Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Provoz a řád družiny

Poslední den školního roku, tj. 29.6.2018, je školní družina v provozu od 6:30 do 8:00 a od 9:00 do 17:00. Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________

Věra Štokrová - vedoucí vychovatelka školní družiny

email: vera.stokrova@kvetnak.cz

tel: 267 227 530 (599/22), 773 196 493

       

Mgr. Veronika Jarošová - zástupkyně vedoucí vychovatelky

email: veronika.jarosova@kvetnak.cz

tel.: 267 227 530

_______________________________________________________________

INFORMACE PRO RODIČE – 2018/2019 

Vážení rodiče, prosíme o odevzdání zápisního lístku na šk. rok 2018/19 do 15.6.18

Do ŠD budou zařazeni pouze žáci, za které bude poplatek uhrazen včas, jinak místo propadá ve prospěch dalších dětí.

Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 350 Kč, (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) - výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy. 

Poplatek je splatný ve dvou splátkách:  

1.splátka

září - leden

1750,- Kč

splatná do 3.9.2018

2.splátka

únor - červen

1750,- Kč

splatná do 31.1.2019

Poplatek za ŠD lze uhradit od 1.8.2018

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem),

 tj. 1 - - - - - - 

Zápisní lístky: prosíme o vyplnění a odevzdání do 15.6. - pouze úvodní strana, záznamy o odchodech nemusí být - rodič doplní v září podle rozvrhu a kroužků.

 _______________________________________________________________

Ve šk. roce 2018/19 školní družina funguje od 6:30 do 18:00 hod. již od 3.9.18

Provoz ŠD

6.30 – 8.00 – podle rozvrhu – 9.00 hodin

11.35 – 18.00 hodin

Vycházka 13:45 – 15:15 

Příchody dětí do školní družiny

Děti, které navštěvují ráno školní družinu, mohou přicházet do školy v čase 6.30 hod – 7.30 hod.

  • V 7.30 hod se škola zamkne a otevře se až v 7.40 hodin.
  • Při půleném vyučování musí žák do ŠD přijít do 8.00 hod.
  • 6.30 – 8.00 (až 9.00 – podle rozvrhu), 11.35 – 18.00 
  • Provoz ŠD končí v 18.00 hod.

Odchody dětí ze školní družiny

Z důvodu nenarušování plánované činnosti odchází žák ze školní družiny 

  • po obědě, do 13.45 hod.
  • nebo poté až po vycházce v době 15.15 – 18.00 hod. takto: 

-        S doprovodem na telef. vyzvání z vrátnice, kde služba zkontroluje totožnost doprovodu, který se musí prokázat průkazkou se jménem žáka a razítkem školy.

-        Na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Musí být uvedeno, zda půjde sám nebo s doprovodem+ datum + podpis. Na telefon zvenčí ani e-mail nemůže být dítě ze školní družiny uvolněno. Po vyzvednutí ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou právní zodpovědnost .

-        Sám podle zápisního lístku

-        Na nepovinné předměty, zájmové kroužky a doučování budou děti uvolňovány dle potřeby zájmových kroužků, ze ŠD si žáky vyzvedává trenér nebo vyučující.

 _______________________________________________________________

Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.                        

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.

Do učeben ŠD mají povolený vstup pouze vychovatelky a děti zapsané do školní družiny.

Individuální pohovory rodičů s vychovatelkami mohou probíhat telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací.                                                                                                                                   

Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD ve spolupráci s rodiči, děti si nosí vlastní plastové lahve + odpolední svačinu.                                                                                                          

Děti přihlášené do ŠD chodí na obědy se ŠD – čip.                                                                                     

Na zápisním lístku je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu, která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu.                                                                               

Doporučené potřeby do ŠD

-           papírové kapesníčky, převlečení na hry a pobyt v přírodě. - věci prosíme podepsat                                                                                                 

Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).       

První dvě průkazky do ŠD jsou zdarma. Za každou další je poplatek 20 Kč

_______________________________________________________________

Pravidelné činnosti ŠD

6:30 - 8:00  ranní družina, cvičení pro radost, hry
8:00 - 9:00 půlené vyučování, rekreační činnost
11:35 - 13:45 oběd, osobní hygiena,odpočinková činnost
13:45 - 15:15 zájmová činnost,pobyt v přírodě,turistika
15:15 - 15:30 osobní hygiena, svačina
15:30 - 16:00 příprava na vyučování, DH
16:00 – 18:00 rekreační činnost, stolní a námětové hry 


Doporučené potřeby do ŠD 

ručník + papírové kapesníčky + převlečení na hry a pobyt v přírodě (věci prosíme podepsat)    

děti si nosí vlastní plastové lahve na pití + odpolední svačinu

(pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD ve spolupráci s rodiči)

čip (děti přihlášené do ŠD chodí na obědy se ŠD)

_______________________________________________________________ 

Řád školní družiny 

- ze školního řádu: 

  • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.  
  • Cenné věci děti do ŠD nenosí, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád).       

- více dole ke stažení: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

_______________________________________________________________ 

Provoz v době školních prázdnin v průběhu školního roku

Školní družina je v provozu 7.00 – 16.00 hodin
Vedení školy však projednává přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem z důvodu úspory energií.

V případě zájmu o provoz o prázdninách odevzdejte, prosím, vyplněnou Závaznou přihlášku
Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin.