Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Provoz a řád družiny

Ve školním roce 2017/18 je ŠD otevřena od 6:30 do 18:00 hodin již 4.9.2017

_______________________________________________________________

Věra Štokrová - vedoucí vychovatelka školní družiny

email: vera.stokrova@kvetnak.cz

tel: 267 227 530 (599/22), 601 222 889

_______________________________________________________________

Provoz ŠD

Příchody dětí do školní družiny

Děti, které navštěvují ráno školní družinu, mohou přicházet do školy v čase 6.30 hod – 7.30 hod.

 • V 7.30 hod se škola zamkne a otevře se až v 7.40 hodin.
 • Při půleném vyučování musí žák do ŠD přijít do 8.00 hod.
 • 6.30 – 8.00 (až 9.00 – podle rozvrhu), 11.35 – 18.00 
 • Provoz ŠD končí v 18.00 hod.

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci 
   či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Do učeben ŠD mají povolený 
   vstup pouze vychovatelky a děti zapsané do školní družiny. Individuální pohovory rodičů 
   s vychovatelkami mohou probíhat  telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací

Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________

Odchody dětí ze školní družiny

Doba odchodu dětí z družiny

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: 

 •   Po obědě do 13.45 hodin
 •   Po vycházce od 15.15 hodin

Na nepovinné předměty, kroužky a doučování si žáka ze ŠD vyzvedává trenér, lektor nebo vyučující                          a po skončení činnosti nebo výuky je opět předají vychovatelce ŠD

Způsob odchodu dětí z družiny

 • sám podle zápisního lístku
 • s doprovodem na tel. vyzvání z vrátnice, kde služba zkontroluje totožnost doprovodu,                                   který se musí prokázat průkazkou se jménem žáka a razítkem školy,
 • na základě písemného oznámení zákonného zástupce; musí být uvedeno,                                                     zda půjde sám nebo s doprovodem + datum + podpis. 

Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno.
Po vyzvednutí ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou právní zodpovědnost.

Na zápisním lístku je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu,                                                         která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu.   

_______________________________________________________________

Pravidelné činnosti ŠD

6:30 - 8:00  ranní družina, cvičení pro radost, hry
8:00 - 9:00 půlené vyučování, rekreační činnost
11:35 - 13:45 oběd, osobní hygiena,odpočinková činnost
13:45 - 15:15 zájmová činnost,pobyt v přírodě,turistika
15:15 - 15:30 osobní hygiena, svačina
15:30 - 16:00 příprava na vyučování, DH
16:00 – 18:00 rekreační činnost, stolní a námětové hry 


Doporučené potřeby do ŠD 

ručník + papírové kapesníčky + převlečení na hry a pobyt v přírodě (věci prosíme podepsat)    

děti si nosí vlastní plastové lahve na pití + odpolední svačinu

(pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD ve spolupráci s rodiči)

čip (děti přihlášené do ŠD chodí na obědy se ŠD)

_______________________________________________________________ 

Řád školní družiny 

- ze školního řádu: 

 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.  
 • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).       

- více dole ke stažení: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

_______________________________________________________________ 

Provoz v době školních prázdnin v průběhu školního roku

Školní družina je v provozu 7.00 – 16.00 hodin
Vedení školy však projednává přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem z důvodu úspory energií.

V případě zájmu o provoz o prázdninách odevzdejte, prosím, vyplněnou Závaznou přihlášku
Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin.
_______________________________________________________________ 

 • První dvě průkazky do ŠD jsou zdarma. Za každou další je poplatek 20 Kč.