovská, Karel Jirát  (6.A)

4.A + 5.A  Štěpán Vyhnal, Kuba Herčík (6.C)

 

K1:

Prosíme všechny paní třídní učitelky, aby byli všichni hráči připravení  s věcmi  na převlečení  ve třídách již v 7. 45, budou vyzvednuti svými asistenty a dovedeni do haly, po ukončení turnaje je asistenti odevzdají  zpět do  tříd

Asistenti pro K1

1.B + 1.C  Eliška Kučerová, Anna Matternová ( 8.A)

 

2.B + 2.C  Zuzana Královcová + Adam Matějka (7.A)

3.B + 3.C  Anna Joštová,  Matouš Petr (6.B)

4.B + 4.C  Bára Přikrylová, Naty Elsnerová (9.A)

5.B + 5.C  Vanda Šádková, Viky Schuhová

 

2)     Možné zařízení Kreativní klubovny Květňáku (koberec, skříňky, nástěnky atd.)

 

3)     Nutnost  včasné přípravy Květňákmánie, do příští schůzky zjistit předběžný zájem

 

4)     Dotaz na délku konání ŠvP  pro 2. stupeň, sdělení výsledků krátké ankety a diskuse s vedoucí ŠvP  p. uč. Caldovou

 

5)     Schválen finanční příspěvek 300,- na dar  pro pamětníka, který se bude účastnit besedy se žáky 9. ročníků

 

6)     Dotazy jednotlivých  zástupců na vedení školy, nutné domluvit si  schůzku s panem ředitelem,  Xia Gilová a Bára Blínová seznámí na příští schůzce ŽP s jejím výsledkem

 

  

Zápis ze 4. setkání zástupců ŽP 19.10. 2017, 1. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pátek, 3. 11., 1. vyučovací hodina

 

Projednáno:

 

1)     „Vybudování“ kreativní klubovny Květňáku díky finanční odměně za 3. místo
v soutěži, vyhlášené v rámci MAP:

 • Klubovna bude v bývalé MMU
 • Její účely: stabilní místnost žákovského parlamentu, týmu ŠpD, možná budoucí redakce školního časopisu, místnost pro rodičovské kavárny atd.

 

2)     Sběr víček:

Po nepříliš optimistických zprávách se sběr víček opět obnovuje

Paní učitelka Mikušiaková dojednala jinou možnost, která představuje:

 • Sběr víček do pytlů, které třídy dostanou
 • Naplněný pytel se odnese do kabinetu přírodopisu, jejich evidenci za třídy povede paní učitelka
 • Odvoz zajistí firma, se kterou spolupracujeme při sběru papíru a kaštanů
 • Peníze za odevzdaná víčka budou zaslána na účast ústavu pro pacienty trpícími Downovým syndromem
 • Sběr bude opět soutěží, ve které lze získat až 10 000kč

 

3)     Minikopaná:

 1. stupeň  (15. 11.) – schůzka s hlavními organizátory 23. 10.
 2. stupeň (22. 11.) – Alex Vasko  rozešle do 25. 10. nejdůležitější  informace ohledně pravidel

 

všechny důležité informace ke konání minikopané 1. stupně budou sepsány a zaslány třídám nejpozději 6. 11.

 

4)     Připomenutí  výtvarné soutěže v jednotlivých  třídách

 

5)     Dotazy na vedení školy:

 • Bude možné v rámci TH na 2. stupni navštívit a prohlédnout si budovu K2?
 • Jednalo se již o možnosti zástěn na chlapeckých záchodech?

 

 

 

Se všemi  informacemi  budou děti na K2 seznámeny ve středu 3. vyučovací hodinu, kdy
4 zástupci Ptakopysku obejdou všechny třídy a budou připraveni odpovídat na dotazy (doprovod – p. uč. Bartošová)

 

Zápis ze 3. setkání zástupců ŽP 5.10., 2017, 4. vyučovací hodina

Termín další  schůzky je 19. 10., 1. vyučovací hodinu

Projednáno:

 

1)     Zhodnocení Srdíčkových dní, velmi úspěšná charitativní akce, při které škola prodejem předmětů s logem Život dětem získala pro velmi vážně nemocné děti částku 20 049 Kč.

 

2)     Organizace minikopané – přípravy jsou v plném proudu, přesné informace budou podány po následné schůzce ŽP

 

3)     Změny v organizaci výtvarné soutěže:

 

-        na přání tříd upřesnění témat (nejsou závazná): figurální kresba, příroda (krajina kolem nás), nejhezčí místo na světě

-        počet možných odevzdaných výtvarných děl zvýšen na tři

-        do soutěže přispívat díly či dílky na určité výtvarné úrovni, zejména na 2. stupni

 

4)     Finanční příspěvek 300,- pro skupinu žáků, která se letos bude podílet na projektu organizace Post Bellum

 

5)     Finanční příspěvek 400,- na zakoupení dvou digitálních vah pro vážení produktů našich sběrových produktů

 

6)     Způsob předávání info  pro 1. stupeň a následně pro K2, opětovně se vrátí obcházení jednotlivých tříd (na K2 za doprovodu p. uč. Bartošové), postupně se budou střídat všichni zástupci ŽP dle ročníků, nyní budou 9. ročníku asistovat šesťáci, aby se přiučili způsobu předávání informací ve třídě

 

7)     Diskuse k programu pro den, kdy se vzhledem k volbám vzdálí některé ze tříd z budovy školy, vyhodnocení možností, které se přímo  či  nepřímo týkají  výuky, popřípadě podporují sportovního ducha J

 

8)     Náměty jednotlivých tříd ke zlepšení chodu školy, bude projednáno s vedením školy

 

 

 

Zápis ze 2. setkání zástupců ŽP 22. 9.2017, 3. vyučovací hodina  

Příští schůzka Ptakopysku: čtvrtek, 5. 10., 4. vyučovací hodina

Projednáno:

 

1)     Hodnocení průběhu Srdíčkových dnů: prodány všechny předměty, třídy velmi hezky motivovány, dětem se pěkně prodávalo, hodnoceno jako velmi zdařilá akce

Jménem Ptakopysku děkujeme všem, kteří přispěli. 

392 magnetek ze 400

100 reflexních srdíček

20 reflexních  čtyřlístků

50 přívěsků se žetony

20 balíčků kávy

 

2)     Výtvarná soutěž:

-        libovolný námět, rozměr i technika výtvarného díla

-        2. 10. – 15. 12. odevzdávání do kabinetu p. uč. Bartošové

-        18. 12. – 20. 12. hodnocení odbornou porotou podle kategorií

-        22. 12. vyhlášení nejlepších výtvarných děl a ocenění jejich autorů

 

Kategorie:

1.-2. ročník, porotkyně p.uč. Štrossová, Braunová a Vágenknechtová

3.-5. ročník, porotci p.uč. Štrossová, Plášilová a Šátava

6.-9. ročník, porotkyně p.uč. Vágenknechtová, Braunová a Štrossová

 

Porota si stanoví svá pravidla a dle nich se shodne na 1. – 3. místě ve svých kategoriích, zvláštní ocenění pak bude v každé kategorii uděleno obrázku, který vybere pan ředitel

Náležitosti:

Do soutěže budou přijímány obrázky, které byly vytvořeny doma či v hodinách výtvarné výchovy, kdekoli. Každý z nich bude na zadní straně označen jménem, třídou a školou (pokud bychom  je chtěli využít i dál).

Do soutěže lze přihlásit maximálně 2 díla za jednoho nadaného výtvarníka.

 

3)     Minikopaná:

-        vše v rozběhu, organizační týmy již tvoří soupisky (nejpozději do 27. 9. musí být hotové)

-        1. stupeň zaštiťuje p. uč. Večeřa, 2. stupeň p. uč Vladyka a Navara, připomínáme ale, že jde především o práci parlamenťáků a p. učitelé jsou spíše odborným přípravným dohledem

-        veškeré informace budou upřesněny po další schůzce Ptakopysku

 

4)     Způsob předávání informací 1. stupni: dvojice zástupců ŽP sdělí v jednotlivých  třídách nejdůležitější informace, TU poté využijí především zápisů ze setkání

 

5)     Návrhy jednotlivých tříd:

-        do vánoční sbírky ke psům přiřadit i kočky – odhlasováno

-        na parapet u nástěnky Ptakopysku umístit krabici, kam by psaly své návrhy ty děti, které nechtějí vystupovat před celou třídou – odhlasováno

 

pozn. Z finančních zdrojů Ptakopysku zakoupeny podsedáky do třídy 1. C a míče pro odreagování v době přestávek

________________________________________________________________ 

Zápis z 1. setkání zástupců ŽP 6.9.2017, 2. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pátek 22.9.2017, 3. vyučovací hodina

 

Předseda Alex Vasko 9. B
Místopředsedkyně Barbora Blínová 9. A
Výtvarné zajištění Kristián Matta, Natálie Rybová 7. B
Technické zajištění Michal Martinovský 7. B

 

Projednáno: 

1)     Přivítání zástupkyň a zástupců Ptakopysku v novém školním roce, zejména nových členů 

2)     Spolupráce s KPŠ: polepy na schody, možný nákup triček pro účast na závodech 

3)     Sestavení plánu činnosti

 • Říjen až listopad – výtvarná soutěž
 • 15/11 turnaj v minikopané pro 1. stupeň (garant Marek Coufal, záštita 9. A + 7. B)
 • 22/11 turnaj v minikopané pro 2. stupeň (garant Alex Vasko, záštita 9. B)
 • Prosinec – Vánoční kuchařská soutěž
 • 21/12 Květňákmánie (vybrán předposlední den před vánočními prázdninami, aby se v případě zájmu mohl účastnit i 1. stupeň)
 • 8/3 šachový turnaj, první 2 vyučovací hodiny 1. stupeň, druhé 2 vyučovací hodiny 2. stupeň
 • 9/4 soutěž Pět proti pěti, po motivační TH 2. + 3. vyučovací hodina
 • Charitativní akce: podzimní Srdíčkové dny (budou-li), pomoc psímu útulku, sběr víček pro Dominika 

4)     Informace k pokračujícímu projektu Škola pro demokracii od koordinátorky L. Mikušiakové: 

 • Shrnutí zmapovaných oblastí, dosažených výsledků
 • Plán pro příští rok (priorita: udržet stávající stav, celková větší propagace školy, charitativní aktivity          a akce pro veřejnost  a s veřejností)
 • Zapojení do soutěže ŽP v projektu ŠpD – prezentace „Parlamentní zvonění“ (text a video, anotace            do konce září) 

5)     Přivítání Ptakopysčat panem ředitelem

6)     Návrhy pro projednání na 2. schůzce: způsob spolupráce s 1. stupněm, body, které vzejdou z prvních TH od jednotlivých tříd

 _________________________________________________________

2016/17

_________________________________________________________

11.5. 2017 

Při nedávných Srdíčkových dnech vybráno 15 355 Kč. 

Dík všem dárcům

_________________________________________________________

Zástupci tříd 2016/17

PT Ondřej, Marek, 1.A  Adriana, Patrik, 1.B  Adéla, Marek, 1.C Pavlína, Jan, 1.D Tereza, David, 

2.A Lucie, Jakub, 2.B Rebeka, Martin, 2.C  Tereza, Tomáš, 2.D  Nicol, David, 

3.A  Michal, Oliver, 3.B  Tereza, Karolína, 3.C Michaela Alice, Štěpán,

4.A Aneta, Jakub, 4.B  Vilém,Matyáš, 4.C  Veronika, Adam, 

5.A  Isabela Maria, Jakub, 5.B  Anna, Matěj, 5.C  Jakub, Martin, 

6.A  AdamZuzana, 6.B  Tomáš, Krištof, 7.A  Ondřej, Klára, 7.B   Kamila, Lukáš, 

8.A Xia, Bára, 8.B  Matyáš, Alex, 9.A  Anička, Lukáš, 9.B Anička, Michal

vede paní učitelka Mgr. Pavla Štěpánová (2.stupeň) a paní učitelka Miloslava Králíčková (1.stupeň)

_________________________________________________________