Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Otevřená základní škola

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře programu:

 
1) Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky k jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

 
2) Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

 .. Podle F. Tonucciho (1994) je konstruktivní škola ta, kde dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo             nad svými poznatky, aby je organizovalo, prohlubovalo, obohatilo a rozvinulo – a to ve skupině, učitel zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší možné úrovně (kognitivní, sociální, operační)              za účasti a přispění všech, a inteligence je určitá oblast, která se modifikuje a obohacuje rekonstruováním. Konstruktivistické pojetí výuky znamená zejména vnitřní motivaci žáka k učení, aktivní konstruování poznatků žákem, učení s myšlením, uvědomování si myšlenkových a učebních procesů, individualizaci          a diferenciaci ve výuce, sociální kontext učení – interakci a kooperaci. V konstruktivistickém pojetí výuky       se mění role učitele, který se stává garantem metody, ne garantem pravdy. Učitel se stává facilitátorem žákova učení, pomáhá mu hledat efektivní cesty k učení, mj. využíváním škály aktivizačních vyučovacích metod, aktivizujících hlavně myšlenkové procesy žáka a kooperativních strategií výuky. 

 
3) Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím.

 
Tyto principy se provázaně objevují v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy.

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy, která je v souladu s cíli vzdělávání definovanými RVP ZV,          je rozpracována do ročních plánů práce školy. Všechna závažná rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách, kde jsou zaměstnanci informováni o nejdůležitějších změnách v zákonech a plánovaných akcích.

 

Chceme být škola otevřená:

-        filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky

-        myšlenkám a metodám kritického myšlení

-        pedagogice Marie Montessori

-        interaktivní výuce

-        vytváření vstřícného klimatu školy

-        všem dětem – talentovaným i s handicapem

-        spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání

-        učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu

______________________________________________________________

 

Výuka 

Montessori třídy - více zde

Otevřená škola třídy

______________________________________________________________

 

Organizační systém, personální zabezpečení, kompetence

1. stupeň                            20 tříd                                

2. stupeň                            9 tříd

Přípravná třída                  1 třída

Školní družina                   14 oddělení

Školní klub                        1 oddělení

 

Květňák I - Květnového vítězství 1554  

1.B Miloslava Králíčková 6.A Mgr. Lenka Morávková
1.C Lucie Rohanová, DiS. 6.B Mgr. Tomáš Večeřa
2.B Mgr. Naděžda Masáreová 6.C Mgr. Věra Mihálová
2.C Mgr. Petra Plášilová 7.A Mgr. Venuše Belladová
3.B Mgr. Daniela Lukášová 7.B Mgr. Gabriela Šveda Vávrová
3.C Mgr. Eliška Blahovcová 8.A Jana Blažková
4.B Veronika Gaierová 8.B Mgr. Pavla Štěpánová
4.C Mgr. Taťána Trčková 9.A Mgr. Jaromír Trunc
5.B Mgr. Dana Růžičková 9.B Mgr. Lenka Mikušiaková
5.C Mgr. Radka Alfery PT Martina Srnová

 

Květňák II - Schulhoffova 844

1.A Mgr. Tereza Lálová
1.D Simona Ptáčková
1.E Bc. Renáta Ondrová
1.M Miroslava Mourková
2.A Ing. Vladimíra Plechatá
2.D Mgr. Veronika Špalová
3.A Iveta Vágenknechtová
3.D Mgr. Miroslava Svobodová
4.A Mgr. Zuzana Frýdlová
5.A Karolína Kankrlíková

 

Vedení školy, poradenský tým, koordinátoři 

Ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný
Zástupce ředitele pro organizaci pedag. procesu Mgr. Lenka Mašínová
Zástupce ředitele pro rozvoj pedag. procesu PhDr. Kateřina Bartošová
Referent hospodářské správy a statutární zástupce ředitele Mgr. Libuše Vosková
Výchovný poradce Mgr. Gabriela Šveda Vávrová
Metodik primární prevence PhDr. Kateřina Bartošová
Školní psycholog Mgr. Zuzana Nováková
Koordinátor ŠVP Mgr. Taťána Trčková
Koordinátor EVVO Mgr. Lenka Mikušiaková
Koordinátor ICT Mgr. Lenka Morávková,                         Martin Holeček 

 

Třídní učitelé

1.A Mgr. Tereza Lálová   6.A Mgr. Lenka Morávková
1.B Miloslava Králíčková   6.B Mgr. Tomáš Večeřa
1.C Mgr. Lucie Rohanová   6.C Mgr. Věra Mihálová
1.D Simona Ptáčková   7.A Mgr. Venuše Belladová
1.E Bc. Renáta Ondrová   7.B Mgr. Šveda Vávrová Gabriela
1.M Miroslava Mourková   8.A Jana Blažková
2.A Ing. Vladimíra Plechatá   8.B Mgr. Pavla Štěpánová
2.B Mgr. Naděžda Masareová   9.A Mgr. Jaromír Trunc
2.C Mgr. Petra Plášilová   9.B Mgr. Lenka Mikušiaková
2.D Mgr. Veronika Špalová      
3.A Iveta Vágenknechtová   PT Martina Srnová
3.B Mgr. Daniela Lukášová      
3.C Mgr. Eliška Blahovcová      
3.D Mgr. Miroslava Svobodová      
4.A Mgr. Zuzana Frýdlová      
4.B Veronika Gaierová      
4.C Mgr. Taťána Trčková      
5.A Karolína Kankrlíková      
5.B Mgr. Dana Růžičková      
5.C Mgr. Radka Alfery      

 

Netřídní učitelé Kateřina Braunová, Martin Holeček, Lenka Kleprlíková, Miroslav Navara,           Ing. Jaromír Šátava, Mgr. Jiřina Štrossová, Mgr. Miroslava Poláková, Tomáš Vladyka, Mgr. Jana Caldová
Školní družina

Věra Štokrová – vedoucí vychovatelka

Mgr. Veronika Jarošová – zástupkyně vedoucí vychovatelky

Lucie Bednárová, Bohumila Hanzalová, Věra Försterová, Marcela Kordová,  Dominika Tomanová, Věra Herčíková, Martina Karešová, Zuzana Brožová, Monika Hořejší, Jana Kučerová,, Hana Benešová, Barbora Švejdová,              Marie Šťástková – vychovatelky

Asistenti pedagoga Michaela Slunečková, Ing. Hanna Ihnatsenia, Mgr. Milena Drážníková, Šárka Čecháková, Renata Sýsová, Jana Hubová,Mgr. Bc. Irena Vejsadová, Kamila Tomčíková, Magdalena Vokůrková, Josef Cerman, Jana Beránková, Ivana Hoffmannová

 

Žákovský parlament

Koordinátor práce ŽP II.st PhDr. Kateřina Bartošová

Školní knihovna

Správce knižního fondu Mgr. Pavla Štěpánová, Veronika Gaierová

Web školy

Správce webových stránek Simona Ptáčková

 

Školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny Veronika Nagrantová
Vedoucí kuchařka KI Lucie Stárková
Vedoucí kuchařka KII Zuzana Marešová


  

Správní zaměstnanci  

Hospodářka školy K1 Markéta Pálová
Hospodářka školy K2 Kateřina Vitišová
Kustod hřiště a koordinátor zájmových kroužků Václav Vávra
Školník KI
Jan Nagrant
Školník KII Daniel Svoboda

 

Externě zajišťované služby 

Účetnictví Olmesoft s.r.o.
Správa počítačové sítě David Pechatý s.r.o.