Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Otevřená základní škola

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu Otevřená základní škola:

 
1) Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

 
2) Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

 
3) Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím.

 
Tyto principy se provázaně objevují v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy. Dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která je v souladu s cíli vzdělávání definovanými RVP ZV, je rozpracována do ročních plánů práce školy. Všechna závažná rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách, kde jsou zaměstnanci informováni o nejdůležitějších změnách v zákonech a plánovaných akcích.

Chceme být škola otevřená:

-        filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky

-        myšlenkám a metodám kritického myšlení

-        pedagogice Marie Montessori

-        interaktivní výuce

-        vytváření vstřícného klimatu školy

-        všem dětem – talentovaným i s handicapem

-        spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání

-        učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu


Získali jsme grant na projekt Podpora začlenění znevýhodněných žáků do výukového programu školy

 

Organizační systém, personální zabezpečení, kompetence

1. stupeň                            20 tříd                                

2. stupeň                            9 tříd

Přípravná třída                  1 třída

Školní družina                   14 oddělení

Školní klub                        1 oddělení

Květňák I - Květnového vítězství 1554  

1.B Miloslava Králíčková 6.A Mgr. Lenka Morávková
1.C Lucie Rohanová, DiS. 6.B Mgr. Tomáš Večeřa
2.B Mgr. Naděžda Masáreová 6.C Mgr. Věra Mihálová
2.C Mgr. Petra Plášilová 7.A Mgr. Venuše Belladová
3.B Mgr. Daniela Lukášová 7.B Mgr. Gabriela Šveda Vávrová
3.C Mgr. Eliška Blahovcová 8.A Jana Blažková
4.B Veronika Gaierová 8.B Mgr. Pavla Štěpánová
4.C Mgr. Taťána Trčková 9.A Mgr. Jaromír Trunc
5.B Mgr. Dana Růžičková 9.B Mgr. Lenka Mikušiaková
5.C Mgr. Radka Alfery PT Martina Srnová

Květňák II - Schulhoffova 844

1.A Mgr. Tereza Lálová
1.D Simona Ptáčková
1.E Bc. Renáta Ondrová
1.M Miroslava Mourková
2.A Ing. Vladimíra Plechatá
2.D Mgr. Veronika Špalová
3.A Iveta Vágenknechtová
3.D Mgr. Miroslava Svobodová
4.A Mgr. Zuzana Frýdlová
5.A Karolína Kankrlíková

 

Vedení školy, poradenský tým, koordinátoři 

Ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný
Zástupce ředitele pro organizaci pedag. procesu Mgr. Lenka Mašínová
Zástupce ředitele pro rozvoj pedag. procesu PhDr. Kateřina Bartošová
Referent hospodářské správy a statutární zástupce ředitele Mgr. Libuše Vosková
Výchovný poradce Mgr. Gabriela Šveda Vávrová
Metodik primární prevence PhDr. Kateřina Bartošová
Školní psycholog Mgr. Zuzana Nováková
Speciální pedagog Mgr. Helena Velebilová
Koordinátor ŠVP Mgr. Taťána Trčková
Koordinátor EVVO Mgr. Lenka Mikušiaková
Koordinátor ICT Mgr. Lenka Morávková,                         Martin Holeček 

 

Třídní učitelé

1.A Mgr. Tereza Lálová   6.A Mgr. Lenka Morávková
1.B Miloslava Králíčková   6.B Mgr. Tomáš Večeřa
1.C Mgr. Lucie Rohanová   6.C Mgr. Věra Mihálová
1.D Simona Ptáčková   7.A Mgr. Venuše Belladová
1.E Bc. Renáta Ondrová   7.B Mgr. Šveda Vávrová Gabriela
1.M Miroslava Mourková   8.A Jana Blažková
2.A Ing. Vladimíra Plechatá   8.B Mgr. Pavla Štěpánová
2.B Mgr. Naděžda Masareová   9.A Mgr. Jaromír Trunc
2.C Mgr. Petra Plášilová   9.B Mgr. Lenka Mikušiaková
2.D Mgr. Veronika Špalová      
3.A Iveta Vágenknechtová   PT Martina Srnová
3.B Mgr. Daniela Lukášová      
3.C Mgr. Eliška Blahovcová      
3.D Mgr. Miroslava Svobodová      
4.A Mgr. Zuzana Frýdlová      
4.B Veronika Gaierová      
4.C Mgr. Taťána Trčková      
5.A Karolína Kankrlíková      
5.B Mgr. Dana Růžičková      
5.C Mgr. Radka Alfery      

 

Netřídní učitelé Kateřina Braunová, Martin Holeček, Lenka Kleprlíková, Miroslav Navara,           Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Miroslava Poláková, Tomáš Vladyka, Mgr. Jana Caldová
Školní družina

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka

Mgr. Veronika Jarošová – zástupkyně vedoucí vychovatelky

Lucie Bednárová, Bohumila Hanzalová, Věra Försterová, Marcela Kordová,  Dominika Tomanová, Věra Herčíková, Martina Karešová, Zuzana Brožová, Monika Hořejší, Jana Kučerová,, Hana Benešová, Barbora Švejdová,              Marie Šťástková – vychovatelky

Asistenti pedagoga Michaela Slunečková, Ing. Hanna Ihnatsenia, Mgr. Milena Drážníková, Šárka Čecháková, Renata Sýsová, Jana Hubová, Irena Vejsadová, Kamila Tomčíková, Magdalena Vokůrková, Josef Cerman, Jana Beránková

 

Žákovský parlament

Koordinátor práce ŽP II.st PhDr. Kateřina Bartošová

Školní knihovna

Správce knižního fondu Mgr. Pavla Štěpánová, Veronika Gaierová

Web školy

Správce webových stránek Simona Ptáčková

 

Školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny Veronika Nagrantová
Vedoucí kuchařka KI Lucie Stárková
Vedoucí kuchařka KII Zuzana Marešová

Kuchařky KI

Dana Mazáčková, Blažena Schillerová, Kateřina Maixnerová,

Anežka Hrušková, Jitka Barešová, Tereza Ochranová

Kuchařky KII Burdová Petra, Haklová Monika, Tománková Marie


  

Správní zaměstnanci  

Hospodářka školy Markéta Pálová
Doplňková činnost + kustod hřiště Václav Vávra
Školník KI Jan Nagrant
Školník KII Daniel Svoboda
Uklízečky KI

Soňa Šafránková C,J,N(chodba)

Marie Šťástková K, N(chodba)

paní Kotálová B, M(chodba), N(chodba)

Dana Mazáčková H

Eva Kinzlová A

Vrátní KI

paní Kinzlová a Pilíšková  – denní

pan Rameš. – odpolední a večerní

Vrátní KII paní Domanská, Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby 

Účetnictví Olmesoft s.r.o.
Správa počítačové sítě David Pechatý s.r.o.