Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Provoz a řád družiny

Poslední školní den, tedy 28.6.2019, provoz školní družiny 6.30 – 8.00
a 8.45 – 16.30
 a ten samý čas i první školní den, tedy 2.9. 2019. Děkujeme.

_______________________________________________________________

Věra Štokrová - vedoucí vychovatelka školní družiny

email: vera.stokrovazavináčkvetnak.cz

tel: 267 227 530 (599/22), 773 196 493

       

Mgr. Veronika Jarošová - zástupkyně vedoucí vychovatelky

email: veronika.jarosovazavináčkvetnak.cz

tel.: 220 303 859

_______________________________________________________________

Platba za ŠD – 2018/2019 

Do ŠD budou zařazeni pouze žáci, za které bude poplatek uhrazen včas, jinak místo propadá
ve prospěch dalších dětí.

Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 350 Kč, (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
o zájmovém vzdělávání) - výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy. 

Poplatek je splatný ve dvou splátkách:  

1.splátka

září - leden

1750,- Kč

splatná do 3.9.2018

2.splátka

únor - červen

1750,- Kč

splatná do 31.1.2019

Poplatek za ŠD lze uhradit od 1.8.2018

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem),

 tj. 1 - - - - - - 

 _______________________________________________________________

Provoz školní družiny

Ranní družina:

 • od 6.30 do 8.00 – podle rozvrhu – až do 9 hodin

Odpolední družina:

 • od konce vyučování do 18.00 hodin

Vycházka:

 • 13:45 – 15:15 

 _______________________________________________________________

Příchody dětí

Děti, které navštěvují školní družinu ráno, mohou přicházet do školy v čase 6.30 hod – 7.30 hod.

 • V 7.30 hod se škola zamyká a otevře se až v 7.40 hodin.
 • Při půleném vyučování musí žák do ŠD přijít do 8.00 hod.
 • 11.35 – 18.00 hod.

Odchody dětí

Z důvodu nenarušování plánované činnosti odchází žák ze školní družiny 

 • Po obědě, do 13.45 hod.
 • nebo poté až po vycházce v době 15.15 – 18.00 hod. takto: 

-        S doprovodem na telefonní vyzvání z vrátnice, kde služba před tím zkontroluje průkazku se jménem žáka a razítkem školy.

První dvě průkazky do ŠD jsou zdarma. Za každou další je poplatek 20 Kč. Při ztrátě průkazky je nutné okamžité nahlášení p.vychovatelce.

-        Na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Musí být uvedeno, zda žák půjde sám
nebo s doprovodem + datum + podpis. Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno. Po vyzvednutí ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou právní zodpovědnost .

-        Sám podle zápisního lístku

-        Na nepovinné předměty, zájmové kroužky a doučování budou žáci uvolňováni dle potřeby zájmových kroužků, ze ŠD si žáky vyzvedává trenér nebo vyučující.

Pravidelné činnosti 

6:30 - 8:00  ranní družina, cvičení pro radost, hry
8:00 - 9:00 půlené vyučování, rekreační činnost
11:35 - 13:45 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost
13:45 - 15:15 zájmová činnost, pobyt v přírodě, turistika
15:15 - 15:30 osobní hygiena, svačina
15:30 - 16:00 příprava na vyučování, DH
16:00 – 18:00 rekreační činnost, stolní a námětové hry 


Doporučené potřeby do školní družiny 

 • Ručník + papírové kapesníčky + převlečení na hry a pobyt v přírodě (věci prosíme podepsat)    
 • Děti si nosí vlastní plastové lahve na pití + odpolední svačinu
 • Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD ve spolupráci s rodiči
 • Čip (děti přihlášené do ŠD chodí na obědy se ŠD)

 

Řád školní družiny

Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. ročníku a přípravné třídy.

Ze školního řádu:

 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
 • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).   
 • Na zápisním lístku je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu, která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu.  

   

 • Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.
 • Do učeben ŠD mají povolený vstup pouze vychovatelky a děti zapsané do školní družiny.
 • Individuální pohovory rodičů s vychovatelkami mohou probíhat telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací.                                                                                                                                   

Veškeré informace v odkazu níže: Vnitřní řád školní družiny                                                                            

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

_______________________________________________________________ 

Provoz v době školních prázdnin v průběhu školního roku

 • Školní družina je v provozu 7.00 – 16.00 hodin

Vedení školy však projednává přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem z důvodu úspory energií.

V případě zájmu o provoz o prázdninách odevzdejte, prosím, vyplněnou "Závaznou přihlášku".
Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin.