Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Projekty

Projekty 2017-2019

__________________________________________________________________

Podané projekty:

Modernizace výuky na K2, OP PPP

Pro výuku žáků připravujeme zřízení 2 multifunkčních učeben a tabletové učebny.

__________________________________________________________________

Projekty realizované naší školou a partnerství v projektech:

Školní čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory 

(říjen 2016 - červen 2018)

    

… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům...

Centra kolegiální podpory jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnili svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad klíčovými tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami.

více také ke stažení dole: Čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory - leták

Pražské čtenářské kluby

27.9.2016 odstartoval Čtenářský klub

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak, aby přispívaly                 k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u českých dětí 1. stupně, ale i jejich spolužáků z řad dětí           s odlišným mateřským jazykem. Svou roli tedy bude hrát i rozvoj českého jazyka.

Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě, že děti nemají kladný vztah k technice čtení.

    

Mgr. Eliška Blahovcová, Mgr. Táňa Trčková a Veronika Gaierová 

__________________________________________________________________

Projekt Škola pro všechny

(únor 2017 - únor 2019)

Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, školní asistenti, workshopy pro rodiče 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů  a vzdělávací akce pro rodičea širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání.

více v dokumentu dole: "Škola pro všechny - podrobnosti o projektu"

31.5.2017  Kavárna pro rodiče na téma: "DĚTI ONLINE aneb Bezpečnost a soukromí na internetu"

14.6.2017 Přednáška na téma: "Inkluze"

Na naší škole přednášel pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga na téma inkluze ve vzdělávání. PhDr. Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky PedF UK s námi hovořil na téma pozitivních a negativních faktorů inkluze; o tom, kdo je koordinátor inkluze na školách
a více o jeho roli. 

Mgr. Gábina Vávrová, Hana Ihnatsenia

__________________________________________________________________

Šablony OP VVV

(únor 2017 - únor 2019)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu dětí na Květňáku

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, cizích jazyků, vyučování metodou CLIL, tandemové výuky, sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, podpora školního psychologa a speciálního pedagoga, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

více o cílech a aktivitách dole: "Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu na Květňáku"

V rámci tohoto programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné 
čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů

__________________________________________________________________

Multikulturní výchova na Květňáku OP VVV

Cílem projektu je podpořit učitele českého jazyka při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem interkulturním pracovníkem, podpořit koordinátora pro začleňování dětí cizinců do běžné třídy a mimoškolní aktivity (např. školní klub nebo adaptační výlety)

_________________________________________________________________

Mobilita osob  (Erasmus+ EU)

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů angličtiny výjezdem do zahraničí. V letošním roce pojede 6 učitelů na 12 dní do Edinburgh a Bournemouth.
Přejeme jim, aby načerpali novou inspiraci a energii pro práci s dětmi ve škole. 
______________________________________________________________

Projekt ,,Child songs and nursery rhymes’’

Třída 5.A je součástí evropského projektu ,,Child songs and nursery rhymes’’ , kde společně s dalšími školami sdílí písně ze svých zemí. Žáci se učí písně v jiném jazyku a následně společně sdílí své dovednosti.

Díky projektu poznají nové kultury, zjišťují, že stejné melodie můžou mít jiný text, a že náš jazyk může být pro ostatní těžší, než se zdá.

Vše je pod záštitou eTwinning.net, Erasmus+ a Evropské unie

video1 Turkish song - 5.A zpívá turecky, video2  What’s Your Favorite Turkish Word? 

          

Karolína Kankrlíková

______________________________________________________________ 

Projekt Edison                                                                   

V týdnu od 11. do 15. září 2017 bude na naší škole opět realizován projekt Edison.        

V rámci tohoto projektu nás navštíví vybraní studenti z různých částí světa. Dětem budou vyprávět o své zemi, kultuře, zvycích. Předvedou své tance, písně, hry.  Všechny tyto aktivity probíhají v anglickém jazyce a jsou tak dobrou příležitostí k rozvinutí jazykových dovedností našich žáků.

Považujeme za velmi přínosné, mohou-li studenti po dobu projektu (11.-17.9.2017) pobývat  v hostitelských rodinách. Máte-li zájem ubytovat u vás některého ze studentů, vyplňte prosím přiloženou přihlášku. Seznam studentů včetně fotografií je ke stažení dole na stránce.

Další informace najdete na stránkách aiesec.cz

Fotografie z pobytu zahraničních studentů u nás zde

Jana Blažková                                                                                  

__________________________________________________________________

Další realizované projekty

______________________________________________________________

Projekt Happysnack

Informace o způsobu vydávání ovoce a mléka dětem ke svačině

______________________________________________________________

Projekt Škola pro demokracii

Zapojení díky úspěšnému Žákovskému parlamentu                          

naše zapojení v něm je umožněno tím, že Žákovský parlament Květňáku byl vyhodnocen jako jeden z 30-ti nejlepších v celé České republice

Nacházíme se na mapce zapojených škol - detail školy

Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit.

                                               

Více o aktivitách našeho Žákovského parlamentu na stránce Ptakopysku

 Lenka Mikušiaková

______________________________________________________________

Projekt Kraje pro bezpečný internet                                   KPBI

Přispět k bezpečnosti dětí a mládeže při jejich komunikaci na internetu si klade za cíl již čtvrtý ročník projektu Kraje pro bezpečný internet. Do projektu je v současné době zapojeno všech čtrnáct krajů ČR včetně hlavního města. V jeho rámci také proběhne vědomostní soutěž o ceny

Soutěž již začala 15. května a potrvá i přes prázdniny až do 30. října 2017. Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek...

Kurz a registrace pro děti a studenty zde

Kurz a registrace pro rodiče zde

Registrace do soutěže je jednoduchá - lze soutěžit i z domova. Zapojili jsme se i do předcházejících ročníků.

více info zde

______________________________________________________________

Rodiče vítáni

Najdete nás na mapě aktivních škol v programu Rodiče vítáni

.. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům..

protože jsme splnili vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je aktuální profil naší školy   

                                            

______________________________________________________________

UČITEL NAŽIVO - příprava studujících učitelství, párová výuka

(únor 2017 - červen 2017)

______________________________________________________________

Jsme lidé jedné Země

multikulturní výchova, prevence proti rasismu a xenofobii, e-learning                                                                                   (dvouletý)

více o projektu

______________________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR,

Na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí a vážíme si titulu:

  ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

Každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády: 2016201520142011-2013 

Zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních. 

______________________________________________________________

Celoevropský PROJEKT eSafety Label - již podruhé máme Zlatý Label

Poprvé to bylo 8.12.2014problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme
spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny2014201520162017

I jiné soutěže s tématikou e-bezpečí - republikové i evropské (žák v Bruselu

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil 
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016 a KPBI 2017,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče - v hodině informatiky o tom u nás natáčela Česká televize

Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků.
Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu (materiály ze Saferinternetu) a 
formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

______________________________________________________________

SCOOL WEB

Květňák finalistou celostátní soutěže scoolweb 2016

__________________________________________________________________

Projekt 2013-2015

Projekt OPPA                                  

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Naše škola získala na období 7/2013-3/2015 grant na projekt Podpora začlenění znevýhodněných žáků do výukového programu školy ve výši 3 763 127,-Kč. Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a umožní škole zvýšit úroveň školských poradenských služeb, zapojení asistentů pedagoga do výuky, vzdělávání pedagogů, fungování poradenského týmu ve složení školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a pedagog pro integrované žáky.

Realizace projektu významně podporuje strategii školy v pilíři Bezpečné prostředí, do kterého patří především vytváření pozitivního klimatu školy a možnost rovných příležitostí ke vzdělávání.

Vznikly inovované produkty (dole):

 Možnosti využití školní metodičky prevence po ukončení projektu OPPA

  • sociometrie třídy, její vyhodnocení a v případě potřeby poskytnutí různých aktivit pro další možnou práci ve třídě
  • pomoc s jakýmkoli žákem se specifickými poruchami chování 
  • pomoc + řešení při náznaku, počátečních projevech či 1. a 2. stádiu šikany (nutnost znalosti krizového plánu školy jako součásti MMP)
  • mapování a následná pomoc v případě všech prvků rizikového chování dětí, tak jak jsou uvedeny v doporučení MŠMT (agresivita, šikana, násilí, závislostní chování, záškoláctví, vandalismus,   prekriminální i kriminální chování, zneužívání dítěte atd.)
  • kontrola realizace MPP, sloužící především k jeho evaluaci
  • koordinace ve spolupráci s externími organizacemi
  • v případě potřeby vedení balintovských skupin

__________________________________________________________________