Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Projekty

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Mulltikulturní výchova na Květňáku – asistenti pro žáky s OMJ, koordinátor pro jejich začleňování

Mobilita osob – profesní rozvoj učitelů výjezdem do zahraničí

______________________________________________________________

Projekt Edison

V týdnu od 11. do 15. září 2017 bude na naší škole opět realizován projekt Edison.

V rámci tohoto projektu nás navštíví vybraní studenti z různých částí světa. Dětem budou vyprávět o své zemi, kultuře, zvycích. Předvedou své tance, písně, hry.  Všechny tyto aktivity probíhají v anglickém jazyce a jsou tak dobrou příležitostí k rozvinutí jazykových dovedností našich žáků.

Považujeme za velmi přínosné, mohou-li studenti po dobu projektu (11.-17.9.2017) pobývat  v hostitelských rodinách. Máte-li zájem ubytovat u vás některého ze studentů, vyplňte prosím přiloženou přihlášku. Seznam studentů včetně fotografií je ke stažení dole na stránce.

V případě dotazů kontaktujte p. uč. Blažkovou, tel. 267 227 550.

Další informace najdete na stránkách www.aiesec.cz

Fotografie zde

 ______________________________________________________________

 

Šablony OP VVV

Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu dětí 
na Květňáku

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
                         vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, cizích jazyků a vyučování metodou CLIL
                         (více o cílech a  aktivitách v dokumentu stejného názvu - DOLE)

V rámci tohoto programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné 
čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů

______________________________________________________________

Projekt Škola pro všechny

Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, školní asistenti, workshopy pro rodiče 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů  a vzdělávací akce pro rodičea širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání.

(podrobnosti v dokumentu stejného názvu - DOLE)

Přednáška na téma INKLUZE

14.6.2017 se na naší škole uskutečnila přednáška pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga na téma inkluze ve vzdělávání. PhDr. Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky PedF UK s námi hovořil na téma pozitivních a negativních faktorů inkluze; o tom, kdo je koordinátor inkluze na školách
a více o jeho roli. 

______________________________________________________________

Projekt Kraje pro bezpečný internet KPBI

Přispět k bezpečnosti dětí a mládeže při jejich komunikaci na internetu si klade za cíl již čtvrtý ročník projektu Kraje pro bezpečný internet. Do projektu je v současné době zapojeno všech čtrnáct krajů ČR včetně hlavního města. V jeho rámci také proběhne vědomostní soutěž o ceny

Soutěž již začala 15. května a potrvá i přes prázdniny až do 30. října 2017. Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek...

Kurz a registrace pro děti a studenty zde

Kurz a registrace pro rodiče zde

Registrace do soutěže je jednoduchá - lze soutěžit i z domova. Zapojili jsme se i do předcházejících ročníků.

více info zde

______________________________________________________________

PROJEKT pro pražské školy

Čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory (leták dole)

(říjen 2016 - červen 2018)

27.9.2016 odstartoval Čtenářský klub

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak, 
aby přispívaly k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u českých dětí 1. stupně, 
ale i jejich spolužáků z řad dětí s odlišným mateřským jazykem
. Svou roli tedy bude hrát i 
rozvoj českého jazyka.
Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě, 
že děti nemají kladný vztah k technice čtení.

    

______________________________________________________________

Rodiče vítáni

Najdete nás na mapě aktivních škol v programu Rodiče vítáni

.. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům..

protože jsme splnili vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je aktuální profil naší školy   

                                            

______________________________________________________________

Projekt Škola pro demokracii

Zapojení díky úspěšnému Žákovskému parlamentu                          

naše zapojení v něm je umožněno tím, že Žákovský parlament Květňáku byl vyhodnocen jako jeden z 30-ti nejlepších v celé České republice

Nacházíme se na mapce zapojených škol - detail školy

Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit.

                                               

______________________________________________________________

UČITEL NAŽIVO - příprava studujících učitelství, párová výuka

(únor 2017 - červen 2017)

______________________________________________________________

Jsme lidé jedné Země

multikulturní výchova, prevence proti rasismu a xenofobii, e-learning
                                                                                  (dvouletý)

______________________________________________________________

Celoevropský PROJEKT eSafety Label - již podruhé máme Zlatý Label

Poprvé to bylo 8.12.2014problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme
spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny2014201520162017

I jiné soutěže s tématikou e-bezpečí - republikové i evropské (žák v Bruselu

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil 
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016 a KPBI 2017,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče - v hodině informatiky o tom u nás natáčela Česká televize

Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků.
Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu (materiály ze Saferinternetu) a 
formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

______________________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR,

na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí 
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, autoevaluační zprávy 10.6.2014
15.6.20151.6.2016,
každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády: 2016201520142011-2013
zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních
Jen 60 základních škol ČR (z celkového počtu 3 900) s Mensou spolupracuje. 

______________________________________________________________

Projekt OPPA

2013-2015

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Naše škola získala na období 7/2013-3/2015 grant na projekt Podpora začlenění znevýhodněných žáků do výukového programu školy ve výši 3 763 127,-Kč. Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a umožní škole zvýšit úroveň školských poradenských služeb, zapojení asistentů pedagoga do výuky, vzdělávání pedagogů, fungování poradenského týmu ve složení školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a pedagog pro integrované žáky.

Realizace projektu významně podporuje strategii školy v pilíři Bezpečné prostředí, do kterého patří především vytváření pozitivního klimatu školy a možnost rovných příležitostí ke vzdělávání.

Vznikly inovované produkty (dole):

 Možnosti využití školní metodičky prevence po ukončení projektu OPPA

  • sociometrie třídy, její vyhodnocení a v případě potřeby poskytnutí různých aktivit pro další možnou práci ve třídě
  • pomoc s jakýmkoli žákem se specifickými poruchami chování 
  • pomoc + řešení při náznaku, počátečních projevech či 1. a 2. stádiu šikany (nutnost znalosti krizového plánu školy jako součásti MMP)
  • mapování a následná pomoc v případě všech prvků rizikového chování dětí, tak jak jsou uvedeny v doporučení MŠMT (agresivita, šikana, násilí, závislostní chování, záškoláctví, vandalismus,   prekriminální i kriminální chování, zneužívání dítěte atd.)
  • kontrola realizace MPP, sloužící především k jeho evaluaci
  • koordinace ve spolupráci s externími organizacemi
  • v případě potřeby vedení balintovských skupin

______________________________________________________________

SCOOL WEB

Květňák finalistou celostátní soutěže scoolweb 2016

______________________________________________________________