Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Otevřená základní škola

______________________________________________________________

    

______________________________________________________________

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu:

1) POHODA PROSTŘEDÍ, 

kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

 

2) KONSTRUKTIVNÍ VYUČOVÁNÍ,

které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

 .. Podle F. Tonucciho (1994) je konstruktivní škola ta, kde dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad svými poznatky, aby je organizovalo, prohlubovalo, obohatilo a rozvinulo – a to ve skupině, učitel zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší možné úrovně (kognitivní, sociální, operační) za účasti a přispění všech, a inteligence je určitá oblast, která se modifikuje a obohacuje rekonstruováním. Konstruktivistické pojetí výuky znamená zejména vnitřní motivaci žáka k učení, aktivní konstruování poznatků žákem, učení s myšlením, uvědomování si myšlenkových a učebních procesů, individualizaci a diferenciaci ve výuce, sociální kontext učení – interakci a kooperaci. V konstruktivistickém pojetí výuky se mění role učitele, který se stává garantem metody, ne garantem pravdy. Učitel se stává facilitátorem žákova učení, pomáhá mu hledat efektivní cesty k učení, mj. využíváním škály aktivizačních vyučovacích metod, aktivizujících hlavně myšlenkové procesy žáka a kooperativních strategií výuky. 

 
3) OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím.

 
Tyto principy se provázaně objevují v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy.

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která je v souladu s cíli vzdělávání definovanými RVP ZV, je rozpracována do ročních plánů práce školy. Všechna závažná rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách, kde jsou zaměstnanci informováni o nejdůležitějších změnách v zákonech a plánovaných akcích.

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

Chceme být škola otevřená:

-        filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky

-        myšlenkám a metodám kritického myšlení

-        pedagogice Marie Montessori

-        interaktivní výuce

-        vytváření vstřícného klimatu školy

-        všem dětem – talentovaným i s handicapem

-        spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání

-        učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu

______________________________________________________________

Výuka  

 

Otevřená škola třídy

Montessori třídy - více zde

_____________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

Organizační systém, personální zabezpečení, kompetence 

1. stupeň 22 tříd 
2. stupeň 10 tříd
Přípravná třída         1 třída
Školní družina 13 oddělení
Školní klub  1 oddělení

                                                       

Ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný
Zástupce ředitele pro organizaci pedag. procesu Mgr. Lenka Mašínová
Zástupce ředitele pro rozvoj pedag. procesu PhDr. Kateřina Bartošová
Referent hospodářské správy statutární zástupce ředitele Mgr. Libuše Vosková
Výchovný poradce Mgr. Gabriela Šveda Vávrová
Metodik primární prevence PhDr. Kateřina Bartošová
Školní psycholog Mgr. Zuzana Nováková
Speciální pedagog PaeDr. Hana Moravcová
Koordinátor ŠVP Mgr. Taťána Trčková
Koordinátor EVVO Mgr. Lenka Mikušiaková
Koordinátor ICT Simona Ptáčková

 

Třídnictví

M2 Martina Karešová   6.A Mgr. Kateřina Braunová
M1 Miroslava Mourková   6.B Mgr. Šárka Rorečková
1.A Věra Försterová   6.C Mgr. Radka Alfery
1.B Mgr. Daniela Lukášová   7.A Mgr. Lenka Mikušiaková
1.C Mgr. Eliška Blahovcová   7.B Mgr. Tomáš Večeřa
1.D Mgr. Zuzana Karešová   7.C Mgr. Jaromír Trunc
2.A Mgr. Tereza Lálová   8.A Mgr. Venuše Belladová
2.B Miloslava Králíčková   8.B Mgr. Šveda Vávrová Gabriela
2.C Dis. Lucie Rohanová   9.A Bc. Jana Blažková
2.D Mgr. Gabriela Marečková   9.B Mgr. Pavla Štěpánová
2.E Bc. Renáta Ondrová      
3.A Ing. Vladimíra Plechatá   PT Martina Srnová
3.B Mgr. Naděžda Masáreová      
3.C Mgr. Petra Plášilová      
3.D Dominika Tomanová      
4.A Iveta Vágenknechtová      
4.B Jana Boberová      
4.C Mgr. Věra Mihálová      
4.D Karolína Kankrlíková      
5.A Mgr. Zuzana Frýdlová      
5.B Veronika Gaierová      
5.C Mgr. Taťána Trčková      

 

Netřídní učitelé Lenka Kleprlíková, Ing.Miloš Mucala, Bc.Miroslav Navara,  Mgr.Miroslava Poláková, Simona Ptáčková, Ing.Jaromír Šátava, Mgr.Jaroslav Šimek, Mgr.Jiřina Štrossová, Mgr.Tomáš Vladyka,
Školní družina Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka,  Mgr.Veronika Jarošová – zástupkyně vedoucí vychovatelky, Lucie Bednárová, Bohumila Hanzalová, Marcela Kordová, Věra Herčíková, Monika Hořejší, Jana Kučerová, Hana Benešová, Barbora Švejdová, Helena Whelan, Ing.Eva Komzalová, Marie Šťástková - ŠK
Asistenti pedagoga Lenka Adornová, Jelena Baumová, Jana Beránková, Mgr.Josef Cerman, Mgr.Milena Drážníková, MVDr.Ivana Hoffmannová, Alena Mondscheinová, Michaela Očásková, Michaela Podolínská, Michaela Slunečková, Mgr.Renata Sýsová, Veronika Štecová, Ing.Kamila Tomčíková, Magdalena Vokůrková, Pavlína Soukupová
Pedagogové pro podporu žáků s OMJ (MKV) Mgr.Vendula Holčáková, Ing.Anna Ignatěňa, Bc.Natalie Solovej, Bc.Nastasya Shubina, Mgr.Anna Troligová

 

 

Žákovský parlament

Koordinátor práce ŽP II.st PhDr. Kateřina Bartošová

Školní knihovna

Správce knižního fondu Mgr. Pavla Štěpánová, Veronika Gaierová

Web školy

Správce webových stránek Simona Ptáčková

 

Školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny Veronika Nagrantová
Vedoucí kuchařka KI Lucie Stárková
Vedoucí kuchařka KII Zuzana Marešová


  

Správní zaměstnanci  

Hospodářka školy K1 Markéta Pálová
Hospodářka školy K2 Kateřina Vitišová
Kustod hřiště a koordinátor zájmových kroužků Václav Vávra
Školník KI
Jan Nagrant
Školník KII Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby 

Účetnictví Olmesoft s.r.o.
Správa počítačové sítě David Pechatý s.r.o.