Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Program "BLOOMY"

 • Část výuky probíhá v ČJ, část v AJ s využitím strategií programu CLIL 

Co je to CLIL? 

 • = Content and Language Integrated Learning = Obsahově a jazykově integrované učení
 • Je vyučován obsah NEjazykového předmětu a současně rozvíjeny kompetence v cizím jazyce.
 • Práce s jazykem v reálném obsahu, nejsou vytvářeny zvláštní prostředí pro výuku AJ, žák je více motivován se dorozumět
 • Přirozenější propojení obsahu obou předmětů
 • Vychází z předpokladu, že průměrné dítě se v reálném světě setká spíše s Nerodilým mluvčím, tudíž není kladen důraz na perfektní zvládnutí gramatiky, ale na DOROZUMĚNÍ SE

 Co je předmět Activities?

 • veden v AJ                                                  
 • využívá metod projektového vyučování
 • spolupráce s rodilým mluvčím
 • obsahuje předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova, Matematika
 • navazuje na témata Člověk a jeho svět

 Třídní učitelka Mgr. Tereza Lálová

Často kladené otázky rodiči na dnech otevřených dveří:

Bude v bilingvní třídě v angličtině vedena celá výuka?         

Ne. Angličtina budou určitě předměty Anglický jazyk a Activities, celkem 6h týdně, dále je možné angličtinu využít nárazově v předmětech jako Člověk a jeho svět (Př, Vl) nebo v Matematice, právě metodou CLIL. Témata zmíněných předmětů se budou také odrážet v obsahu předmětu Activities,
čímž dosáhneme větší provázanosti učiva.

Bude v bilingvní třídě působit rodilý mluvčí?    

Ano, (pravděpodobně) 2h týdne v předmětu Activities, kde bude spolupracovat s TU.

Bude v bilingvní třídě Matematika vedena metodou Hejného?

Ne. Ale třídní učitelka využívá různých metod k práci s dětmi, podle toho, co usoudí za nejvhodnější, proto se mohou objevit i metody Hejného.