Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Projekty

__________________________________________________________________

Podané projekty:

Zřízení učebny chemie a fyziky na K2  (OP PPR, výzva 37)

Hlavní cíl: Modernizace výuky

 

__________________________________________________________________

Projekty realizované naší školou a partnerství v projektech:

Projekty 2018-2020

__________________________________________________________________

Projekt MAP - "Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11"

 • Místní akční plán (MAP) je projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.

Více čtěte zde >>

__________________________________________________________________

Projekt "Hledáme nové cesty"

 

Projekt z operačního programu Praha - pól růstu ČR

Od 1. listopadu 2018 pracujeme na projektu Hledáme nové cesty 

Naše škola úspěšně využila výzvy MHMP (OP Praha - pól růstu ČR), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Realizace projektu „Hledáme nové cesty“ (CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000862) probíhá od 1. listopadu 2018 a bude ukončena ke dni 31. července 2020. Celkově naše škola může vyčerpat 340 114 Kč dotační podpory. 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • 3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (3 třídy)
 • 4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (10 pedagogů)
 • 5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • 5.2.1 Komunitně osvětové setkávání 2 hodinové

 

prezentace

__________________________________________________________________

Projekty realizované naší školou a partnerství v projektech:

Projekty 2017-2019 

Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova

 

Název projektu CZ: Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a
mobilní tabletové učebny Schulhoffova
Název projektu EN: Creation of two multifunctional IT classrooms and mobil
tablet classroom Schulhoffova
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000540
Anotace projektu:
Projekt řeší problém nedostatečné ICT infrastruktury vzhledem ke stávajícím i nově vznikajícím
potřebám školy. Cílem projektu je rozvoj cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti, matematických a
finančních kompetencí žáků. Dojde k vybudování dvou víceúčelových IT učeben, zřízení mobilní
tabletové učebny, zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoj související IT infrastruktury v novém
areálu školy Schulhoffova.

 

__________________________________________________________________

 

Multikulturní výchova na Květňáku (OP PPR) 

Název projektu:               Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Registrační číslo:              CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000322

Datum realizace:             1. 9. 2017 až 31. 7. 2019

 

Cílem projektu je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na naší škole, která bude realizována prostřednictvím aktivit:

 

1)      Vzdělávání odborných a pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s OMJ, výuce češtiny pro cizince, možnostech a metodách multikulturní výchovy, proběhnou inspirativní setkání a hospitace na jiných školách.

2)      Inovace vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy na ZŠ Květnového vítězství na základě všech získaných poznatků i praxe na škole.

3)      Pilotní implementace aktivit do výuky žáků s OMJ – přímápodpora žáků s OMJ, jejich rodičů či pedagogů na škole prostřednictvímodborného garanta a koordinátora, učitele češtiny pro žáky s OMJ a interkulturních pracovníků.

4)      Pilotní implementace volnočasových a neformálních aktivit pro žáky s OMJ např. v rámci Školního klubu, aktivity klubu MOSTY, adaptační kurzy či kariérové poradenství pro žáky s OMJ.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát dole na stránce ke stažení: PŘÍPRAVA A PRAKTICKÁ IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA KVĚTŇÁKU

__________________________________________________________________

Školní čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory 

(říjen 2016 - červen 2018)

  

… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům...

Centra kolegiální podpory jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnili svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad klíčovými tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami.

více také ke stažení dole: Čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory - leták

Pražské čtenářské kluby

27.9.2016 odstartoval Čtenářský klub

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak, aby přispívaly                 k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u českých dětí 1. stupně, ale i jejich spolužáků z řad dětí           s odlišným mateřským jazykem. Svou roli tedy bude hrát i rozvoj českého jazyka.

Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě, že děti nemají kladný vztah k technice čtení.

    

Mgr. Eliška Blahovcová, Mgr. Táňa Trčková a Veronika Gaierová 

 

__________________________________________________________________

Projekt Škola pro všechny

(únor 2017 - únor 2019)

Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, školní asistenti, workshopy pro rodiče 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů  a vzdělávací akce pro rodičea širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání.

více v dokumentu dole: "Škola pro všechny - podrobnosti o projektu"

31.5.2017  Kavárna pro rodiče na téma: "DĚTI ONLINE aneb Bezpečnost a soukromí na internetu"

14.6.2017 Přednáška na téma: "Inkluze"

Na naší škole přednášel pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga na téma inkluze ve vzdělávání. PhDr. Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky PedF UK s námi hovořil na téma pozitivních a negativních faktorů inkluze; o tom, kdo je koordinátor inkluze na školách
a více o jeho roli. 

Mgr. Gábina Vávrová, Hana Ihnatsenia

__________________________________________________________________

Šablony OP VVV

(únor 2017 - únor 2019)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu dětí na Květňáku

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, cizích jazyků, vyučování metodou CLIL, tandemové výuky, sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, podpora školního psychologa a speciálního pedagoga, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

více o cílech a aktivitách dole: "Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu na Květňáku"

V rámci tohoto programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné 
čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů

__________________________________________________________________

    

Mobilita osob  (Erasmus+ EU)

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů angličtiny výjezdem do zahraničí. V letošním roce pojede 6 učitelů na 12 dní do Velké Británie.
Přejeme jim, aby načerpali novou inspiraci a energii pro práci s dětmi ve škole. 

                      ERASMUS DAY - více zde >>

                                     

______________________________________________________________

Projekt ,,Child songs and nursery rhymes’’

Třída 5.A je součástí evropského projektu ,,Child songs and nursery rhymes’’ , kde společně s dalšími školami sdílí písně ze svých zemí. Žáci se učí písně v jiném jazyku a následně společně sdílí své dovednosti.

Díky projektu poznají nové kultury, zjišťují, že stejné melodie můžou mít jiný text, a že náš jazyk může být pro ostatní těžší, než se zdá.

Vše je pod záštitou eTwinning.net, Erasmus+ a Evropské unie

video1 Turkish song - 5.A zpívá turecky, video2  What’s Your Favorite Turkish Word? 

          

Karolína Kankrlíková

______________________________________________________________ 

Projekt Edison                                                                   

V týdnu od 11. do 15. září 2017 bude na naší škole opět realizován projekt Edison.        

V rámci tohoto projektu nás navštíví vybraní studenti z různých částí světa. Dětem budou vyprávět o své zemi, kultuře, zvycích. Předvedou své tance, písně, hry.  Všechny tyto aktivity probíhají v anglickém jazyce a jsou tak dobrou příležitostí k rozvinutí jazykových dovedností našich žáků.

Považujeme za velmi přínosné, mohou-li studenti po dobu projektu (11.-17.9.2017) pobývat  v hostitelských rodinách. Máte-li zájem ubytovat u vás některého ze studentů, vyplňte prosím přiloženou přihlášku. Seznam studentů včetně fotografií je ke stažení dole na stránce.

Další informace najdete na stránkách aiesec.cz

Fotografie z pobytu zahraničních studentů u nás zde

Jana Blažková                                                                                  

__________________________________________________________________

Další realizované projekty

______________________________________________________________

Projekt Happysnack

Informace o způsobu vydávání ovoce a mléka dětem ke svačině

______________________________________________________________

Projekt Škola pro demokracii

Zapojení díky úspěšnému Žákovskému parlamentu                          

naše zapojení v něm je umožněno tím, že Žákovský parlament Květňáku byl vyhodnocen jako jeden z 30-ti nejlepších v celé České republice

Nacházíme se na mapce zapojených škol - detail školy

Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit.

                                               

Více o aktivitách našeho Žákovského parlamentu na stránce Ptakopysku

 Lenka Mikušiaková

______________________________________________________________

Projekt Kraje pro bezpečný internet                                   KPBI

Přispět k bezpečnosti dětí a mládeže při jejich komunikaci na internetu si klade za cíl již čtvrtý ročník projektu Kraje pro bezpečný internet. Do projektu je v současné době zapojeno všech čtrnáct krajů ČR včetně hlavního města. V jeho rámci také proběhne vědomostní soutěž o ceny

Soutěž již začala 15. května a potrvá i přes prázdniny až do 30. října 2017. Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek...

Kurz a registrace pro děti a studenty zde

Kurz a registrace pro rodiče zde

Registrace do soutěže je jednoduchá - lze soutěžit i z domova. Zapojili jsme se i do předcházejících ročníků.

více info zde

______________________________________________________________

Rodiče vítáni

Najdete nás na mapě aktivních škol v programu Rodiče vítáni

.. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům..

protože jsme splnili vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je aktuální profil naší školy   

                                            

______________________________________________________________

UČITEL NAŽIVO - příprava studujících učitelství, párová výuka

(únor 2017 - červen 2017)

______________________________________________________________

Jsme lidé jedné Země

multikulturní výchova, prevence proti rasismu a xenofobii, e-learning                                                                                   (dvouletý)

více o projektu

__________________________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR,

Na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí a vážíme si titulu:

  ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

Každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády

                    20172016, 2015, 2014, 2011-2013 

Zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních. 

_________________________________________________________________

Společně s Mensou ČR  organizujeme testování IQ přímo na naší škole.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ  prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. 

                    CVIČNÝ TEST

Na svém webu Mensa publikuje cvičný test, který je podobný tomu, který by čekal přihlášené zájemce   - http://www.mensatest.cz/.

Testování se na naší škole provádí každé dva roky: 2018, 2016, 2014.

__________________________________________________________________

Celoevropský PROJEKT eSafety Label - již podruhé máme Zlatý Label

Poprvé to bylo 8.12.2014, problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme
spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku, 
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny: 2014, 2015, 2016, 2017

I jiné soutěže s tématikou e-bezpečí - republikové i evropské (žák v Bruselu) 

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil 
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016 a KPBI 2017,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče - v hodině informatiky o tom u nás natáčela Česká televize

Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků.
Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu (materiály ze Saferinternetu) a 
formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

______________________________________________________________

SCOOL WEB

Květňák finalistou celostátní soutěže scoolweb 2016

__________________________________________________________________

Projekt 2013-2015

Projekt OPPA                                  

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Naše škola získala na období 7/2013-3/2015 grant na projekt Podpora začlenění znevýhodněných žáků do výukového programu školy ve výši 3 763 127,-Kč. Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a umožní škole zvýšit úroveň školských poradenských služeb, zapojení asistentů pedagoga do výuky, vzdělávání pedagogů, fungování poradenského týmu ve složení školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a pedagog pro integrované žáky.

Realizace projektu významně podporuje strategii školy v pilíři Bezpečné prostředí, do kterého patří především vytváření pozitivního klimatu školy a možnost rovných příležitostí ke vzdělávání.

Vznikly inovované produkty (dole):

 Možnosti využití školní metodičky prevence po ukončení projektu OPPA

 • sociometrie třídy, její vyhodnocení a v případě potřeby poskytnutí různých aktivit pro další možnou práci ve třídě
 • pomoc s jakýmkoli žákem se specifickými poruchami chování 
 • pomoc + řešení při náznaku, počátečních projevech či 1. a 2. stádiu šikany (nutnost znalosti krizového plánu školy jako součásti MMP)
 • mapování a následná pomoc v případě všech prvků rizikového chování dětí, tak jak jsou uvedeny v doporučení MŠMT (agresivita, šikana, násilí, závislostní chování, záškoláctví, vandalismus,   prekriminální i kriminální chování, zneužívání dítěte atd.)
 • kontrola realizace MPP, sloužící především k jeho evaluaci
 • koordinace ve spolupráci s externími organizacemi
 • v případě potřeby vedení balintovských skupin

__________________________________________________________________