Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Konstruktivní učení, kritické myšlení, vstřícné prostředí

2. stupeň:                           10 tříd (šk. rok 2018/19)

9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 7.C, 6.A, 6.B, 6.C

__________________________________________________________________

Východiskem při vyučování jsou tři pilíře: 

1)      Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

2)      Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

3)      Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím. 

Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

více zde


        

__________________________________________________________________

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Cíle absolventských prací

Žák 9. ročníku by měl vypracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat a zpracovat text na počítači (text, tabulky, grafy, tvorba prezentace)
 • schopnost kultivovaného vyjadřování
 • schopnost ústní komunikace a přesvědčivé argumentace

Jak na to?

Žák osloví učitele předmětu, ze kterého by práci chtěl vypracovat, a zamyslí se nad tématem. Součástí práce může být i výzkum (vědecký, anketa k dané problematice...). Cílem by mělo být, aby žák objevoval nové, ověřoval objevené, nikoli jen opisování textu.

Vyučující napomáhají žákům s výběrem tématu a stanovením cílů AP. Každý vyučující vypíše za své předměty 4 – 5 témat, z kterých by žáci mohli vybírat či čerpat inspiraci. Neměla by se opakovat témata posledních 2 let, ale je možné se na téma podívat z jiného úhlu. 

Termín pro odevzdání absolventské práce v podobě MS Word: 16. 1. 2019

Termín pro odevzdání prezentace MS PowerPoint pro obhajobu: 7. 6. 2019

Absolventský týden: 17. – 21. 6.

Známka za absolventskou práci zahrnuje splnění jednotlivých kritérií, dodržení povinných konzultací a průběžnou aktivitu žáka na práci. Známka, obdržená za absolventskou práci, bude mít vliv na výslednou známku z daného předmětu v 1. i 2. pololetí. Známka za AP má váhu známky ,,čtvrtletní práce“

__________________________________________________________________

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLIČTINY METODOU CLIL

Ve školním roce 2018/2019 bude tato výuka na 2. stupni uplatňována v hodinách matematiky a zeměpisu. Ve třídách 6.C a 7.B. bude na jednu hodinu týdně do "clilové" hodiny docházet rodilý mluvčí (párová výuka).

Co je to CLIL? = Content and Language Integrated Learning = Obsahově a jazykově integrované učení

Vychází z předpokladu, že žáci se v reálném světě setkají spíše s aktivním použitím jazyka (poslech, mluvení), tudíž není kladen důraz na perfektní zvládnutí gramatiky, ale na DOROZUMĚNÍ SE.

Výhody:

 • Je vyučován obsah NEjazykového předmětu a současně rozvíjeny kompetence v cizím jazyce
 • Práce s jazykem v reálném obsahu
 • Nejsou vytvářeny zvláštní prostředí pro výuku AJ
 • Žák je více motivován se dorozumět
 • Přirozenější propojení obsahu obou předmětů

Mgr. Tomáš Večeřa

__________________________________________________________________ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je důležitou součástí vzdělávání

    

OBOROVÉ DNY

Během oborových dnů mají děti možnost zkoumat, co je zajímá. Mohou si vybrat téma a s ním pracovat, hledat a hodnotit informace k němu, třídit tyto informace a postupně je přetvářet v originální celek. Taková samostatná práce dovoluje dítěti rozvíjet svoje osobní nadání, svobodné myšlení a kritické uvažování. Směřuje žáky k hledání jejich budoucího zaměření.

16.11.2016 - MA, SPORT, ANGLIČTINA, LOH a ZOH, FYZIKA, DĚJEPIS, ... , 22.4.2015 - PETŘÍN, ZEMĚPIS, JAPONSKÁ KUCHYNĚ, ... , 30.4.2014 - ISES (návštěva ssps), VZ, FYZIKA, FOTO, ... , 30.4.2014 - CHEMIE, REDAKCE, SAVCI, VZ, MA, KAREL IV, ... , 2005 - 2013 - ARCHIV

      

__________________________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR a organizujeme testování přímo na naší škole.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ  prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. 

                    CVIČNÝ TEST

Na svém webu Mensa publikuje cvičný test, který je podobný tomu, který by čekal přihlášené zájemce   - http://www.mensatest.cz/.

Testování se na naší škole provádí každé dva roky: 2018, 2016, 2014(odkaz na testování 2014).

__________________________________________________________________

ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO ŽÁKY, UČITELE A UČÍCÍ RODIČE

odkaz zde

__________________________________________________________________