Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Provoz a řád družiny

Ve školním roce 2017/18 je ŠD otevřena od 6:30 do 18:00 hodin již 4.9.2017

_______________________________________________________________

Věra Štokrová - vedoucí vychovatelka školní družiny

email: vera.stokrova@kvetnak.cz

tel: 267 227 530 (599/22), 773 196 493

       

Mgr. Veronika Jarošová - zástupkyně vedoucí vychovatelky

email: veronika.jarosova@kvetnak.cz

tel.: 267 227 530

_______________________________________________________________

Provoz ŠD

Příchody dětí do školní družiny

Děti, které navštěvují ráno školní družinu, mohou přicházet do školy v čase 6.30 hod – 7.30 hod.

 • V 7.30 hod se škola zamkne a otevře se až v 7.40 hodin.
 • Při půleném vyučování musí žák do ŠD přijít do 8.00 hod.
 • 6.30 – 8.00 (až 9.00 – podle rozvrhu), 11.35 – 18.00 
 • Provoz ŠD končí v 18.00 hod.

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci 
   či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Do učeben ŠD mají povolený 
   vstup pouze vychovatelky a děti zapsané do školní družiny. Individuální pohovory rodičů 
   s vychovatelkami mohou probíhat  telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací

Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________

Odchody dětí ze školní družiny

Doba odchodu dětí z družiny

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: 

 •   Po obědě do 13.45 hodin
 •   Po vycházce od 15.15 hodin

Na nepovinné předměty, kroužky a doučování si žáka ze ŠD vyzvedává trenér, lektor nebo vyučující                          a po skončení činnosti nebo výuky je opět předají vychovatelce ŠD

Způsob odchodu dětí z družiny

 • sám podle zápisního lístku
 • s doprovodem na tel. vyzvání z vrátnice, kde služba zkontroluje totožnost doprovodu,                                   který se musí prokázat průkazkou se jménem žáka a razítkem školy,

(První dvě průkazky do ŠD jsou zdarma. Za každou další je poplatek 20 Kč.)

 • na základě písemného oznámení zákonného zástupce; musí být uvedeno,                                                     zda půjde sám nebo s doprovodem + datum + podpis. 

Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno.

Na zápisním lístku je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu,                                                         která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu.   

_______________________________________________________________

Pravidelné činnosti ŠD

6:30 - 8:00  ranní družina, cvičení pro radost, hry
8:00 - 9:00 půlené vyučování, rekreační činnost
11:35 - 13:45 oběd, osobní hygiena,odpočinková činnost
13:45 - 15:15 zájmová činnost,pobyt v přírodě,turistika
15:15 - 15:30 osobní hygiena, svačina
15:30 - 16:00 příprava na vyučování, DH
16:00 – 18:00 rekreační činnost, stolní a námětové hry 


Doporučené potřeby do ŠD 

ručník + papírové kapesníčky + převlečení na hry a pobyt v přírodě (věci prosíme podepsat)    

děti si nosí vlastní plastové lahve na pití + odpolední svačinu

(pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD ve spolupráci s rodiči)

čip (děti přihlášené do ŠD chodí na obědy se ŠD)

_______________________________________________________________ 

Řád školní družiny 

- ze školního řádu: 

 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.  
 • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).       

- více dole ke stažení: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

_______________________________________________________________ 

Provoz v době školních prázdnin v průběhu školního roku

Školní družina je v provozu 7.00 – 16.00 hodin
Vedení školy však projednává přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem z důvodu úspory energií.

V případě zájmu o provoz o prázdninách odevzdejte, prosím, vyplněnou Závaznou přihlášku
Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin.
_______________________________________________________________