Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Otevřená základní škola

Ideovými východisky činnosti Základní školy Květnového vítězství 1554 jsou tři pilíře programu
Otevřená základní škola:
1) Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.
2) Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 
3) Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím.
Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

Chceme být škola otevřená:
• filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky
• myšlenkám a metodám kritického myšlení
• interaktivní výuce
• vytváření vstřícného klimatu školy
• všem dětem – talentovaným i s handicapem
• spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání
• spolupráci s organizacemi podporujícími vzdělávání
• učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu

Získali jsme grant na projekt Podpora začlenění znevýhodněných žáků
do výukového programu školy